De MR

De MR is een wettelijk orgaan, dat op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992) aan iedere school verbonden moet zijn. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het team.
De MR kan d.m.v. advies of instemming een bijdrage leveren in de besluitvorming van een groot aantal
zaken betreffende de school.

Missie en visie van de MR
Wij staan als MR van de Viersprong voor het actief meedenken en meepraten over belangrijke zaken die onze school aangaan. Wij willen openheid, openbaarheid en onderling overleg bevorderen ten einde de kwaliteit van het onderwijs en respect voor elkaar te borgen.
Als MR spelen we een actieve rol in de besluitvorming. Onze visie wordt vorm gegeven in ons
Activiteitenplan, terug te vinden op de website.
 
Sinds juni 1995 is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) geïnstalleerd. Hierin zijn leden van de MR van de 16  scholen, die vallen onder het bestuur van de Stichting Kans en Kleur  te Wijchen vertegenwoordigd. In de GMR worden alleen bovenschoolse zaken besproken en behandeld bv. de huisvesting van alle scholen, ook wordt er de nieuwe ARBO-wetgeving besproken en mee uitgewerkt.

Wie is de MR
MR leden

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar mr@viersprongwijchen.nl

Notulen

Overige downloads

Agenda

De MR vergadert elke eerste donderdag van de maand op school van 17:00 tot 18:00 uur. U bent welkom om aan te schuiven.