Generate PDF

Schoolgids Basisschool de Viersprong

Privacy

 

Hieronder staan linken naar de overeenkomsten leveranciers leerlingvolgsystemen, software die we voor leerlingen gebruiken, hulpmiddelen ICT e.d. betreft privacy.

Bewerkersovereenkomst Parnassys

Bewerkersovereenkomst Noordhoff

Bijlage bewerkersovereenkomst Noordhoff

Bewerkersovereenkomst Cito

Bijlage 1 privacy bijsluiter Cito volgsysteem PO

Bijlage 2 technische en organisatorische maatregelen Cito

Bewerkersovereenkomst Kijk!

Bewerkersovereenkomst Basispoort

Bewerkersovereenkomst Nieuwsbegrip

Bewerkersovereenkomst DHH

Bijlage 2 DHH privacy bijsluiter

Bijlage 3 DHH beveiligingsbijlage

Bewerkersovereenkomst IEP

Bewerkersovereenkomst Bareka

Bewerkersovereenkomst Blink

Bijlage Blink privacybijsluiter

Aanvang school

De kinderen van alle groepen mogen 10 minuten voor aanvang van de schooltijd naar binnen, als de bel gaat.

Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 gaan via de ingang schoolplein naar binnen (Konijnsweg). Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan via het schoolplein richting de hoofdingang en gaan daar de school binnen (ingang Lijsterbesstraat).

Ouders mogen tussen 8.20 uur en 8.25 uur met de kinderen mee naar de groep.

Om 8.25 uur sluiten wij de blauwe klapdeur. Vanaf dat moment mogen kinderen nog wel naar binnen, maar ouders nemen buiten de blauwe klapdeur afscheid van hun kinderen.

Als wij de deur niet sluiten, verwachten we dat ouders niet langer door de blauwe klapdeur lopen. U heeft immers als ouders een voorbeeldrol voor de kinderen. 

Tussen 8.25 uur en 8.30 uur verzoeken we alle ouders de school te verlaten. U mag uw gesprek vervolgen in de keuken. In de school hebben we de rust nodig voor de start van de dag.

Om 8.30 uur starten we met de les.

Om 13.55 uur mogen alle ouders/verzorgers het plein betreden. Het is fijn als u ook bij de fietsenstalling uw kind (-eren) opwacht. Zo vergroten we met elkaar de veiligheid van alle kinderen.

We vragen u nadrukkelijk om NIET buiten het hekwerk uw kind (-eren) op te wachten. Reden hiervoor ligt in het feit dat kinderen de straat dan niet overzien.

Wilt u met de leerkracht praten over de prestaties van uw kind maakt u dan van te voren even een afspraak. U bent dagelijks van harte welkom om na school samen met uw kind de werkjes te bekijken.

Agenda groepen 7 en 8

De groepen 7 en 8 krijgen een agenda aangeboden via school. Uw kind mag geen eigen agenda meenemen.

Zo leren we onze kinderen plannen.

Auto en schoolroute naleven

Het is fijn als zoveel mogelijk kinderen NIET met de auto worden gebracht. Moet dat toch, leef dan a.u.b. de schoolroute na. Deze kunt u door de gele borden volgen.

Weet dat de overlast groot in de wijk groot is. Het parkeren voor opritten, blokkeren van uitritten is bijzonder vervelend.

We geven met elkaar het voorbeeld in beleefdheid door aan onze kinderen. Het is beleefd om de schoolroute te volgen. Op tijd naar school te gaan, zodat er geen 'haastgedrag' voor onveilige situaties kan zorgen.

 

Bereikbaarheid, wat in een noodsituatie? E-mailen docenten

De conciërge is bereikbaar vanaf 7.30 uur. De leerkrachten zijn in principe telefonisch bereikbaar tussen 14.45 uur en 16.00 uur. De directeur is in principe dagelijks voor noodgevallen bereikbaar. Voor andere vragen bij voorkeur tijdens de inloop om 8.20-8.30 uur. 

Onze administratief medewerkster is tussen 8.00 uur en 14.00 uur in principe bereikbaar (4 dagen per week).

We zijn bereikbaar onder het nummer: 024-6450901

Uitsluitend in noodgevallen, zijn we bereikbaar onder het nummer: 06-30803818.

Het mailen van berichten naar docenten is toegestaan. Wij reageren niet inhoudelijk op een mail. Vraagt deze mail om een inhoudelijke reactie, dan zal de leerkracht u bellen. 

 

Buitenschoolse activiteiten

Soms wordt het reguliere lesprogramma doorbroken. Dat kan zijn omdat we met een groep een excursie hebben die past binnen het programma van die groep. Bijvoorbeeld: een boswandeling in het kader van de herfst. Ook wonen we uitvoeringen bij in het kader van Kunstzinnige Vorming. We maken daarbij soms gebruik van organisaties die activiteiten aanbieden. (Dijkmagazijn, Eduart, Natuurmuseum, e.d.).

Docenten laten u dit tijdig weten.

Communicatie

Hoe communiceren wij met ouders?

Samenwerking vraagt vertrouwen van alle partners. Als ouders-leerkrachten en kinderen goed samenwerken, dan kun je een meesterwerk verwachten. 

Wij communiceren bij voorkeur mondeling. Dat vraagt tijd. Om deze reden gebruiken wij voor mededelingen de e-mail en onze website. 

Wekelijks kunt u op donderdag een nieuwsbrief van ons verwachten. 

En wat doe je als je vragen hebt?

Soms wil je als ouders zelf iets laten weten. Dan is een e-mail versturen een goed middel.

Soms vraag je je iets af als ouder. Dan is een e-mail geen handig middel. Dit vraagt immers om een inhoudelijke reactie. Maak dan een afspraak met de leerkracht, of bel even bij een korte vraag.

Soms maak je je zorgen. Dan maak je altijd een afspraak met de leerkracht. Blijft u bezorgd of hetzelfde onderwerp? Dan is het goed om de Intern Begeleider erbij te betrekken (de leerkracht kan het initiatief nemen, maar dat kunt u ook als ouder).

Soms maak je je zorgen over de veiligheid. Dan is het noodzakelijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de leerkracht, de veiligheidsspecialist en Intern Begeleider. 

 

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een wettelijk orgaan, dat op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992) aan iedere school verbonden moet zijn. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het team. De MR kan d.m.v. advies of instemming een bijdrage leveren in de besluitvorming van een groot aantal zaken betreffende de school.

Missie en visie van de MR
Wij staan als MR van 'De Viersprong' voor het actief meedenken en meepraten over belangrijke zaken die onze school aangaan. Wij willen openheid, openbaarheid en onderling overleg bevorderen ten einde de kwaliteit van het onderwijs en respect voor elkaar te borgen. Als MR spelen we een actieve rol in de besluitvorming. Onze visie wordt vorm gegeven in ons Activiteitenplan, terug te vinden op de website. Sinds juni 1995 is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) geïnstalleerd.

Hierin zijn leden van de MR van de 16 scholen, die vallen onder het bestuur van de Stichting Kans en Kleur te Wijchen vertegenwoordigd. In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken en behandeld bv. de huisvesting van alle scholen, ook wordt er de nieuwe ARBO-wetgeving besproken en mee uitgewerkt.

Leden Medezeggenschapsraad
(OMR) Ouders: Tino van Iersel en Barbera Koopsen
(PMR) Team: Rea van Duren en Jeroen Verhoeven

Hoe kan men in contact komen met de MR en wanneer?
Wij willen graag dat U contact opneemt met een van de leden van de MR:

 • Als U vragen hebt over beleidszaken of de organisatie van de school.
 • Als U een goed advies of een opmerking hebt over de in behandeling zijnde onderwerpen (deze zijn te vinden op het prikbord).
Elektronische apparatuur

Tegenwoordig hebben veel kinderen elektronische apparatuur. U kunt daarbij denken aan mobieltjes, MP3 spelers, I-pods en dergelijke. Omwille van de veiligheid van de kinderen en de kwetsbaarheid ervan hebben wij afgesproken dat dergelijke apparaten op school niet zijn toegestaan. Wij vragen u om begrip hiervoor. Op het moment dat kinderen deze toch meenemen, moeten zij deze inleveren bij de juf/meester. Op het eind van de dag krijgen zij de spullen weer mee naar huis.

Etui en spullen

Geen etui of spullen van huis: We vinden het van belang dat elk kind met dezelfde materialen werkt. Spullen van huis worden direct mee terug gegeven. U hoeft dus NIETS aan te schaffen!

Fiets

Met de fiets naar school: kinderen mogen met de fiets naar school komen. We vragen u echter om dit zoveel mogelijk te beperken, er blijft dan meer speelruimte over op de speelplaats.

Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor schade aan fietsen. Fietsen op de speelplaats is verboden! Ouders die hun kind brengen of halen kunnen hun fiets binnen de speelplaats zetten. Tegenover de ingang.

We geven met elkaar het voorbeeld in beleefdheid door aan onze kinderen. Het is beleefd om de schoolroute te volgen. Op tijd naar school te gaan, zodat er geen 'haastgedrag' voor onveilige situaties kan zorgen.

Alle kinderen mogen tien minuten voor aanvang naar binnen.

8.20-8.25 uur Ouders en kinderen naar binnen

8.25 uur Uitsluitend de kinderen naar binnen. Ouders nemen voor de blauwe klapdeur afscheid.

8.30 uur Start van de les in een stille school.

Filmen in de klas

Met enige regelmaat zullen de leerkrachten zichzelf laten filmen. De leerkracht is eigenaar over deze film. 

Het filmmateriaal is uitsluitend voor het leerproces van de leerkracht en de leerlingen, om nieuwe leerkrachtvaardigheden te leren, maar ook om in de teamvergaderingen elkaar te laten zien welke vaardigheden we inzetten. Het filmmateriaal moet daarna worden vernietigd. Wij zetten deze films niet op een onbeveiligde website, of een stick e.d.

 

Fruit en groente

Voor alle kinderen geldt dat we tijdens de kleine pauze alleen fruit of groente toestaan. Ouders geven het drinken mee in bekers, in plaats van wegwerpverpakkingen.

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden altijd bij de conciërge gebracht. Daar kan men er naar vragen. Deze spullen worden niet eindeloos bewaard. Na melding in de Nieuwsbrief worden ze verwijderd.

 

GGD

Onderzoek van de G.G.D. op de school
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de G.G.D. Regio Nijmegen volgt alle 1 tot 19 jarigen in hun ontwikkeling. Daardoor is het mogelijk gezondheidsrisico’s op te sporen en gezondheidsproblemen vast te stellen. Om gezondheidsproblemen te voorkomen richt de GGD haar aandacht niet alleen op de individuele leerling, maar ook op groepen leerlingen. Het onderzoek vindt plaats in groep 2 en in groep 7. U krijgt hiervoor een oproep.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Het telefoonnummer en de tijden dat u kunt bellen vindt u in bijlage B.

GMR

Om de drie jaar neemt er of een ouder of een leerkracht zitting in de GMR.

In het schooljaar 2017-2018 neemt de vader van Tom en Suze van Iersel ziiting in de GMR.

Groepen 2018-2019

Wij werken met de volgende 9 groepen:

Groep 1-2 A Marieke Westerveld (Silvana Hoogveld vervanging zwangerschapsverlof) en Paulien Peters

Groep 1-2 B Marian Rutten en Ellen Vonk

Groep 2-3 C Ilse van de Vondervoort en Janneke van Wees

Groep 3-4 A Lieke Willems

Groep 3-4 B Rea van Duren en Annette Mulders

Groep 5 Jeroen Verhoeven en Merel Velvis 

Groep 6 Amy Barrett

Groep 7 Pierre van Rossum en Emmie van de Broek

Groep 8 Cara Smeele en Janneke Ghijssen

Silvana Hoogveld vervangt leerkrachten op enkele ambulante dagen. 

 

 

Grootte

Schoolgrootte
We zijn een school die bij aanvang ongeveer 214 leerlingen telt. Einde schooljaar rond de 240 leerlingen. We zijn dan een middelgrote school. Gedurende het schooljaar stromen er nog ongeveer 25 tot 30 nieuwe leerlingen in.

We tellen 9 groepen.

In het schooljaar 2018-2019 werken wij met de volgende groepen:

Groep 1-2

Groep 1-2

Groep 2-3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

 

We werken planmatig aan de invoering van De Noordwijkse Methode in het ochtendprogramma, waarin we werken aan het toenemende eigenaarschap van kinderen om te leren. Daarbij gebruiken we de hulpmiddelen van de weektaak, kindgesprekken en het persoonlijk portfolio.

In de toekomst streven wij naar de volgende inrichting van de school:

Drie groepen 1-2

Twee groepen 3-4

Twee groepen 5-6

Twee groepen 7-8

 

Gymkleding

Vanaf groep 3 wordt aangeraden: voor de jongens een korte broek en T-shirt voor de meisjes een gympakje of ook een korte broek en T-shirt en voor iedereen uiteraard gymschoenen.

Gymnastiek

Groep 1 en 2 sporten in de speelzaal van de school, of op het schoolplein.

Zodra we de veiligheid van de kinderen van groep 3 kunnen garanderen, gaan zij ook in De Arcus gymmen. Maar bij aanvang van het schooljaar oefenen we dat eerst, of lopen we met oudere kinderen naar De Arcus. 

Groep 4 t/m 8 sporten elke week in de Arcus. Het adres is Campuslaan 14, Wijchen. Wij lopen in ongeveer 10 minuten met de groep naar de Arcus toe.

Schooljaar 2019-2020 

Maandag 

10:30 – 12:00 

Groep 5 

 

12:30 – 14:00 

Groep 2/3 

Groep 6 (Wouter) 

Woensdag 

10:30 – 12:00 

Groep 3/4A 

Groep 3/4B 

 

12:30 – 14:00 

Groep 7 

Groep 8 

Gymschoenen

De kinderen van groep 1-2 gymmen op gymschoenen. Wij vinden het fijn als de kinderen hun gymschoenen het hele jaar op school laten.

Hoofdluiscontrole

Op onze school hebben kinderen met enige regelmaat last van hoofdluis. Daarom is 'De Viersprong' samen met de GGD Nijmegen gestart om met een werkwijze hoofdluis vroegtijdig op te sporen en te bestrijden. De beste manier om dat te bereiken is door alle kinderen met vaste regelmaat op school op één dag na te kijken op hoofdluis en neten. Op onze school is gekozen voor de eerste woensdag na elke vakantie als de KAMwoensdag. Hiermee proberen we een hoofdluisepidemie op school te voorkomen. Het protocol hiervoor ligt ter inzage op de school.

Aanpak op school
Er is gelukkig een groep vrijwilligers die als KAMmoeders aan de slag gaat met het
opsporen van luizen en neten. Dit betekent dat met een stofkam (ouderraad zorgt ervoor dat ieder kind een eigen kam heeft) het haar van uw kind gekamd wordt.

U krijgt uitluitend bericht via de docent, als er wel luizen en/of neten worden gevonden in de groep van uw kind (-eren).  Als er bij uw kind luizen of neten worden aangetroffen, dan gaan wij er van uit dat u zo snel mogelijk begint met behandelen. Meer informatie vindt u ook op www.ggd-nijmegen.nl.

Twee weken later vindt er een nacontrole plaats. Mochten er dan nog luizen en/of neten worden aangetroffen dan neemt de leerkracht contact op met u en maakt met u nadere afspraken over de behandeling.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind door een van de Kammoeders gekamd wordt, dan kunt u uw kind zelf komen kammen.

Het is wel belangrijk dat uw kind op de Kamwoensdag géén gel, speldjes, staartjes of vlechtjes in het haar heeft! En uiteraard gewassen "schone" haren.

Huiswerk

Er wordt bij ons op school structureel huiswerk gegeven in de groepen 7 en 8. In het schooljaar 2016-2017 streven we ernaar om het beleidsplan huiswerk in oktober 2016 aan de MR voor te kunnen leggen.

In alle groepen kunt u ook goed ondersteunen. U heeft hiervoor verschillende mogelijkheden. Hoe beter u betrokken bent, hoe meer uw kind (-eren) leren. Hoe kunt u dan ondersteunen?

Via de website laten leerkrachten weten welke stof wordt aangeboden. Als u weet dat bijvoorbeeld de tafel van drie wordt aangeboden, dan kunt u thuis in de auto ook de tafels even opnoemen.

Ook de themahoek binnen de school is voor u als ouders van belang, aangezien we hier laten zien aan welke kerndoelen wij werken. Als u dat weet, kunt u makkelijker aansluiten.

De thema's die we aanbieden, geven een rijkdom aan woorden aan onze kinderen door. Ook het begrijpend luisteren en lezen wordt juist actief ontwikkelt tijdens de vakateliers en keuzeateliers. Als we met de kinderen werken aan een thema, kunt u thuis ook bewust aansluiten met boeken, uitstapjes, gesprekken met uw kind (-eren) of gewoon even binnen komen kijken op de prikborden, in het portfolio en de atelierklapper, om de kinderen te vragen wat zij weten.

Door tussentijds met regelmaat in te loggen via het ouderportaal, kunt u goed volgen hoe het gaat met de ontwikkeling van uw kind (-eren). Het jaarlijks verslag kan dan geen verrassing zijn.

Kortom; veel mogelijkheden als huiswerk of alternatief huiswerk!

Informatica (ICT)

De school maakt gebruik van computers voor de kinderen. De leerlingen werken regelmatig aan de diverse leerprogramma’s die geïnstalleerd zijn. Er is toegang tot het internet, zodat de leerlingen informatie kunnen opzoeken. De computers worden ook remediërend ingezet. Door het ICT lokaal hebben we ook de mogelijkheid om een grote groep kinderen aan de computer te laten werken / te scholen. 'De Viersprong' werkt met een ICT coördinator. Dat is juffrouw Lieke Willems.

Jaarplan
Het jaarplan kunt u in de lounge lezen.
Klachten en klachtencommissies voor Katholiek Onderwijs

Interne contactpersoon

Beste Ouders

 

Elke school heeft een interne contactpersoon. Bij ons op school is dat meneer Jeroen Verhoeven. Mijn  taak is om een luisterend oor te zijn voor kinderen, ouders en collega’s wanneer u niet met Uw probleem op een andere plaats terecht kunt. We bekijken dan gezamenlijk welke oplossing via welke weg er gevonden kan worden. De intern contactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met informatie.

Ik ben er ook voor de kinderen.. Onderstaande informatie is voor de kinderen maar ook voor u als ouders.

Speciaal voor de kinderen:

Ik, meneer Jeroen, ben niet alleen meester, maar ook “intern contactpersoon”

Wat is dat nou weer vraag je je af. Dat wil ik je graag even uitleggen.

Soms gaan dingen niet zoals je graag zou willen. Je hebt al een hele tijd ruzie met iemand op school of je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. En niet zo maar een beetje, het zit je echt behoorlijk dwars. Dan wordt het tijd om een oplossing te zoeken. Je praat het uit met degene waar je een probleem mee hebt. Dat is meestal de goede manier.

Vaak lukt het ook door er met iemand anders over te praten: je vriend of vriendin; je juf of meester. Zij kunnen je helpen je probleem op te lossen.

Als dat niet werkt dan kun je altijd bij mij terecht. Je kunt naar me toe komen en ik probeer je te helpen met het vinden van een oplossing van jouw probleem.

 

 

 

 

Speciaal voor de ouders:

Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden zodat er zo snel mogelijk interventie kan plaats vinden.

 In acht stappen wordt hierna aangegeven hoe u het best kunt werken aan een vroegtijdige oplossing van problemen.

1.       Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is. In de meeste gevallen is dit de leerkracht.

2.       Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter dat is. Ook als de leerkracht nog weinig weet van het probleem, is het verstandig om actie te ondernemen. Wie kennis heeft van een probleem, zal er in ieder geval over na gaan denken. Dat is het begin van een oplossing.

3.       Maak snel een afspraak met de desbetreffende persoon.

4.       Geef duidelijk aan wat het probleem is. Beperk u tot hoofdzaken.

5.        Bedenk mogelijke oplossingen. Het probleem stellen is één; een oplossing aandragen is twee. Voorstellen voor oplossingen kunnen het gesprek in de goede richting duwen.

7.       Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon. Soms kunnen de emoties tijdens het gesprek hoog oplopen. Dan kan het verstandig zijn om samen af te spreken een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten zijn bij uw gesprek.

8.       Hou bij wat is afgesproken. Een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor gezien getekend wordt, is wel zo handig. Vooral als een van beide zich naderhand iets niet meer kan herinneren.

Schematisch weergegeven:

 • Probleem -> gesprek leerkracht -> gesprek directeur ->overleg met de interne contactpersoon -> inschakelen externe vertrouwenspersoon -> indienen klacht bij de klachtencommissie

 

Algemene tips voor ouders:

-          Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel tot roddelen.

-          Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden.

-          Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee lastig te vallen.

HoWat kun je doen:

-          Je kunt mij persoonlijk aanspreken op school.

Je Je mag me ook mailen: jeroen.verhoeven@viersprong-wijchen.nl

 

 

-         

Bibliotheken

Interne Contactpersonen

De Pionier > Ouders > Interne Contactpersonen

 
 

 

 

Klachten proberen we altijd zo dicht mogelijk bij de beklaagde af te wikkelen. Dat betekent, dat we in eerste instantie klager en beklaagde met elkaar in gesprek zullen brengen om de klacht te bespreken en de wereld uit te helpen. Hebt u echter een ernstiger klacht op het gebied van pesten, agressief gedrag of (sexueel) intimiderend gedrag dan kunt u terecht bij onze contactpersoon Jeroen Verhoeven.  Zij proberen u dan te begeleiden in de te nemen stappen.

 

De Klachtenregeling.

 

Behandeling van de klachten. Er is op iedere school ten minste één contactpersoon die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. De benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie. (Op De Trinoom is deze taak toebedeeld aan de directeur)

 

Taken externe vertrouwenspersoon.

 

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. De vertrouwenpersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden.

 

Vertrouwenscommissie en de klachtenregeling

 

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn ze niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

 

Onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon

 

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat mensen soms het gevoel hebben dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon. Deze vertrouwenscontactpersoon staat mensen met een klacht ter zijde. De vertrouwenscontactpersoon is niet in dienst van Kans & Kleur en is daarmee onafhankelijk. De vertrouwenscontactpersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen :

 

 • ouders,
 • medewerkers,
 • leerlingen,
 • buurtbewoners of samenwerkingspartners.

 

De vertrouwenscontactpersonen voor de Samenwerkingsstichting Kans & kleur zijn:

 

 • Mevrouw Truus Palmen, zij is bereikbaar onder het volgende nummer; 06-2933401
 • De heer Wilm Janssen, hij is bereikbaar onder de volgende nummers; 024-3977937 en 06-17421434

 

De vertrouwenscontactpersoon neemt zo gauw hij of zij het bericht heeft gehoord, contact op met degene die een bericht ingesproken heeft. Klachtencommissies voor Katholiek Onderwijs Kans & Kleur is aangesloten bij de klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs. Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Een van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie.

 

Het adres van deze commissie is:

Bureau van de geschillen-, bezwaren en klachtencommissies voor het Katholiek Onderwijs,
Postbus 82324 2508 EH, Den Haag.

Op de site www.geschillencies-klachtencies.nl  vindt u de klachtenprocedure van deze commissie.

Klachten over privacy

Mensen die een klacht hebben over hoe onze school omgegaan is met privacygevoelige gegevens van hen, kunnen dit melden bij de directie of bij het bestuur.

 

Kans & Kleur heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris gegevensbescherming. Hiervoor heeft Kans & Kleur een overeenkomst gesloten met de Lumengroup. Een ieder die betrokken is bij Kans & Kleur mag voor vragen, opmerkingen  of klachten over privacy ook rechtstreeks in contact treden met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier

https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ten alle tijden de directeur raadplegen.

 

 

Klassenouders

De klassenouders vallen onder de verantwoordelijkheid van de OR. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij de organisatie van verschillende activiteiten. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt als de leerkracht hulp nodig heeft en is op de hoogte van alles wat zich afspeelt binnen de ouderraad. Bij alle groepen is hulp van een contactouder nodig. De klassenouders krijgen ook een uitnodiging voor alle OR-vergaderingen en hun aanwezigheid is gewenst, zij weten vaak het best, wat er in de groep leeft.

 

 De taakomschrijving is van een klassenouder:

 • Begin schooljaar e-mailoverzicht en/of telefoonnummers van de ouders van de klas opvragen bij het secretariaat van de school.
 • Alle ouders benaderen voor hulp bij de diverse activiteiten van de klas.
 • Verjaardag van de leerkracht: cadeau voor de klas kopen. Klaslokaal versieren met de
  leerlingen en helpen in de klas op de dag van de verjaardag;
 • In overleg met de OR een cadeau kopen voor de verjaardag van de administratief medewerkster, conciërge, Intern Begeleider en directeur.
 • Verschillende klassenouders verzorgen aan het eind van het schooljaar, samen met de kinderen uit de klas, een zelfgemaakt afscheidscadeau. Dit wordt door de leerkrachten erg gewaardeerd.
 • Klassenouders hebben geen stemrecht tijdens OR-vergaderingen.
  Iedere klassenouder mag deelnemen aan de vergaderingen van de ouderraad. Wanneer er in één groep meerdere klassenouders zijn is het de bedoeling dat er maar één per groep de vergadering bijwoont, tenzij ze lid zijn van de OR.

  

De klassenouders van het schooljaar 2019-2020:

Groep 1-2 A Ilse/Kim

Groep 1-2 B Deborah/Bianca/Nienke

Groep 2-3 C Ramona/Janneke

Groep 3-4 A Ilse/Gretha

Groep 3-4 B Desiree/Karin/Aline

Groep 5 Bregje/Monique

Groep 6 Ramona/Astrid

Groep 7 Nicole/Patricia/Heather

Groep 8 Ilona/Monique 

 

 

 

Leerlingvolgsysteem

Onze school werkt niet alleen met rapporten, maar ook met methode onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem van het CITO.

Dit systeem laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bij geleerd, de echte vorderingen dus. De resultaten van elk kind worden vergeleken met kinderen uit het hele land in vergelijkbare omstandigheden. Leerlingen met opvallende scores worden nader gediagnosticeerd.

Via het ouderportaal kunt u na de cito toetsen inloggen en volgen of de ontwikkeling volgens verwachting blijft verlopen.

Na het afnemen van de Cito toetsen, het verwerken van de gegevens, volgt er een periode waarin de docent gaat analyseren voor welke kinderen het leerrendement voldoende tot goed zijn en welke interventies tot dit succes hebben bijgedragen. Het kan ook zijn dat het leerrendement juist onvoldoende is geweest. Op dat moment onderzoekt de leerkracht welke interventies zijn ingezet en wordt bekeken welke andere interventies nu beter kunnen worden ingezet.

 

Lessentabel urenoverzicht

Hoeveel uur besteden we aan elk vak? Hoe zit dat met de vakateliers en keuzeateliers en hoe verantwoorden wij de uren hiervoor? 

Lessentabel groep 3-8

KBS De Viersprong

De Noordwijkse Methode

In combinatie met het Vijf Gelijke Dagen Model

Groep

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Lezen

7.30

5.00

5.00

5.00

4.30

4.30

Taal

 

5.30

5.00

5.00

4.45

4.45

Schrijven

2.45

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Rekenen

4.45

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Engels

0.30

0.30

0.30

0.30

0.45

0.45

Wereldoriëntatie

Verkeer

Expressievakken

5.00

4.00

6.45

6.45

6.45

6.45

Bewegingsonderwijs

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

Atelier SEO en vieringen

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 Elke ochtend besteden wij tijd aan de kernvakken. Dat zijn de volgende vakken:

Aanvankelijk lezen, technisch lezen, voortgezet lezen, begrijpend lezen, taal, rekenen, Engels vanaf groep 1.

ICT zien wij als hulpmiddel. Wij richten ons vooral op het aanleren van vaardigheden, die van belang zijn om in de digitale wereld te kunnen leven.

 1. Elke maandagmiddag in de groep het atelier SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) aan de groep geven. Tijd: minimaal 0.45 uur in het rooster inplannen. Het andere kwartier sparen we voor vieringen, zoals kerstmis, carnaval e.d. Op het moment dat we op maandagmiddag gymnastiek geven, verschuift het SEO atelier naar een andere dag,

 2. Elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag plannen wij tussen 12.30 uur en 14.00 uur een vakatelier in. Dat zijn de vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, kunst & kunstgeschiedenis, godsdiensten & actualiteiten.

 3. Elke woensdagmiddag plannen wij tijd in binnen de groepen 6 t/m 8 voor studeerwerk wereldoriëntatie en verkeer. In de groepen 3 t/m 5 besteden we op woensdagmiddag meer tijd aan de kernvakken (lezen, taal, rekenen, Engels) en expressievakken. Voor enkele groepen geldt dat zij deze middag gymmen.

 4. Elke vrijdagmiddag plannen wij voor de groepen 3 t/m 8 de keuzeateliers in. Hierin proberen we zoveel als mogelijk een breed aanbod voor kinderen te verzorgen, waarin alle intelligentiegebieden van Gardner een plaats kunnen krijgen. Denk aan sport, muziek, techniek (waaronder koken), natuur, rekenen, taal.

Woordenschatonderwijs wordt zo veel als mogelijk gekoppeld aan de vakateliers en keuzeateliers. Hier vindt immers de meeste woordenoverdracht plaats.

Logopedie

De logopediste begint het nieuwe schooljaar met de controles van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8, die al op de controlelijst staan. De ouders ontvangen hiervan bericht en eventueel volgt verwijzing naar een vrij gevestigde logopedist(e) in Wijchen. Na de controles volgt in groep 2 de jaarlijkse screening (controle op spraak-taalgehoorstem). Ook hierover ontvangen de ouders bericht en zo nodig advies. Het adres vindt u in bijlage B.

Missie en visie, kernwaarden en kindbeeld

Missie KBS De Viersprong

Elk kind laten schitteren met zijn eigen talenten, zodat zij van daaruit een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen.

 Visie Viersprong

Ik ben voorbereid op de wereldmaatschappij. Ik heb mijn eigen ideeën. Ik durf keuzes te maken, ik kan mijn verantwoordelijkheden nemen. Ik vertrouw op mijzelf en de toekomst en sta open voor veranderingen. Ik heb goede communicatieve vaardigheden en heb belangstelling voor de mensen en de wereld om mij heen.

 Kernwaarden en normen

Onze normen RESPECT en SAMEN zijn voelbaar binnen KBS de Viersprong. Leerkrachten en directie Viersprong hebben een katholieke opvoeding genoten, waarin deze normen diep verankerd liggen. Deze normen zijn duidelijk voelbaar binnen de schoolorganisatie.

KINDBEELD 

Hallo! “Ik” ben alle kinderen van KBS De Viersprong in Wijchen,

Ik heb een fijne tijd gehad op KBS De Viersprong. Ik heb met plezier geleerd en het gevoel gehad dat ik gezien werd. Mijn natuurlijke nieuwsgierigheid is steeds geprikkeld. Ik durf vragen te stellen om meer te weten te komen.

Ik heb alle basisvaardigheden van taal, lezen en rekenen geleerd, waardoor ik makkelijk nieuwe kennis tot me kan nemen. Ook kan ik in het Engels communiceren en informatie begrijpen, wat handig is omdat veel informatie in het Engels beschikbaar is.

Ik weet veel over veel verschillende onderwerpen. Ik heb een brede algemene ontwikkeling. Hierdoor kan ik nieuwe informatie makkelijk plaatsen en begrijp ik de wereld om mij heen. Ik  begrijp de democratische verworvenheden, normen in waarden in Nederland. Ik weet ook dat er andere manieren zijn om een maatschappij vorm te geven. Ik heb geleerd om na te denken over de kennis die ik tegenkom en begrijp actualiteiten. Ik kan voor mezelf beslissen of ik informatie waardevol vind en wat ik ermee wil doen.

Ik heb geleerd om over mijzelf na te denken. Wat is mijn mening ergens over? Wat vind ik leuk, waar ben ik goed in? Wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn valkuilen of waar heb ik moeite mee? Hierdoor ben ik in staat om zelf keuzes te maken en te besluiten hoe ik mij verder wil ontwikkelen. Ik heb vertrouwen in mijzelf en durf nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik kan zelfstandig aan de slag en weet wat ik nodig heb om zo goed mogelijk te kunnen leren.

Ik ben in staat om wat ik weet, wat ik wil en kan, toe te passen op mijn leren, mijn leven en mijn omgang met de wereld om mij heen. Ik heb een palet aan sociale vaardigheden waaruit ik kan kiezen welke het beste geschikt is in welke situatie.

Ik ben anders dan alle andere kinderen op De Viersprong want ik mag zijn wie ik ben. Ik respecteer dat de andere kinderen anders zijn en dat we van elkaar kunnen leren.

Ik ben voorbereid op de wereldmaatschappij. Ik heb mijn eigen ideeën. Ik durf keuzes te maken, ik kan mijn verantwoordelijkheden nemen. Ik vertrouw op mijzelf en de toekomst en sta open voor veranderingen. Ik heb goede communicatieve vaardigheden en heb belangstelling voor de mensen en de wereld om mij heen.

IK BEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam en richting van de school

Onze school heet 'KBS De Viersprong'. Die naam is aan de school gegeven in 1985 toen uit de voormalige Mariaschool, Franciscusschool, Tienakker en Kwetternest één basisschool gevormd is. Vier scholen, gehuisvest in een gebouw aan een kruispunt. De Mariaschool is gesticht in 1898. Wij zijn er dan ook trots op dat we de oudste school van Wijchen zijn. De school is een katholieke school. We geven daar inhoud aan door vanuit de katholieke traditie de waarden en normen te hanteren.

Naamsticker

Jassen, gymnastiekkleding en bekers lijken veel op elkaar. Zou het mogelijk zijn dat hier de naam op- of ingezet wordt?

Nieuwe leerlingen

De opvang van nieuwe leerlingen

In overleg met de ouder van de nieuwe leerling worden er vijf wenmomenten ingepland, waarin uw kind kennis kan komen maken met de nieuwe groep. Vanaf de dag dat het kind vier jaar is geworden mag het volledig naar school. Leerlingen die tussentijds van een andere school komen, mogen ook een keer kennis komen maken.

Zie verder in deze schoolgids meer informatie betreft de toelating.

Nieuws van 'De Viersprong'

Onder deze naam mailen wij elke woensdag de nieuwsbrief.  Je kunt je aanmelden voor de ontvangst van de wekelijkse nieuwsbrief via onze website.

Klik op de button.

 

Afmelden nieuwsbrief?

Dit kunt u zelf via de button regelen.

Ondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst. 

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier downloaden.

Onderwijszorgcentrum

Het onderwijszorgcentrum (OZC) van Samenwerkingsstichting Kans en Kleur
Kans & Kleur heeft in januari 2011 officieel het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur geopend met de ambitie om te realiseren dat alle kinderen in de gemeente Wijchen een dagarrangement van onderwijs en opvang kunnen krijgen in de gemeente Wijchen. Kans & Kleur wil via haar zorgbeleid zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs bieden op de basisscholen.

Het onderwijszorgcentrum heeft als kerntaak om de gehele stichting te versterken wat betreft passend onderwijs. Alle scholen van Kans & Kleur zullen een bijdrage leveren aan de realisering van passend onderwijs in Wijchen. Het onderwijszorgcentrum ondersteunt de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders hierbij. Hiertoe biedt het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur leerkrachten professionalisering en ondersteuning gericht op ondersteuning aan basisschoolleerlingen met speciale leerbehoeften. Het centrum is verbonden aan de Bolster, de school voor Speciaal Basisonderwijs en is de opvolger van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Wijchen. Het onderwijszorgcentrum kent de volgende functies:

 • Het bieden van speciaal basisonderwijs op de Bolster
 • Kortdurende interventies
 • Zorg-adviesteam (ZAT) voor scholen
 • Professionalisering
 • Kwaliteitsbewaking

De komende jaren groeien we verder uit naar een volwaardig onderwijszorgcentrum passend bij de nieuwe wet passend onderwijs.

Hieronder een uiteenzetting van de onderdelen die inmiddels gerealiseerd zijn:

 • Het Onderwijszorgcentrum met een centrale aansturing
 • Jong risico kinderen (JRK) -groep op de Bolster
 • Crisisopvang op de Bolster
 • Schoolmaatschappelijk werk op alle scholen d.m.v. spreekuren voor ouders en medewerkers van de scholen. Er is hulp voor zorgleerlingen en zorggezinnen en toeleiding naar algemeen maatschappelijk werk of andere hulp.
 • Netwerk voor intern begeleiders, de Werkgroep

Afstemming Leerlingenzorg (WAL)

 • Taalklas voor kleuters met taalproblemen en ondersteuning voor neveninstromers.
 • Plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 7 en 8 voor alle scholen van Kans & Kleur
 • Ambulante begeleiding of preventieve ambulante begeleiding en collegiale consultatie door excellente leerkrachten van het huidige speciaal basisonderwijs, basisonderwijs en de huidige Regionale Expertisecentra met scholen voor speciaal onderwijs voor alle basisscholen, gericht op individuele leerlingen of groepen
 • Samenwerking primair onderwijs en voortgezet onderwijs (PO-VO) voor een ononderbroken ontwikkelingslijn
 • Georganiseerd overleg met de peuterspeelzalen i.v.m. de doorgaande lijn
 • Zorg Advies Team, inclusief permanente commissie leerlingenzorg (PCL)
 • Gespecialiseerde naschoolse opvang binnen Wijchen door Kleur
 • De Bolster verzorgt in samenwerking met cluster 3 een gespecialiseerd passend aanbod voor de leerlingen met een indicatie SO 3.

Het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de Bolster:
Homberg 2994, 6601 XR Wijchen
Tel. (024) 645 42 41

Directeur: Titia Blankstein
Mailadres: directie@ozc-kansenkleur.nl
Coördinator: Anne-Lies Kuijpers
Mailadres: coordinatie@ozc-kansenkleur.nl

Organisatie

De schoolorganisatie


Ieder jaar krijgen we van het ministerie de formatie voor het komende schooljaar toegewezen. In goed overleg met het team en na advies van de MR zetten we die formatie zo optimaal mogelijk in.

Er is geen ruimte meer op buiten de formatie in de groepen, ook nog extra hulp aan te bieden via r.t.-leerkrachten. Om deze reden kiezen wij ervoor om meer vrijwilligers en stagiaires in te huren, die in de algehele breedte kinderen wat extra aandacht/verdieping kunnen bieden.

De vrijwilligers worden vanuit hun talenten ingezet. Wij werken met oud-leerkrachten als vrijwilligers en met onderwijsassistenten, die op zoek zijn naar een baan.

Ouderavonden

Thematische ouderavond/informatieavond

Informatieavond over de werkwijze/groep van uw kind (-eren) 28-08-2019

Informatieavond thematisch 24-10-2019

 

Gesprekken over uw kind (-eren):

Kennismakingsgesprekken

In groep 1 voert elke ouder, samen met de leerling, rond 5 weken voor aanvang van de basisschool, een kennismakingsgesprek met de juf.

Vanaf groep 3 voert elke docent een kennismakingsgesprek bij aanvang van het schooljaar met zowel de ouder (-s) als het kind.

Na het eerste rapport voeren we nogmaals een portfoliogesprek. Hierbij zijn de docent, kind en ouder (-s) aanwezig vanaf groep 3. In de groepen 1-2 voert de docent het gesprek met de ouder (-s).

Einde van het schooljaar voert de docent altijd een afsluitend portfoliogesprek met de leerling. Ouders worden soms uitgenodigd en soms wil de ouder graag aanwezig zijn. Dat kan.

De rapporten worden twee maal per jaar meegegeven in groep 3 tot en met 8. De gespreksavonden voor groep 1 tot en met 7 zijn bedoeld als een mondelinge (tussen)rapportage. Groep 7 en 8 wijkt enigszins af i.v.m. advisering V.O.

In de kalender staan alle data voor ouders aangegeven.

Oudergesprekken
Soms zijn er gesprekken met ouders nodig omdat er iets gebeurd is of omdat leerkrachten dan wel ouders zich zorgen maken. Een afspraak voor zo’n gesprek wordt in overleg gemaakt. Soms is er iemand van de directie of leerlingenzorg bij aanwezig. Tijdens zo’n gesprek wordt een kort verslag gemaakt. We beperken ons tot het doel van het gesprek en de uitkomst. Mocht het voor ouders van toegevoegde waarde zijn om de woorden van de ouders letterlijk in het dossier te zetten, dan vragen wij dit naar de docent te mailen. De ouders krijgen een kopie van het verslag. We zijn samen verantwoordelijk voor het dossier.

Ouderbijdrage

Naar aanleiding van het Jaarvergadering is de ouderbijdrage vastgesteld op € 20,00 per kind voor het schooljaar 2015-2016. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De ouderbijdrage wordt geïncasseerd via automatisch incasso. U leest in het Nieuws van 'KBS De Viersprong' wanneer dit bedrag van uw rekening zal worden afgeschreven. Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten bekostigd die buiten het reguliere lesprogramma vallen.

U kunt daarbij denken aan de Sinterklaasviering, Kerstviering, Pasen en Carnaval. Ook het verjaardagscadeau van de leerkrachten, het afscheidsfeest van groep 8 (en hun ouders). Tevens worden hiervan de vulpennen betaald waarmee de kinderen vanaf groep 4 gaan werken.

Ouderportaal

We zien het ouderportaal als een uitwerking van onze visie, waarin we open en transparant met u, maar ook met de kinderen willen communiceren. 

Via het ouderportaal kunt u dagelijks inloggen en de toetsresultaten van uw kind (-eren) volgen. U kunt samen met u kind (-eren) kijken. Hierin zien we een enorme toegevoegde waarde van de rol van ouders.

 

Oudervereniging (OV) en ouderraad (OR)

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de Viersprong zijn automatisch lid van de Oudervereniging, waarvan het bestuur wordt gevormd door de Ouderraad. De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste, creatieve en betrokken ouders die samen op een vrijwillige basis bereid zijn om tijd en energie te steken in het reilen en zeilen van onze school.

In nauwe samenwerking met het schoolteam / atelierteam organiseert de ouderraad activiteiten met als doel de kinderen een leuke en leerzame basisschoolperiode te geven, want dat vormt een goede basis om mee verder te gaan naar het voortgezet onderwijs. Als OR lid stuur je één van de meerdere werkgroepen aan en zorg je voor terugkoppeling naar de OR.

 Het is de taak van de OR om de samenwerking tussen ouders en school/atelierteam te bevorderen, waarbij het belang van de leerlingen op de eerste plaats komt. In de praktijk komt dat op het volgende neer:

 Informatievoorziening: De meeste informatie over de school en allerlei activiteiten worden vermeld in “Het Nieuws van de Viersprong”, dat in nauwe samenwerking met het team wordt uitgegeven. Daarnaast is de website www. viersprong-wijchen.nl voor allerlei informatie te raadplegen.

 Belangenbehartiging: het behoort tot de taak van de OR om de belangen van de ouders naar buiten toe te behartigen, zoals naar de MR, naar de schoolleiding en zo nodig richting het stichtingsbestuur.

 Bestuurlijke zaken: voor een aantal bestuurlijke zaken kan advies aan de OR gevraagd worden. Dit advies is niet bindend, omdat in tegenstelling tot de MR, de OR geen wettelijke basis heeft. Door middel van informele contacten kan de OR aan de MR en directie op bestuurlijk gebied hun mening kenbaar maken.

 Contactouders: de contactouders vallen organisatorisch onder de verantwoordelijkheid van de OR. Verderop in deze schoolgids wordt meer ingegaan op de contactouder.

 Werkgroepen: het (mede) organiseren en uitvoeren van ondersteunende activiteiten, zoals excursies en festiviteiten. Deze worden aangestuurd door een aantal OR-leden in samenspraak en overleg met het atelierteam. Alle ouders kunnen hun interesse kenbaar maken voor deelname aan een werkgroep. Dat kan via de e-mail: (sonja.van.jaarsveld@kansenkleur.nl) of door te reageren op een hulpvraag vanuit de werkgroepen. De OR wil graag op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen van de werkgroepen. Iedere activiteit wordt geëvalueerd en deze evaluaties worden toegevoegd aan Sharepoint.                                                                                                                                     

De Ouderraad vergadert circa 7 x per jaar. De data voor dit schooljaar zijn:

 

3 september 2019

 

22 oktober 2019

 

10 december 2019

 

28 januari 2020

 

24 maart 2020

 

19 mei 2020

 

30 juni 2020

 

De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school om 20.15 uur (tenzij anders aangegeven wordt in de Nieuwsbrief). Vanuit het school/atelierteam is Cara Smeele  aanwezig bij deze vergaderingen.

Samenstelling Ouderraad schooljaar 2019-2020

 Dagelijks Bestuur:

Voorzitter:     Karin van Swam                                   

Secretaris:    Marga Roffel                                      

Penningmeester:    Riëlle van Hattum                        

 

OR leden:

 

  

De OR is te bereiken via het e-mailadres:  OR.Viersprong@kansenkleur.nl

 Zoals eerder vermeld vallen de contactouders onder de verantwoordelijkheid van de OR. De contactouder ondersteunt de leerkracht bij de organisatie van verschillende activiteiten. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt als de leerkracht hulp nodig heeft en is op de hoogte van alles wat zich afspeelt binnen de ouderraad. Bij alle groepen is hulp van een contactouder nodig. De contactouders krijgen ook een uitnodiging voor alle OR-vergaderingen en hun aanwezigheid is gewenst, zij weten vaak het best, wat er in de groep leeft.

 De taakomschrijving is van een contactouder:

 • Begin schooljaar e-mailoverzicht en/of telefoonnummers van de ouders van de klas opvragen bij het secretariaat van de school.
 • Alle ouders benaderen voor hulp bij de diverse activiteiten van de klas.
 • Verjaardag van de leerkracht: cadeau voor de klas kopen. Klaslokaal versieren met de
  leerlingen en helpen in de klas op de dag van de verjaardag;
 • Verschillende contactouders verzorgen aan het eind van het schooljaar, samen met de kinderen uit de klas, een zelfgemaakt afscheidscadeau. Dit wordt door de leerkrachten erg gewaardeerd.
 • Contactouders hebben geen stemrecht tijdens OR-vergaderingen.
  Iedere contactouder mag deelnemen aan de vergaderingen van de ouderraad. Wanneer er in één groep meerdere contactouders zijn is het de bedoeling dat er maar één per groep de vergadering bijwoont, tenzij ze lid zijn van de OR.

  

De contactouders van dit schooljaar 2019-2020

Groep 1/2 A: Ilse, Kim 

Groep 1/2 B: Deborah, Bianca, Nienke 

Groep 2/3: Ramona , Janneke

Groep 3/4 A: Ilse ,  Gretha 

Groep 3/4 B: Desiree, Karin, Aline

Groep 5:  Bregje, Monique

Groep 6: Ramona, Astrid

Groep 7: Nicole, Patrica 

Groep 8: Ilona, Monique

                                    

Ouderbijdrage

 Naar aanleiding van het Jaarverslag is de ouderbijdrage vastgesteld op €20,00 per kind voor het schooljaar 2019-2020. De ouderbijdrage wordt geïncasseerd via automatisch incasso in de maand oktober.  

Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten bekostigd die buiten het reguliere lesprogramma vallen. U kunt daarbij denken aan de Sinterklaasviering, Kerstviering, Pasen en Carnaval. Ook het verjaardagscadeau van de leerkrachten, het afscheidsfeest van groep 8 (en hun ouders) worden uit deze ouderbijdrage voldaan. Tevens worden hiervan de vulpennen betaald waarmee de kinderen vanaf groep 4 gaan werken.

 Data luizencontrole:

Woensdag 21 augustus

Woensdag  23 oktober

Woensdag  8 januari

Woensdag 4 maart

Woensdag 13 mei

 

Overblijven op school. Dat doen we allemaal.

Alle kinderen blijven bij de docenten eten en spelen samen op het schoolplein. Wij hanteren het continuerooster. Dat betekent dagelijks tussen 8.30 uur en 14.00 uur naar school. 

Overgaan en advisering Voortgezet Onderwijs

De overgang naar de volgende groep
In de meeste gevallen zullen de kinderen aan het einde van het schooljaar overgaan naar de volgende groep. Het komt voor dat het voor een kind beter is om een groep nog eens over te doen. Als dat verwogen wordt, zal er altijd ruim van te voren overleg zijn met de ouders. De procedure en criteria voor doorstroming naar de volgende groep staan ook in het beleidsplan leerlingenzorg beschreven.

De overgang naar het Voortgezet Onderwijs, vanaf groep 6!


In groep 6
wordt de dialoog met ouders gevoerd over de verwachtingen die bij de ouders leven over de mogelijke plaatsing in het Voortgezet Onderwijs, en de feitelijke gegevens op basis van het uitstroomperspectief.

De leerkracht van groep 7 geeft voor de open dagen een indicatie voorlopig advies voor plaatsing op het VO.

Groep 8 vervolg advisering:

In het kader van de overgang naar het Voortgezet Onderwijs komen de volgende punten aan de orde:

Bij de eerste ouderavond kunt u een voorlopig advies van de leerkracht krijgen.

U hoort of uw kind gaat deelnemen aan een Drempelonderzoek, en waarom.

In april nemen wij deel aan de "adaptieve Cito-Eindtoets van het Basisonderwijs”. De ouders krijgen hiervan de uitslag.

Veel belangrijker is het advies van de school wat door de leerkracht van groep 8 in samenspraak met andere leerkrachten wordt samengesteld. Het advies wordt in februari met u door gesproken.

Op basis van de uitslag Cito-eindtoets groep 8 kunnen we een advies naar boven bijstellen. Als de leerling beter heeft gescoord op de cito eindtoets, dan nodigen wij u als ouder uit om een bijgesteld advies naar boven te bespreken.

Er wordt een algemene voorlichtende ouderavond gehouden op een school voor voortgezet onderwijs.

Daarnaast zult u worden ingelicht, wanneer de “open dagen” op de verschillende scholen van Voortgezet Onderwijs gehouden worden. In de loop van het schooljaar komt er nog allerlei schriftelijke informatie.

Tenslotte is er altijd de mogelijkheid om met de leerkracht van groep 8 een gesprek aan te vragen.

Passend onderwijs

Passend onderwijs KBS De Viersprong

In het kort hanteren wij de volgende werkwijze voor alle leerlingen. Binnen de groep brengt de docent de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. De docent stemt zijn/haar aanbod af op de verschillende onderwijsbehoeften.

Maar wat als dat onvoldoende blijkt te zijn?

In de praktijk is dat soms onvoldoende. We weten uit de literatuur hoeveel onderwijstijd we soms voor leerlingen extra voor een vakgebied moeten inplannen. Als de docent dit binnen de groep realiseert, dan is er geen tijd over voor creatieve vakken, gymnastiek e.d. In de analyse van het team van docenten van KBS De Viersprong, zien we dan een onderwijsverschraling. Daar kiezen we niet voor.

We kiezen dan ook voor extra instructietijd met de hulp van vrijwilligers, extra oefentijd via programma's ICT en voor de inzet van Passend Onderwijs. 

We werken volgens het handelingsgericht werken op KBS De Viersprong.

En wat als dit nog onvoldoende effect heeft? Dan gaan we samen (ouders, docent, leerling, IBer) op zoek naar een ander weg die we kunnen gaan betreden. Elke leerling is anders en ook elke weg is net weer even anders. In grote lijnen weten we de onderwijsbehoeften van leerlingen, maar elke leerling is een nieuwe uitdaging.

We vertrouwen elkaar en hebben dezelfde intentie: 'Het beste voor de leerling'.  

Passend onderwijs bij Kans & Kleur.
Vanaf augustus 2014 is de nieuwe wetgeving van kracht over passend onderwijs. Binnen alle scholen van Kans & Kleur zijn wij al een aantal jaren aan het werk om passend onderwijs te bieden.
De leerkrachten kijken welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en maken een groepsplan om hier zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. De intern begeleider bespreekt met de leerkracht het groepsplan en welke ondersteuning nodig is om zo goed mogelijk vorm te geven aan het onderwijs in de groep.
Soms is er deskundigheid van buiten de school nodig om te adviseren of om de ondersteuning te bieden aan een leerling, een groep of de leerkracht.
Afgelopen jaren waren er ook kinderen met een “rugzak’ van cluster 3 of 4 (leerlinggebonden financiering), hiermee kreeg de school extra geld om ondersteuning te verzorgen voor deze leerling. Dit systeem vervalt met de ingang van de nieuwe wet.
Alle scholen krijgen in het schooljaar ’14 – ’15 een aantal uren ondersteuning van een deskundige. Dit aantal is gebaseerd op het leerlingenaantal van de school en het aantal kinderen dat vorig schooljaar een rugzak had.
De school bekijkt zelf in overleg met de ouders welke ondersteuning er nodig is en welke deskundigheid hiervoor wenselijk is. Dit overlegt de intern begeleider met het ondersteuningsplatform van Wijchen.

Naast de basisondersteuning die een school biedt en de lichte ondersteuning van de deskundige vanuit het ondersteuningsplatform is er een aantal vaste arrangementen georganiseerd vanuit het onderwijszorgcentrum.
Deze arrangementen zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Er is de plusklas voor hoogbegaafden van groep 7 en 8, een taalarrangement voor kleuters met een taalachterstand en individuele ondersteuning voor kinderen die nog geen jaar in Nederland wonen. Voor deze arrangementen gelden specifieke criteria die in een beleid zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er vanuit de NIM trainingen voor sociale vaardigheid en faalangstreductie.

Binnen het speciaal basisonderwijs de Bolster wordt extra ondersteuning geboden voor kinderen die dit nodig hebben vanwege hun leerontwikkeling, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en/of de motorische ontwikkeling. Er is ook specifieke deskundigheid vanuit het speciaal onderwijs cluster 3 voor kinderen voor wie dit wenselijk is. Verder zijn er enkele crisisplaatsen als een kind acuut vastgelopen is in het basisonderwijs en observatieplaatsen voor de kinderen waarbij de ondersteuningsvragen nog niet helder zijn.  
Voor een plaatsing bij SBO de Bolster of voor het speciaal onderwijs in o.a. Nijmegen en Druten, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan worden afgegeven door de commissie toelaatbaarheid van het ondersteuningsplatform binnen het onderwijszorgcentrum.
Arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen worden, na overleg met ouders, door de intern begeleider aangevraagd bij het ondersteuningsplatform.

Contactgegevens:
Onderwijszorgcentrum Kans & Kleur
Directeur René Smits
Homberg 2994
6601 XR Wijchen
Tel: 024-6454241

r.smits@stromenland.nl

Kans & Kleur is aangesloten bij de geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies voor het katholiek onderwijs. Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie.

Het adres van deze commissie is:

GCBO

Postbus 82324

2508 EH  Den Haag

Op de site van GCBO, www.gcbo.nl, is de klachtenregeling te downloaden.

Pestprotocol

Op school hanteren we ons Pestprotocol Wanneer wij op school merken dat leerlingen gepest worden, geven wij aandacht aan dat probleem. Het Pestprotocol ligt ter inzage op school.

Maar...veel belangrijker is het preventief werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Wij streven naar kinderen die de basisschool met zelfvertrouwen verlaten, weerbaar zijn en gelukkig zijn.

Onze gouden schoolregels, de aanpak vanuit het team met de methode van Fides, moet pesten preventief bestrijden.

 

Privacybeleid Kans en Kleur

 

Privacybeleid Kans & Kleur 2017

Wie

Wat

Datum

Beleidscommissie Kwaliteit en Onderwijs

Beleidsvoorstel

6 september 2017

College van Bestuur

Beleidsvaststelling

1 december 2017

Directieberaad

Informatie

28 september 2017

GMR

Instemming

30 november 2017

Raad van Toezicht

Informatie

2 oktober 2017

Inhoudsopgave

 

 

 

pag.

 

 

 

Visie op privacy

 

3

 

 

 

Privacybeleid

 

5

 • ·             Vijf vuistregels

 

5

 

 

 

Uitwisseling van gegevens met derden

 

7

 • ·             Afspraken met uitgevers en leveranciers

 

7

 • ·             Overstappen naar een ander school

 

7

 • ·             Uitwisseling met overige derden

 

8

 

 

 

Rechten van ouders en medezeggenschapsraad

 

9

 • ·            Rechten van ouders

 

9

 • ·            Medezeggenschapsraad

 

9

 

 

 

Gedragsregels privacy

 

10

 • ·             Adressen- en telefoonlijsten

 

10

 • ·             Foto’s en video’s op school

 

10

 • ·             Internet en sociale media

 

11

 

 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

12

 • ·             Toegang en bewaartermijn

 

12

 • ·             Datalekken

 

12

 • ·             Maatregelen beveiliging persoonsgegevens

 

13

 • ·             Gedragsregels voor medewerkers  

 

13

 

 

 

 

 

 

Begrippenlijst

 

15

 

 

 

Bijlage 1: Overzicht van categorieën van de persoonsgegevens leerlingen

 

16

Bijlage 2: Overzicht van bewerkersovereenkomsten

 

17

Bijlage 3: Overzicht van persooonsgegevens in het onderwijskundig rapport

 

18

Bijlage 4: Voorbeeldteksten over privacy voor ouders, voogd en verzorgers

 

19

Bijlage 5: Voorbeeldbrief toestemming publicatie foto’s en video’s

 

20

Bijlage 6: Voorbeeldreglement internet en sociale media op school

 

22

Bijlage 7: Wettelijke bewaartermijn voor gegevens van leerlingen en medewerkers

 

24

Bijlage 8: Actielijst implementatie privacybeleid

 

26

 

 

 

Visie Op Privacy

 

Kans & Kleur wil het optimale uit de leerlingen en uit medewerkers halen en de kwaliteiten van iedereen aanspreken. Kans & Kleur denkt niet in problemen maar ziet kansen tot groei. Ze gelooft in de kracht van de mensen en verwacht dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren. Ze heeft hoge verwachtingen.

 

Mensen kunnen hoge verwachtingen alleen waarmaken als zij zich veilig voelen. Daarom is het belangrijk dat op de scholen van Kans & Kleur een positief werk- en leefklimaat heerst en dat de schoolomgeving ordelijk is. Veiligheid gaat over gedrag van mensen en de cultuur in een organisatie. Het gaat over de wijze waarop de mensen die bij de school betrokken zijn, met elkaar en hun omgeving omgaan. Op een veilige school voelen leerlingen zich thuis. Ze komen graag naar school en voelen zich serieus genomen door de leerkrachten.

 

Privacy is een aspect van de sociale veiligheid. Niet iedereen maakt in zijn leven de juiste keuzes. Normaal gesproken blijven die keuzes privé. Dit geeft mensen de gelegenheid om te experimenteren en om fouten te maken waar ze van leren. Privacy geeft daarmee de mogelijkheid tot ontwikkeling en groei, zonder geconfronteerd te worden met keuzes uit het verleden. Leerlingen en medewerkers hebben recht op een veilige (digitale) leeromgeving en werkomgeving: een school waar kinderen veilig kunnen experimenteren en fouten kunnen maken, om daar vervolgens van te leren. In de missie van Kans & Kleur komt dit ook tot uitdrukking:

 

Ieder kind zijn kans, elke school haar eigen kleur.

 

Deze missie betekent ook dat Kans & Kleur leerlingen en medewerkers telkens weer kansen biedt door de privacy te beschermen als zij fouten maken of een onjuiste keuze maken.

 

Kans & Kleur heeft de volgende kernwaarden:

 • Kleurrijk;

 • Bevlogen;

 • Zorgzaam;

 • Ambitieus;

 • Verbonden;

 • Open.

Op basis van de kernwaarden zorgzaam en open is Kans & Kleur gedreven om de privacy van leerlingen en medewerkers te beschermen. De scholen van Kans & Kleur gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers en zijn open naar ouders, leerlingen en medewerkers welke persoonsgegevens ze op welke wijze verwerken en welke rechten ouders, leerlingen en medewerkers daarbij hebben. De openheid van Kans & Kleur kent grenzen. Daar waar de privacy van mensen in het geding is stopt het.

 

Privacy is een grondrecht van mensen. Het is artikel 10 in de Nederlandse grondwet. Privacy is onder andere uitgewerkt in de wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet beschermt de privacy door regels te stellen voor de omgang met persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de wet is dat de privacy wordt gerespecteerd. Leerlinggegevens zijn ook persoonsgegevens. Vaak bevatten leerlinggegevens gevoelige informatie zoals informatie over gezondheid, gedragsproblemen, godsdienst, seksuele voorkeur of een problematische thuissituatie. Deze gevoelige persoonsgegevens worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze mogen alle worden vastgelegd als dat noodzakelijk is.

 

Privacy is een eeuwenoud thema. Al rond 400 jaar voor Christus leerde de Griekse arts Hippocrates zijn leerlingen dat zij alles dat bij hun werk hoorden van patiënten, geheim moesten houden. Sindsdien krijgt privacy en privacybescherming in de beroepsopleiding en de beroepsvorming in de zorg veel aandacht.

Door de digitalisering van de maatschappij en de populariteit van sociale media is privacy een belangrijk thema geworden in de hele samenleving. In de onderwijssector is aandacht voor privacy ‘nieuw’. In het onderwijs worden steeds meer persoonsgegevens van leerlingen verzameld en verwerkt. Het risico dat de school bewust of onbewust de privacy van leerlingen schendt wordt groter. Daarom heeft Kans & Kleur privacybeleid opgesteld.

 

Het bestuur van Kans & Kleur is eindverantwoordelijk voor de privacy van leerlingen en medewerkers en kan deze verantwoordelijkheid voor privacy waarmaken als alle medewerkers van Kans & Kleur doordrongen zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben in de bescherming van de privacy. De leidinggevenden binnen Kans & Kleur hebben de opdracht om de privacy van leerlingen en medewerkers te bewaken. Zij moeten de aandacht voor privacy levend houden door regelmatig privacy aan de orde te stellen. Zij hebben een voorbeeldfunctie.

 

 

 

Privacybeleid

 

Kans & Kleur heeft privacybeleid vastgesteld over de verwerking van persoonsgegevens van leerling en medewerkers. Dit beleid heeft tot doel:

 • De persoonlijke levenssfeer van de leerlingen en medewerkers te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens;

 • Vast te stellen welke persoonsgegevens de scholen van Kans & Kleur verwerken en met doel zij dit doen;

 • De zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen;

 • De rechten van ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers in zake privacy te waarborgen.

Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers die door Kans & Kleur worden verwerkt. In bijlage 1 staat een overzicht van de categorieën persoonsgegevens van leerlingen die de scholen van Kans & Kleur verwerken.

 

vijf vuistregels

 

Kans & Kleur hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens vijf vuistregels:

 

Doel

De scholen van Kans & Kleur verzamelen persoonsgegevens met een vooraf vastgesteld en concreet doel. Bij Kans & Kleur gaat het om één of meer van de volgende doelen:

 • Onderwijs geven en organiseren, bijvoorbeeld om onderwijs te geven moet de docent weten welke leerlingen er in de klas zitten;

 • Leerlingen begeleiden, bijvoorbeeld leraren moeten de cijfers en voortgang van leerlingen kunnen registreren;

 • Leermiddelen verstrekken, bijvoorbeeld om leerlingen in te kunnen laten loggen bij een onderwijsleerpakket, mogen de gegevens van leerlingen wel worden gedeeld met een educatieve uitgeverij;

 • Informatie geven over de hierboven genoemde organisatie en leermiddelen, bijvoorbeeld de school moet met ouders en leerlingen kunnen communiceren via het rapport of een uitnodiging voor een ouderavond;

 • Informatie over leerlingen bekendmaken via de eigen communicatiekanalen, de school mag in de nieuwsbrief of op de website opnemen dat een van de leerlingen kampioen is geworden tijden het damkampioenschap van groep 6, 7 en 8;

 • Activiteiten van de school bekendmaken op de eigen website, bijvoorbeeld de school mag op de website informatie geven over een schoolvoetbaltoernooi en daarbij het e-mailadres vermelden van de leraar of leerlingen die dit organiseren;

 • Berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden, bijdragen en vergoedingen, bijvoorbeeld de school mag persoonsgegevens gebruiken om te registreren wie het geld voor de schoolreis al heeft betaald;

 • Geschillen behandelen, bijvoorbeeld als er een procedure plaatsvindt bij de geschillencommissie, dan mag de school ook voor dat doel gegevens vastleggen;

 • Accountantscontrole uitoefenen;

 • Uitvoering en toepassing van de wet, bijvoorbeeld de school is verplicht om elk jaar voor 1 oktober een bestand met leerlinggegevens op te sturen naar DUO.

 

De doelen van gegevensverwerking die hier boven staan vallen onder het vrijstellingsbesluit van de wet bescherming persoonsgegevens en hoeven niet aangemeld te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Als Kans & Kleur leerlinggegevens voor een ander doel wil gebruiken, dan zal zij die verwerking aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens en zal zij de ouders, voogd of verzorgers van de leerling hierover informeren.

 

Doelbinding

Kans & Kleur verwerkt persoonsgegevens alleen om het vooraf vastgestelde doel te bereiken. Bijvoorbeeld de school geeft het telefoonnummer dat ouders doorgegeven hebben voor noodgevallen niet door aan andere organisaties voor een ander doel (zie bijlage 1).

 

Grondslag

Kans & Kleur verwerkt persoonsgegevens alleen als de wet bescherming persoonsgegevens hier een grond voor noemt. Voor Kans & Kleur zijn onderstaande gronden relevant:

 • Toestemming van de ouders, voogd of verzorgers van de leerling of medewerker bijvoorbeeld voor gebruik van foto’s;

 • Overeenkomst met de ouders, voogd of verzorgers van de leerling, bijvoorbeeld een overeenkomst voor tussenschoolse opvang;

 • Wet, bijvoorbeeld de leerlinggegevens om door te geven aan DUO om de subsidie van de overheid te ontvangen;

 • Publiekrechtelijke taak, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring

 • Vitaal belang; bescherming van de leerling in noodsituaties, bijvoorbeeld als een leerling een ongeluk heeft gehad op school, de ouders niet direct bereikbaar zijn kan de school medische informatie uitwisseling met een arts;

 • Gerechtvaardigd belang: persoonsgegevens verzamelen is belangrijker dan het privacybelang van de leerling, bijvoorbeeld het doorgeven van naam en geboortedatum aan de uitgever bij digitaal leermateriaal.

 

Dataminimalisatie

Kans & Kleur verwerkt alleen die persoonsgegevens die redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken. De gegevens moeten in verhouding staan tot het doel en het doel niet met minder gegevens bereikt worden. Het gaat er om dat de scholen van Kans & Kleur uitsluitend gegevens verzamelen die echt nodig zijn om het doel te bereiken. (actie 1)

Kans & Kleur bewaart de gegevens niet langer dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het doel waarvoor Kans & Kleur ze heeft verkregen, tenzij er een wettelijke verplichting is de gegevens langer te bewaren. (actie 2)

 

Transparantie en rechten van de ouders en leerlingen

Kans & Kleur informeert de ouders, voogd of verzorgers van leerlingen vooraf in begrijpelijke taal over wat de scholen precies aan informatie verwerkt en wat het doel daarvan is. De scholen zetten het privacybeleid op hun website ter inzage. Al bij de inschrijving wijzen de scholen ouders hier schriftelijk op. (actie 3)

 

De ouders, voogd of verzorgers van de leerling zijn op de hoogte van hun rechten als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens door de school. Daarbij maken scholen gebruik van de informatie die uitgevers en leveranciers over hun producten verstrekken aan scholen. De school plaats de privacybijsluiters van de uitgevers en leveranciers op de website zodat ouders deze kunnen lezen. (actie 4)

Uitwisseling van gegevens met derden

 

afspraken met uitgevers en leveranciers

 

De scholen van Kans & Kleur leggen de leerlinggegevens vast in ParnasSys of Dot.com. Dit zijn geautomatiseerd leerlingadministratiesystemen. De scholen leggen de leervorderingen en leerresultaten van leerlingen in het Cito-leerlingvolgsysteem vast. Daarnaast maken scholen ook gebruik van digitaal leermateriaal waarbij de vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden. Daarvoor is het vaak nodig dat elke leerling door het digitaal leermateriaal wordt herkend, zodra hij of zij inlogt op de computer of de tablet. De leerkracht kan hierdoor zien hoe de leerling oefeningen heeft gemaakt en hoe hij of zij vordert in de leerstof. De uitgever van het digitaal leermateriaal moet daarvoor gegevens leveren aan de school.

 

De scholen van Kans & Kleur wisselen op grond van een gerechtvaardigd belang gegevens uit met uitgevers en leveranciers van administratiesystemen. Kans & Kleur sluit op basis van de wet bescherming persoonsgegevens een bewerkersovereenkomst te sluiten met iedere uitgever of leverancier waarin juridische afspraken zijn vastgelegd wat de uitgever of leverancier wel of niet met de gegevens mag doen. Het belangrijkste uitgangspunt in de bewerkersovereenkomst is dat de uitgever of leverancier alleen verwerkingen uitvoert in opdracht van de school. De uitgever of leverancier mag de gegevens die hij ontvangt niet voor iets anders gebruiken, de data doorverkopen of zelf contact opnemen met de ouder om bijvoorbeeld reclame te maken voor extra lesmateriaal.

 

Kans & Kleur maakt gebruik van de modelbewerkersovereenkomst van de PO-raad en de VO-raad. Hierin maakt Kans & Kleur met de uitgever of leverancier afspraken over welke gegeven de uitgever of leverancier mag gebruiken. In de overeenkomst staat ook welke beveiligingsmaatregelen de uitgever of leverancier treft om de veiligheid van de verwerkte leerlinggegevens te waarborgen. Bij de bewerkersovereenkomst hoort een bijlage, de privacybijsluiter. Hierin leggen Kans & Kleur en de uitgever of leverancier vast met welk doel de gegevensverwerking plaatsvindt, wat de dienstverlening van de uitgever of leverancier omvat en wat de producteigenschappen zijn. Daarnaast staat er beschreven welke categorieën persoonsgegevens de leverancier verwerkt. In bijlage 2 staat een overzicht van bewerkersovereenkomsten die de school heeft afgesloten met uitgevers of leveranciers. (actie 5)

 

Ouders, voogd of verzorgers kunnen inzage krijgen in privacybijsluiters van alle uitgevers en leveranciers waarmee de school een bewerkersovereenkomst heeft gesloten. Deze privacybijsluiters zijn als bijlage opgenomen in het privacybeleid van de school. (actie 6)

 

overstappen naar een andere school

 

Als een leerling overstapt naar een andere school, is het waardevol en is Kans & Kleur wettelijk verplicht om informatie te delen met de nieuwe school. Bij een overstap stellen de scholen van Kans & Kleur een onderwijskundig rapport op. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs heet dit vaak het overstapdossier.

Het uitgangpunt bij dit rapport is dat de scholen alleen gegevens overdragen die zij relevant vinden voor de nieuwe school. De scholen van Kans & Kleur sturen dus niet het gehele leerlingdossier ongezien door naar de nieuwe school, maar alleen die gegevens die nodig zijn om de leerling op de nieuwe school goed te begeleiden en te laten leren. In bijlage 3 (werk in uitvoering) staat een overzicht van persoonsgegevens voor het onderwijskundig rapport. De schooldirecteur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijskundig rapport of het overstapdossier (actie 7).

 

Voor de uitwisseling tussen de scholen vragen de scholen van Kans & Kleur geen toestemming van ouders of voogd. Kans & Kleur is immers wettelijk, verplicht om gegevens uit te wisselen. Dit is de grondslag. Ouders of voogd kunnen geen bezwaar maken tegen de uitwisseling van informatie. Wel geven de scholen van Kans & Kleur de ouders of voogd inzage in het onderwijskundig rapport of overstapdossier voordat de school de gegevens uitwisselt met de nieuwe school. Ouders kunnen professionele indrukken van leerkrachten niet corrigeren maar de scholen nemen schriftelijke bezwaren en opmerkingen van ouders wel op als bijlage in het onderwijskundig rapport of overstapdossier. De scholen leggen schriftelijk vast dat ze het onderwijskundig rapport of overstapdossier ter inzage hebben voorgelegd aan ouders of voogd. (actie 8)

 

De scholen van Kans & Kleur maken voor de gegevensuitwisseling naar het voortgezet onderwijs gebruik van de Overstapservice Onderwijs. Deze service is ontwikkeld op initiatief van de PO-raad en VO-raad door de leveranciers van leerlingadministratiesystemen. De leveranciers van de scholen wisselen met elkaar het overstapdossier digitaal én veilig uit. Hiervoor maken alle leveranciers en scholen gebruik van een standaard set met gegevens. In de gegevensset van de Overstapservice Onderwijs staat welke gegevens een school wel en niet mag overdragen aan de andere school. Een overdracht via de Overstapservice Onderwijs voldoet automatisch aan een aantal belangrijke wettelijke regels.

 

uitwisseling met overige derden

 

Naast de uitwisseling van gegevens met uitgevers en leveranciers op basis van een bewerkersovereenkomst wisselt Kans & Kleur leerlinggegevens uit met derden als zij daar op basis van een wet toe verplicht is – dit is dan de grondslag, bijvoorbeeld met de leerplichtafdeling van de gemeente Wijchen of Veilig Thuis. In de overige gevallen verstrekken de scholen van Kans & Kleur alleen na toestemming van de ouders of voogd gegevens aan andere organisaties.

 

 

Rechten van ouders en de medezeggenschapsraad

 

De scholen van Kans & Kleur houden in hun privacybeleid rekening met de rechten van leerlingen als zij hun persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Omdat de leerlingen van Kans & Kleur jonger zijn dan 16 jaar, beslissen de ouders of voogd daarover. Kans & Kleur voert de rechten van ouders of voogd zonder belemmering of opgaaf van reden uit.

 

rechten van ouders

 

De ouders en voogd hebben de volgende rechten:

 • Informatierecht: De scholen van Kans & Kleur informeren ouders vooraf in begrijpelijke taal, actief en laagdrempelig over het gebruik van persoonsgegevens. In bijlage 4 zijn een voorbeeldteksten hiervoor opgenomen. De scholen van Kans & Kleur zetten de tekst in de schoolgids en/of op een website.

 • Inzagerecht: De scholen van Kans & Kleur geven ouders en voogd inzage in alle verwerkte persoonsgegevens, als zij hierom vragen. Als ouders inzage willen hebben in de gegevens die uitgevers of leveranciers hebben vastgelegd, dan kunnen ouders die verzoek doen via de school. De school is immers eindverantwoordelijk voor de informatie. De scholen van Kans & Kleur geven de inzage in een begrijpelijk vorm en in een volledig overzicht. De school geeft daarbij aan met welk doel ze de gegevens verwerkt en welke gegevenscategorieën en wie welke uitgevers of leveranciers gegevens ontvangen. Bijvoorbeeld, Het vorige rapport van een leerling was slecht. Ouders willen tussentijds inzicht in de vorderingen en resultaten.

 • Recht op verzoek tot correctie: Ouders of voogd kunnen verzoeken ontbrekende gegevens aan te vullen of verkeerd vastgelegde persoonsgegevens te corrigeren. Bijvoorbeeld, de leerling is verhuisd. De ouders geven het nieuwe adres door.

 • Recht op verzoek tot verwijdering: Ouders of voogd kunnen het verzoek doen gegevens die niet (langer) nodig zijn om de vastgestelde doelen te behalen. Bijvoorbeeld, de grootouders van een leerling zijn niet langer contactadres bij calamiteiten. De ouders vragen om het adres en telefoonnummer uit de administratie te verwijderen.

 • Recht op verzet: Ouders of voogd mogen verzet instellen tegen een verwerking van een persoonsgegeven. Bijvoorbeeld ouders tekenen verzet aan tegen de registratie van het burgerservicenummer van de ouders.

De scholen van Kans & Kleur zullen binnen een termijn van 4 weken na het verzoek hieraan voldoen. Eventueel kan een school onder opgave van redenen deze termijn eenmaal verlegen met nogmaals 4 weken.

De rechten van ouders en voogd zijn uiteraard alleen van toepassing op de eigen persoonsgegevens of de gegevens van de eigen kinderen. Kans & Kleur geeft geen inzage in gegevens van andere leerlingen, ouders of medewerkers.

 

medezeggenschapsraad

 

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van het privacybeleid.

Gedragsregels privacy

 

adressen- en telefoonlijsten

 

Scholen van Kans & Kleur vragen altijd vooraf toestemming aan ouders, voogd of verzorgers om persoonsgegevens voor telefoonlijsten, belbomen, adreslijsten en e-maillijsten te verspreiden onder de andere ouders van de groep te verspreiden De scholen vragen eenmaal per jaar aan ouders of voogd deze toestemming te bevestigen. Als ouders niet reageren blijft de oorspronkelijke toestemming gehandhaafd. Dit kan bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar gecombineerd met de vraag om de contactgegevens en het calamiteitenadres te controleren. Ouders kunnen toestemming altijd intrekken. (actie 9). Scholen van Kans & Kleur sturen groeps-e-mails altijd via de BCC-optie naar ouders. (actie 10)

 

Kans & Kleur verspreidt geen adressen en privé telefoonnummers van medewerkers aan anderen waaronder collega’s en ouders. De school heeft een telefoon met noodnummer beschikbaar voor de bereikbaarheid bij excursies, schoolreisjes etcetera (actie 11). Medewerkers maken voor hun werk alleen gebruik van het e-mailadres van Kans & Kleur (actie 12).

 

foto’s en video’s op school

 

Een foto waarop een leerling herkenbaar in beeld is, zegt iets over de leerling. De foto is een persoonsgegeven. De wet bescherming privacy is van toepassing op gebruik van foto’s waarop een of meerdere leerlingen herkenbaar in beeld zijn. De enige grond waarop scholen van Kans & Kleur foto’s en video’s waarop kinderen herkenbaar in beeld zijn, kunnen gebruiken is toestemming van ouders of voogd.

 

Foto’s gemaakt door de school

De scholen van Kans & Kleur vragen ouders of voogd bij inschrijving van de leerling om toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s waarop hun kinderen herkenbaar in beeld zijn en vragen ouders eenmaal per jaar deze toestemming te bevestigen. De scholen vragen specifieke toestemming voor de manier waarop de school de foto’s en video’s worden gebruikt: op de website, in de nieuwsbrief, schoolgids, folder en voor sociale media. (actie 13). In bijlage 5 staat een voorbeeldbrief aan ouders

 

Scholen van Kans & Kleur beveiligen de toegang tot foto’s en video’s waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn op de website van de school. Ouders, voogd en verzorgers hebben alleen toegang met een code of een wachtwoord.

 

Er zijn steeds vaker ouders die bewust geen foto’s van hun kinderen willen laten delen op sociale media. Als iemand een foto deelt via sociale media gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden van deze organisatie. Het is vervolgens moeilijk om controle te hebben over wat er met deze foto gebeurt. Daarom plaatsen de scholen van Kans & Kleur geen foto’s en video’s op sociale media waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn.

 

Foto’s gemaakt door ouders

Ook ouders van leerlingen maken foto’s en video’s op school. De school is geen openbare ruimte en valt onder het bevoegd gezag van Kans & Kleur. Dit betekent dat ouders als zij foto’s willen maken toestemming moeten vragen bij de schoolleiding. Scholen van Kans & Kleur geven deze toestemming onder de voorwaarde dat ouders geen foto ’s en video’s waarop kinderen van anderen herkenbaar in beeld staan publiceren of op sociale media plaatsen. Deze tekst nemen de scholen op in de schoolgids en op de website. (actie 14)

 

internet en sociale media

 

Leerlingen en docenten gebruiken steeds vaker sociale media. Is het niet in de les, dan is het wel op het schoolplein. De informatie die online gedeeld wordt, bevat vaak persoonsgegevens: een foto, naam, gedrag, uitnodiging of gesprek. Kans & Kleur heeft het thema Internet en sociale media niet alleen opgenomen in haar beleidsplan Veiligheid op school maar besteedt ook aandacht aan dit thema in het privacybeleid.

 

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het bewust of onbewust schenden van de privacy van anderen. De scholen van Kans & Kleur hebben een reglement internet en sociale media op school om de sociale veiligheid en privacy van leerlingen en medewerkers te waarborgen. In bijlage 6 is een voorbeeldreglement internet en sociale media opgenomen (actie 15).

 

 

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

 

Kans & Kleur gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders, voogd of verzorgers en medewerkers. Ze beveiligen de gegevens ten risico’s zoals verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking van gegevens. Via de bewerkersovereenkomsten legt Kans & Kleur deze eis ook op aan uitgevers en leveranciers.

 

toegang en bewaartermijn

 

Toegang tot gegevens

De scholen van Kans & Kleur houden bij de beveiliging rekening met dataminimalisatie. Kans & Kleur vult de autorisatiematrix van het leerlingadministratiesysteem zo in dat medewerkers de rol met de bevoegdheden die ze nodig hebben toegewezen krijgen zodat zo veel als mogelijk personen die bepaalde gegevens nodig hebben, alleen toegang hebben tot die gegevens. Bijvoorbeeld de administatief medewerker van de school heeft wel toegang tot de contactgegevens van ouders maar geen toegang tot de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. (actie 16)

 

Bewaartermijnen

De scholen van Kans & Kleur bewaren de leerlinggegevens tot 2 jaar nadat de leerling de school heeft verlaten, tenzij een wet een andere termijn voorschrijft. Op basis van de wet zijn de scholen van Kans & Kleur verplicht het onderwijskundig rapport van een leerling die is doorverwezen naar een school voor speciaal onderwijs 3 jaar te bewaren. (actie 2) In bijlage 7 zijn de wettelijke bewaartermijnen voor gegevens van leerlingen en medewerkers opgenomen.

 

datalekken

 

Een datalek is het toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen – lekken - van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. Voorbeelden datalekken zijn:

 • een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens;

 • een gestolen laptop;

 • een inbraak in een databestand door een hacker.

 

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat Kans & Kleur direct, binnen 24-uur, een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?) zodra zij een ernstig datalek heeft geconstateerd. In overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens bepaalt Kans & Kleur per melding of zij het datalek ook melden aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Medewerkers van Kans & Kleur moeten onmiddellijk nadat zij constateren dat een datalek al dan niet door eigen toedoen is ontstaan, hun directeur hierover informeren. Hij geeft de melding onmiddellijk door aan het bestuur.

maatregelen beveiliging gegevens

 

De scholen van Kans & Kleur zorgen ervoor dat de leerling- en personeelsadministratie beveiligd is zodat onbevoegden deze niet kunnen inzien of verwerken. De school treft hiervoor de volgende maatregelen:

 • De school besteedt jaarlijks in het team aandacht aan het privacybeleid van de school (actie 17)

 • In geval van fysieke dossiers worden deze alleen in een afgesloten ruimte bewaard;

 • Het digitaal personeelsadministratiesystemen is beveiligd. Medewerkers van Kans & Kleur en de Mosagroep die toegang moeten hebben, kunnen op basis van een autorisatiematrix en een persoonlijk wachtwoord inloggen op het systeem;

 • Het digitaal leerlingadministratiesystemen is beveiligd. Medewerkers die toegang moeten hebben, kunnen op basis van een autorisatiematrix en een persoonlijk wachtwoord inloggen op het systeem;

 • Het digitaal leerlingvolgsysteem is beveiligd. Medewerkers die toegang moeten hebben, kunnen op basis van een autorisatiematrix en een persoonlijk wachtwoord inloggen op het systeem; De school bewaart de bestanden met leerlinggevens op een beveiligde plaats op de server;

 • Stagiaires krijgen tijdelijk in de rol van leerkracht toegang tot het tot het digitaal leerlingadministratiestysteem en het digitaal leerlingvolgsysteem van de school. Na afronding van hun stage wordt de toegang direct opgeheven.

 • Als het dienstverband van medewerkers of de stageperiode bij Kans & Kleur is beëindigd, wordt het account binnen een maand opgeheven. (actie 18 en actie 19)

 • Derden krijgen geen toegang tot het digitaal leerlingadministratiestysteem en het digitaal leerlingvolgsysteem van de scholen van Kans & Kleur.

 • Derden, met uitzondering van medewerkers van de Mosagroep, krijgen geen toegang tot het digitaal personeelsadministratiestysteem van Kans & Kleur.

 • De multifunctionals van Kans & Kleur zijn zo ingesteld dat gescande documenten geplaatst worden op een beveiligd deel van de server;

 • Kans & Kleur geeft medewerkers die een webapplicatie moeten gebruiken een persoonlijke logincode;

 • Wachtwoorden bestaan minimaal uit 8 karakters waarin ten minste één letter een hoofdletter is;

 • Computers (uitgezonderd computers die gekoppeld zijn aan een smartboard), laptops en tablets van medewerkers van Kans & Kleur zijn alleen toegankelijk via een gebruikersnaam en wachtwoord. Als een computer, laptop of tablet 5 minuten niet gebruikt wordt, gaat hij automatisch in de slaapstand. Gebruikers kunnen alleen met een wachtwoord weer toegang krijgen tot de computer;

 • Het wifi-netwerk van Kans & Kleur kent een besloten deel en een netwerk voor gasten. Medewerkers van Kans & Kleur krijgen alleen via de hardware van Kans & Kleur toegang tot het besloten netwerk. Zij kunnen met hun mobiele telefoon en tablet gebruik maken van het wifi-netwerk voor gasten.

 • Scholen van Kans & Kleur sturen groeps-e-mails altijd via de BCC-optie naar ouders. (actie 10)

(actie 20)

 

 

gedragsregels voor medewerkers

 

De medewerkers van Kans & Kleur hebben zich in verband met de beveiliging van persoonsgegevens aan de volgende gedragsregels te houden:

 • Persoonsgegevens worden alleen bewaard in het dossier en niet bij de medewerker in het lokaal, op het bureau of thuis;

 • Als medewerkers persoonsgegevens van het werk bewerken op privé-devices moeten ze er zorg voor dragen dat deze gegevens niet onbeheerd achterblijven en dat de documenten niet op de harde schijf opgeslagen worden

Protocollen en afspraken

Op De Viersprong staan de protocollen voor veiligheid in de lounge. Deze is voor ouders direct in te zien. Wij streven in het schooljaar 2017-2018 naar een kast in de lounge, waarin alle protocollen voor ouders te lezen zijn.

 

Rapporten, gesprekken

Vanaf de start basisschool tot en met groep 8 voeren wij jaarlijks gesprekken.

Naast deze gesprekken worden de leerlingen in de groepen 0, 1 en 2 middels het leerlingvolgsysteem "Kijk" gevolgd en deze gegevens worden met u besproken.

Vanaf groep 3 krijgen alle ouders twee keer op jaarbasis het rapport mee naar huis.

Vanaf schooljaar 2016-2017 werken wij met de portfoliogesprekken. Tijdens deze gesprekken zijn twee keer op jaarbasis zowel de leerling, de ouders/verzorgers en de docent betrokken. Daarna worden de portfoliogesprekken nog twee maal op jaarbasis met de leerlingen en de docent gevoerd.

Zo nodig voeren we het gesprek tussentijds of einde schooljaar nogmaals met de ouders/verzorgers erbij. De aanleiding hiertoe kan óp basis van het initiatief van de leerling, de docent of de ouders/verzorgers komen.

In het rapport zit een overzicht grafieken uit het cito leerlingvolgsysteem per vakgebied. Hierin kunt u samen met de leerling bekijken of de ontwikkeling nog altijd volgens verwachting verloopt.

Op de beoordeling per vakgebied ziet u het gemiddelde van alle toetsen in de groep. Deze toetsen volgt u ook op het ouderportaal. Deze toetsen geven een beeld van het korte termijngeheugen, maar ook de inzet van de leerling.

De cito toetsen geven een beeld van het lange termijn geheugen en geven een redelijke voorspelling over de uitstroom van de leerling naar het Voortgezet Onderwijs. In deze grafieken leest u niet de inzet en het gedrag van de leerling.

Het sociaal emotioneel functioneren van uw kind (-eren) is van grote waarde voor de toekomst. Om deze reden rapporteren wij drie peilers aan u als ouders/verzorgers:

Kennis:             

"Ik heb basiskennis en een brede algemene ontwikkeling”

 taal en rekenen als toegangssleutel, kennis als vaardigheid

Inzicht:

"Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil”

leren nadenken over jezelf, reflecteren, verbanden leggen

Vaardigheden:

"Hoe pas ik mijn kennis en inzicht toe op mijn leven, mijn leren en de omgang met de wereld om mij heen”

leervaardigheden, persoonlijke en sociale vaardigheden
 

Resultaten school

De ontwikkeling van het onderwijs aan onze school
De maatschappij ondergaat in hoog tempo grote veranderingen. Als Viersprong willen wij op die veranderingen zo adequaat mogelijk anticiperen.

In groep acht maken de kinderen de “eindtoets basisonderwijs” van CITO. We krijgen dan rapportage per kind in vergelijking met andere kinderen in heel Nederland en van vergelijkbare scholen. Dat wordt uitgedrukt in een gemiddelde standaardscore. Voor onze school geldt dat wij resultaten behalen die verwacht mogen worden van onze school.

In het schooljaar 2017-2018 hebben wij een voldoende behaald op de Cito eindtoets.

De gemiddelde standaardscores voor onze school in de afgelopen vijf jaren zijn:

 • 2012-2013: 537,2 (voldoende, landelijk gemiddelde van 535)
  (nét niet goed, bij 537,5 was de score wel goed geweest)
 • 2011-2012: 534,9 (voldoende, landelijk gemiddelde van 535)
 • 2010 – 2011: 538,3 (Boven het landelijk gemiddelde van 535)*
 • 2009 – 2010: 538,3 (Boven het landelijk gemiddelde van 535)
 • 2008 – 2009: 538,4 (Boven het landelijk gemiddelde van 535)
* De handmatige correctie, i.v.m. 4 leerlingen die aan een drempelonderzoek hebben meegedaan i.p.v. de cito eindtoets, ligt op 537,36

Jaarplan 2013-2014, schoolplan 2011-2015, strategisch beleidsplan Stichting Kans en Kleur
Alle veranderingsonderwerpen voor het komende schooljaar worden vertaald in ons jaarplan. Dit plan kunt u downloaden via de site of ter inzage opvragen bij de school.

Roken

Basisschool 'De Viersprong' is een rookvrije school. Ook op het schoolplein mag niet gerookt worden!

Schoolplan
Het schoolplan is te lezen in de lounge.
Schoolroute

Kies, als u met de auto komt, de weg zoals aangegeven met de bordjes 'schoolroute'.

Het is fijn als we goed met elkaar samenwerken en de schoolroute naleven.

Voor de jonge kinderen is het erg fijn als de ouders een kwartier voor aanvang van de dag op school aanwezig zijn.

 

Schooltijden en toezicht.

Het Vijf Gelijke Dagen Model.

Tijden: Elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

De groepen 1 en 2 genieten wat meer vrije dagen. Zij werken 910 lesuren op jaarbasis.

De groepen 3 t/m 8 werken met 950 lesuur op jaarbasis.

 

Toezicht door de school tussen 8.20 uur en 8.30 uur bij de ingang van de school.

Na schooltijd lopen de juffen uit de groepen 1-2 mee naar buiten.

De leerkrachten uit de groepen 3 t/m 8 laten kinderen zelfstandig de school verlaten en organiseren toezicht tot de buitendeur.

Ouders zijn verantwoordelijk voor de route naar school, en na schooltijd.

Speelgoed meebrengen

Op school is voldoende materiaal en speelgoed. Het is dus niet nodig dat de kinderen iets meebrengen. Sinterklaas en verjaardagen zijn hierop natuurlijk uitzonderingen. Wilt u er a.u.b. op toezien dat uw kind ook niets meeneemt naar school?

Studiedagen 2019-2020 en vrije vrijdagen groepen 1-2

Studiedagen en studiemiddagen 2019-2020

Maandag 16 september 2019

Donderdag 7 november 2019 

Vrijdag 6 december 2019

Studiemiddag vanaf 12.00 uur maandag 17 februari 2020

Dinsdag 17 maart 2020

Vrijdag 10 april 2020

Studiemiddag vanaf 12.00 uur donderdag 18 juni 2020

Woensdag 24 juni 2020

 

Acht vrije vrijdagen voor de groepen 1 - 2 schooljaar 2019-2020 (altijd op vrijdag)

23 augustus 2019

27 september 2019

22 november 2019

17 januari 2020

7 februari 2020

13 maart 2020

15 mei 2020

5 juni 2020

 

 

 

Te laat komen

Het kan zijn, dat uw kind door omstandigheden te laat komt. Het is fijn als u direct aangeeft wat de reden hiervan is. Stel, uw kind komt te laat, dan noteert de leerkracht dit direct in zijn absentielijst. De leerkracht is verplicht exact te noteren hoeveel tijd uw kind verzuimt.

Wanneer uw kind regelmatig te laat komt, zal de leerkracht u vragen, wat de reden hiervan is. Regelmatig verzuim kan een signaal zijn dat er problemen zijn. Het kan wenselijk zijn om samen met de intern begeleidster in gesprek te gaan. Is er daarna weinig tot geen verbetering, dan wordt de directeur op de hoogte gesteld. De directeur is verplicht dit verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. Dat betreft de wettelijke norm van meer dan 16 lesuren. Uiteraard hopen we dat het niet zo ver hoeft te komen.

Voor een aanvraag m.b.t. verlof, kunt u op onze site lezen, wanneer u recht heeft op verlof. De aanvraag hiervoor dient u minimaal twee weken van tevoren bij de directeur schriftelijk aan te vragen. Voor de benodigde bijlagen dient u eveneens te zorgen. U kunt de benodigde formulieren voor de aanvraag verlof downloaden via onze site, of bij de administratief medewerkster/conciërge ophalen.

Team 2019-2020

De samenstelling van het team

Directeur: Carlina van den Heuvel (4 dagen per week)

Íntern begeleider: Suzanne Weijers (3 dagen per week)

Intern begeleider: Rea van Duren (1 dag per week)

Conciërge: Mark van Lier (4 ochtenden per week)

Administratief medewerkster: Sonja van Jaarsveld (4 dagen tot 14.00 uur)

In het schooljaar 2019-2020 werken we met de volgende groepen:

Groep 1-2 A Paulien Peters en Marieke Westerveld 

Groep 1-2 B Marian Rutten en Ellen Vonk

Groep 2-3 C Ilse van de Vondervoort en Janneke van Wees

Groep 3-4 A Lieke Willems en Silvana Hoogeveld

Groep 3-4 B Rea van Duren en Annette Mulders

Groep 5 Jeroen Verhoeven en Merel Velvis 

Groep 6 Amy Barrett

Groep 7 Pierre van Rossum en Emmie van de Broek

Groep 8 Cara Smeele en Janneke Ghijssen

Muziekvakdocent Hans van Schuppen in de groepen 1-2, 2-3, 3-4 en groep 5

Gymnastiek vakdocent Wouter Dillese groep 6 

Powergroep hoogbegaafde leerlingen. In de groepen 3-4-5 en de groepen 6-7-8 is er een peergroep hoogbegaafde leerlingen. Op de website kun je de planning, data en thema's volgen. Meneer Pierre van Rossum zal deze kinderen begeleiden buiten de groep.

Extra hulp buiten of binnen de groep (denk aan dyslexie, dyscalculie, gedragsproblemen, enz.) We werken met vrijwilligers die over talenten beschikken, die we koppelen aan kinderen die extra hulp/instructie nodig hebben. Vrijwilligers die instructie mogen geven, zijn vaak oud-leerkrachten of onderwijsassistenten die over voldoende basiskennis beschikken. 

We werken ook met vrijwilligers die geen instructie geven, maar wel kinderen begeleiden. Denk aan het begeleiden van kinderen die snel afgeleid worden, of andere kinderen afleiden. Of aan leerstof waarvan het nodig is dat een vrijwilliger een kind ondersteunt om tafels te automatiseren, leeshulp gericht om het oefenen.

Op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag werken we met vrijwilligers en ouders/verzorgers die over talenten beschikken zoals techniek, koken, sport, geschiedenis, kinderjoga enz enz. 

 

 

Telefoonnummer

Telefoonnummer school: 024-6450901

Uitsluitend bij calamiteiten kunt u de directeur, Carlina van den Heuvel,  mobiel bereiken onder nummer: 06-37372680.

Een dringend verzoek aan alle ouders:
Wij willen op school een telefoonnummer voor eventuele noodgevallen hebben. Bijvoorbeeld een mobiel telefoonnummer, het nummer van opa/oma, oppas, o.i.d.. Wilt u wijzigingen zo snel mogelijk aan school doorgeven. Ook als wij deze nummers nog niet van u hebben, wilt u ze dan doorgeven?

Toelating van leerlingen. Schorsing en verwijdering van leerlingen

Als u uw kind op De Viersprong wil aanmelden, is het verstandig eerst één van onze open ochtenden te bezoeken, of een afspraak te maken met de directeur van onze school. Tijdens de open ochtend geven wij een rondleiding door de school. U kunt sfeer proeven en zien hoe wij met de kinderen werken. Uiteraard geven wij antwoord op al uw vragen.

Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar bij:

 • onze conciërge
 • de administratie


Wij zijn verplicht u om deze informatie te vragen, omdat er een nieuwe wet is voor de bekostiging van het basisonderwijs.
Dit wordt ook wel de "nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs" genoemd.
Vult u allebei de formulieren a.u.b. zorgvuldig en volledig in. Wij kunnen uw inschrijving pas in behandeling nemen, als de documenten volledig zijn ingevuld en van uw handtekening zijn voorzien.

Van beide ouders hebben we de handtekening nodig op het inschrijfformulier. Dit geldt ook voor gescheiden ouders.

De inschrijving van uw kind wordt door ons binnen drie weken schriftelijk bevestigd. Meestal ontvangt u van ons alleen een bevestiging dat u uw kind hebt aangemeld en dat die aanmelding in onze computer is opgenomen.

Wanneer uw (vierjarig) kind definitief geplaatst is, neemt de leerkracht van uw kind 4 tot 6 weken voor de vierde verjaardag telefonisch contact met u op.

Samen met de leerkracht zullen de wenochtenden en de eerste echte schooldag bepaald worden. Uw kind mag twee weken voor de vierde verjaardag vijf keer een ochtend komen wennen.

Omdat de eerste schooldag toch al veel nieuwe indrukken oplevert, willen we graag dat uw kind niet bij ons zijn of haar vierde verjaardag viert; het lijkt ons een prachtige afsluiting van bijvoorbeeld de periode op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

 

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In principe is iedere leerling die aangemeld wordt welkom op één van onze scholen, binnen ons Samenwerkingsverband Stromenland.

Vluchtelingen vanaf groep 3 stromen binnen Kans & Kleur in de speciaal daarvoor ingerichte schakelklassen

Mocht er, bij een leerling die van een andere school komt, aan de ouders een pedagogisch of didactisch advies gegeven zijn waaraan wij als school niet kunnen voldoen, dan wordt zo’n leerling niet zonder meer ingeschreven.

Tussen de scholen van de gemeente Wijchen bestaat een afspraak over het inschrijven van leerlingen die bij een andere school weg willen gaan. Wij helpen u dan bij het vinden van een geschikte school. Tevens laten we u weten welke wegen u moet bewandelen.

Schorsing van een leerling is een maatregel die niet snel genomen wordt. Voor verdere informatie verwijzen we naar ons protocol “Schorsing en verwijdering”.

TSO
Tussen de middag zorgen de docenten voor toezicht op het schoolplein.
Uitschrijving van leerlingen

Het uitschrijven van leerlingen dient altijd bij de schoolleiding te geschieden. Maakt u hiervoor een afspraak. Over iedere leerling die de school verlaat zijn wij wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen ten behoeve van de ontvangende school. De ouders krijgen daarvan een kopie.

Vakanties

Schoolvakanties nieuwe schooljaar: 2020-2021 

Studiedagen/studiemiddagen en vrije vrijdagen 2020-2021

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie

19 okt. t/m 23 okt.

Kerstvakantie*

21 dec.t/m 1 jan.

Carnaval/voorjaar*

15 febr t/m 19 febr

2e Paasdag

5-apr

Koningsdag

27-apr

meivakantie*

3 mei t/m 7 mei

Hemelvaart vakantie

10 t/m 14 mei

2e Pinksterdag

24-mei

Zomervakantie PO

19 juli t/m 27 augustus

Tijdens een studiedag zijn alle kinderen vrij.

Tijdens een studiemiddag zijn alle kinderen om 12.00 uur vij.

Studiemiddagen of studiedag schooljaar 2020-2021

     

1 september 2020 studiemiddag

   

 

21 september 2020 studiedag

   

 

5 oktober 2020 studiemiddag

   

 

29 oktober 2020 studiedag

   

 

18 november 2020 studiemiddag

   

 

4 december 2020 studiemiddag

   

 

6 januari 2021 studiedag  

   

 

14 januari 2021 studiemiddag

   

 

4 februari 2021 studiemiddag  

   

 

22 maart 2021 studiemiddag

   

 

2 april 2021 studiedag

   

 

21 mei 2021 studiemiddag

   

 

28 juni 2021 studiemiddag  

   

 

16 juli 2021 studiemiddag

   

 

 

   

 

 

   

 

8 vrije vrijdagen groepen 1 en 2 schooljaar 2020-2021

   

 

4-sep-20

   

 

2-okt-20

   

 

6-nov-20

   

 

18-dec-20

   

 

15-jan-21

   

 

5-mrt-21

   

 

4-jun-21

   

 

2-jul-21

   

 

 

 


Schoolvakanties schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 

14 okt. t/m 18 okt. 

Kerstvakantie  

23 dec.t/m 3 jan. 

Carnaval/voorjaar 

24 febr t/m 28 febr 

2e Paasdag 

13-apr 

meivakantie 

27 apr t/m 1 mei 

Bevrijdingsweek 

4 mei t/m 8 mei 

Hemelvaart  

21 mei  t/m 22 mei  

2e Pinksterdag 

1-jun 

Zomervakantie PO 

13 juli t/m 21 aug. 

 

 

 

 

Studiedag maandag 16-9-2019 

 

Studiedag donderdag 7-11-2019 

 

Studiedag vrijdag 6-12-2019 

 

Studiemiddag maandag 17-2-2020 

 

Studiedag dinsdag 17-03-2020 

 

Studiedag vrijdag 10-4-2020 (goede vrijdag) 

 

Studiemiddag donderdag 18-6-2020 

 

Studiedag woensdag 24-6-2020 

 

Studiemiddag 10-7-2020 

 

 

 

 

 

Vrije dagen groep 1-2:  23 augustus, 27 september, 22 november, 17 januari, 7 februari, 13 maart, 15 mei, 5 juni  

Vakantieverlof

Richtlijnen Gemeente Wijchen verlof buiten de schoolvakanties.

Vakantieverlof (buiten de reguliere schoolvakanties)
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de directie van de school te worden voorgelegd. De periode van 2 maanden tevoren geldt in verband met de mogelijkheid van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

Vakantie verlof indienen:

 • Het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • Een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële vakantie mogelijk is.

Vakantie verlof mag:

 • Eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • Niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

De beslissingen op extra verlof wordt door de directeur of de leerplichtambtenaar zijn beslissingen in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Bezwaar en beroep zijn mogelijk. Dit moet in een beschikking duidelijk worden gemaakt. De directeur zendt van elke beslissing zoals in deze richtlijnen bedoeld een kopie aan de leerplichtambtenaar, zodat hij er van op de hoogte is.

Als ouders ondanks een afwijzende beslissing toch gaan, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur meldt dit aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar roept de ouders op ter verantwoording. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt proces-verbaal opgemaakt.

Download hier het formulier aanvraag verlof.

Vakgebieden

Lezen

In groep 3 beginnen de kinderen klassikaal met het lezen. Er wordt gewerkt met de methode Lijn 3. Hierboven ligt de didactiek van de Evidence Based methodiek van José Schraven. Deze methodiek wordt ingezet.

In de groepen 4 t/m 6 hanteren we de leesmethode Lijn 3 voor het Voortgezet Technisch Lezen.

In de groepen 6 t/m 8 wordt elke dag gelezen met de leesbladen van Luc Koning (Voortgezet technisch lezen).

In de groepen 4 t/m 8 komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode Goed Gelezen gebruikt.

Op 'De Viersprong' leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook leesplezier bij te brengen. We lezen op school regelmatig voor en er is een klassenbibliotheek.

Taal (groepen 4-8)
We hanteren de methode Taal in beeld en STAAL (spelling).

Schrijven
Op 'De Viersprong' gebruiken we de methode Schrijftaal. Tot en met groep 7 wordt er methodisch geschreven.

Rekenen
We hanteren de methode Rekenrijk.  In elke groep krijgen de kinderen op drie niveaus de rekenstof aangeboden.

Engels
Vanaf groep 1 wordt wekelijks Engels gegeven met ondersteuning vanuit de digitale methode; 'Groove me'.

Voor alle onderstaande vakgebieden geldt dat wij vanaf januari 2016 werken met De Noordwijkse Methode.

We werken thematisch in ateliers aan alle vakgebieden. Onderstaande methode zetten we in ter ondersteuning voor de opzet van de lessen vanuit de kerndoelen. We gebruiken hiervoor de kerndoelen vanuit Tule SLO.

Voor de visie en werkwijze van De Noordwijkse Methode verwijzen wij naar de button op de website.

Elke docent heeft een talent. Dit talent is voor alle leerlingen zichtbaar in de verschillende ateliers.

Op maandagmiddag werken we binnen de groep met de vaste docent aan het atelier sociaal emotionele vorming (SEO).  

Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag lopen de kinderen, zoals in het Voortgezet Onderwijs, met de hele groep naar een atelier. Een atelier is een leslokaal, waarin de groep is ingericht voor dit atelier. Denk aan aardrijkskunde, biologie, natuur en scheikunde, actualiteiten en godsdiensten, geschiedenis, kunst & kunstgeschiedenis.

Op vrijdagmiddag werken we met het keuzeatelier voor alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8. In kleinere groepen werken de kinderen met verschillende leeftijden aan een verdiepingsatelier. We streven naar de inzet van zoveel als mogelijk verschillende intelligentiegebieden. Denk aan sport, muziek, scheikunde, natuur, techniek/koken, verdiepingsateliers kennis, onderzoekend leren, filosoferen, schriftelijk taalgebruik, enz enz.

Voor het vrijdagmiddag atelier vragen we ouders om ons te ondersteunen. Het thema krijgt ongeveer 10 weken betekenis op de school. Tijdens deze weken is het fijn als ouders ons dan elke vrijdagmiddag willen ondersteunen, om de groepen maximaal op 20 leerlingen te laten uitkomen. Denk aan het koken met kinderen (tot maximaal 6 leerlingen per ouder), graffiti, knutselen met ouders (tot maximaal 5 leerlingen per ouder), dansen met ouders e.d.

Onze ouders zijn wereldburgers. In het beroepenatelier kunt u vertellen over uw vak of hobby. Tijdens elke thema vragen we ouders een gastles te komen geven.

Voor de groepen 1 en 2 blijven de jonge wereldburgers bij de docenten. Ook hiervoor zoeken we ondersteuning van ouders. Hoe leuk is het om ook echt even naar de brandweer te kunnen gaan. En vooral als papa of mama daar werkt. Tijdens elk thema vragen we ouders om ons te ondersteunen.

Samen voor uw kind (-eren).

 

Lessentabel groep 3-8

KBS De Viersprong

Groep

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Lezen

7.30

5.00

5.00

5.00

4.30

4.30

Taal

 

5.30

5.00

5.00

4.45

4.45

Schrijven

2.45

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Rekenen

4.45

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Engels

0.30

0.30

0.30

0.30

0.45

0.45

Wereldoriëntatie

1.00

1.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Verkeer

 

 

 

 

 

 

Expressievakken

4.00

3.00

2.45

2.45

2.45

2.45

Bewegingsonderwijs

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

Geestelijke Stromingen

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 

Lessentabel groep 3-8

KBS De Viersprong

De Noordwijkse Methode

In combinatie met het Vijf Gelijke Dagen Model

Groep

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Lezen

7.30

5.00

5.00

5.00

4.30

4.30

Taal

 

5.30

5.00

5.00

4.45

4.45

Schrijven

2.45

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Rekenen

4.45

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Engels

0.30

0.30

0.30

0.30

0.45

0.45

Wereldoriëntatie

Verkeer

Expressievakken

5.00

4.00

6.45

6.45

6.45

6.45

Bewegingsonderwijs

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

Atelier SEO en vieringen

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 

Dat betekent dat we in het schooljaar 2016-2017:

 1. Elke maandagmiddag in de groep het atelier SEO aan de groep geven. Tijd: minimaal 0.45 uur in het rooster inplannen. Het andere kwartier sparen we voor vieringen, zoals kerstmis, carnaval e.d.

 2. Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 12.30 uur en 14.00 uur het atelier wereldoriëntatie, verkeer en expressie moeten inplannen. Totaal is dan 4 x 1.30 uur = 6.00 uur. Voor de groepen 3 en 4 moeten we in de ateliers taal, schrijven, rekenen of Engels extra inplannen.

 

Wereldoriëntatie
Voor technieknatuuronderwijs gebruiken we de methode Naut. Voor geschiedenis onderwijs gebruiken we de methode Meander. Voor aardrijkskunde hanteren we de methode De blauwe planeet.

Expressievakken
De expressievakken worden gegeven volgens de methode Moet Je Doen.

Bewegingsonderwijs
Op dinsdag ondersteunt een vakleerkracht bewegingsonderwijs Marktplaats Sport Wijchen de gymlessen. De groepen 1 en 2 genieten gymnastiek in de speelzaal van de school. De groepen 3 t/m 8 gaan naar de Arcus.

Geestelijke stromingen / catechese naar lessen SEO
Voor de godsdienstige vorming op 'De Viersprong' maken wij gebruik van Trefwoord. Allerlei actuele maatschappelijke thema’s komen aan bod en die worden, vaak met een verwijzing naar verhalen uit de Bijbel (en andere religies), behandeld.

Op dit moment, 2015-2016, maken wij de omslag naar het werken met de wekelijkse lessen voor SEO (in plaats van trefwoord). Het geven van godsdienstige vorming zal in het atelier godsdiensten & actualiteiten worden aangeboden. Verder zullen wij tijdens de vieringen nog altijd goed uitleggen waarom we de feesten geven zoals we ze geven. Welke oorsprong en welke betekenis zit er achter deze viering.

Vrijstellingen van het onderwijs
Het kan zijn dat u van mening bent dat uw kind niet aan bepaalde activiteiten kan (mag) deelnemen. Een melding dat uw kind niet aan de gymnastiekles kan deelnemen vanwege een blessure is eenvoudig aan de leerkracht door te geven. Spelen er andere zaken dan kunt u het best even met de directie overleggen. In overleg kan dan bekeken worden welke vervangende activiteiten gedaan kunnen worden.

Veiligheid

Veiligheidsbeleid voor sociale en fysieke veiligheid op school.

Binnen Kans & Kleur hebben we een gezamenlijk veiligheidsbeleid ontwikkeld. Op schoolniveau zijn we bezig om alle onderdelen procesmatig te vullen. Maandelijks kunt u via de MR notulen de status hiervan volgen.

Hieronder kunt u het beleid lezen.

 

Veiligheidsbeleid

 

Plan voor sociale en fysieke veiligheid op school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie

Datum

Beleidsvoorstel

Beleidscommissie Kwaliteit en onderwijs

6 september 2017

Beleidsvaststelling

College van Bestuur

1 december 2017

Directieberaad

Informatie

28 september 2017

GMR

Advies

30 november 2017

Raad van Toezicht

Informatie

2 oktober 2017

 

 

 

Inhoudsopgave

 

Visie op veiligheid

 

 

Visie en missie

 

3

Kernwaarden

 

3

Doelen

 

4

 

 

 

Inzicht in veiligheid

 

6

Veiligheidsbeleving

 

6

Risico-inventarisatie en evaluatie

 

9

Registraties

 

9

 

 

 

Maatregelen

 

11

Preventieve maatregelen

 

11

Signalering

 

16

Interventiemaatregelen

 

16

 

 

 

Organisatie van veiligheid op school

 

21

Taken en functies

 

21

Netwerk sociale veiligheid

 

22

 

 

 

Borging van veiligheid

 

23

 

 

 

Visie Op veiligheid

 

visie en missie

 

Kans & Kleur wil het optimale uit de leerlingen en uit medewerkers halen en de kwaliteiten van iedereen aanspreken. Kans & Kleur denkt niet in problemen maar ziet kansen tot groei. Ze gelooft in de kracht van de mensen en verwacht dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren. Ze heeft hoge verwachtingen.

 

Mensen kunnen hoge verwachtingen alleen waarmaken als zij zich veilig voelen. Daarom is het belangrijk dat op de scholen van Kans & Kleur een positief werk- en leefklimaat heerst en dat de schoolomgeving ordelijk is. Veiligheid gaat over gedrag van mensen en de cultuur in een organisatie. Het gaat over de wijze waarop de mensen die bij de school betrokken zijn, met elkaar en hun omgeving omgaan. Op een veilige school voelen leerlingen zich thuis. Ze komen graag naar school en voelen zich serieus genomen door de leerkrachten.

 

Het veiligheidsbeleid van de school is niet alleen bedoeld om leerlingen een veilige plek te bieden maar ook om leerkrachten een veilig werkklimaat te bieden. De leidinggevenden binnen Kans & Kleur hebben de opdracht om op de scholen een cultuur van veiligheid te ontwikkelen en te onderhouden. Zij moeten de aandacht voor veiligheid levend houden door regelmatig gesprekken te voeren over veiligheid. Zij hebben een voorbeeldfunctie.

 

Kans & Kleur is een onderwijsorganisatie. Alle medewerkers hebben een voorbeeldfunctie in de pedagogische relatie met kinderen. Een ieder die werkt bij Kans & Kleur draagt de waarden en normen van Kans & Kleur uit in woord en daad.

 

De missie ligt in de naam Kans & Kleur besloten: Ieder kind zijn kans, elke school haar eigen kleur.

Deze missie betekent dat een kind pas de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen als hij zich veilig voelt en dat iedere school van Kans & Kleur de verantwoordelijkheid heeft om een cultuur van veiligheid te ontwikkelen en de ruimte krijgt om dat te doen passend bij de eigen kleur van de school.

 

Aan deze paragraaf de schoolvisie op sociale veiligheid toevoegen of deze paragraaf vervangen door een schoolspecifieke paragraaf.

 

kernwaarden

 

De missie Ieder kind zijn kans, elke school haar eigen kleur is vertaald in zes kernwaarden: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.

 

Kleurrijk: ieder kind een kans, elke school haar eigen kleur

Kans & Kleur is kleurrijk. We gaan uit van verschillen en zien meerwaarde in deze verscheidenheid. Leerlingen, ouders en leerkrachten verschillen. Ze hoeven niet allemaal hetzelfde te denken, te zijn en te doen. Ook de verschillen tussen scholen koesteren we. We willen de kwaliteit van mensen en scholen aanspreken en die samen verder ontwikkelen.

 

 

 

Bevlogen: mensen laten stralen

Kans & Kleur is bevlogen. We werken vanuit ons hart en met passie voor en met de kinderen. Vanuit die bevlogenheid ervaren we met de leerlingen en met elkaar dat plezier je kunt beleven aan leren, groei en nieuwsgierig zijn. We willen onze leerlingen en onze collega’s laten stralen.

 

Zorgzaam: ik kan wat, ik ben wat, zij zien dat, ik hoor erbij

Kans & Kleur is zorgzaam. Wij zijn zorgzaam voor leerlingen, ouders en voor elkaar door ons naar elkaar kwetsbaar op te stellen en elkaar in kracht te steunen. Iedereen  moet bij ons kunnen ervaren: ik kan wat, ik ben wat, zij zien dat, ik hoor erbij. Vanuit die ervaring heeft een mens zelfvertrouwen en voelt hij zich veilig.

 

Ambitieus: goed kan altijd beter

Kans & Kleur is ambitieus. We willen het optimale uit de leerlingen en uit onszelf halen en de kwaliteiten van iedereen aanspreken. We denken niet in problemen maar zien kansen tot groei. We geloven in de kracht van de mensen en verwachten dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren. We hebben hoge verwachtingen. Ook als we concluderen dat het goed gaat, stellen we vast wat nog beter kan want goed kan altijd beter.

 

Verbonden: samen staan we sterk

Kans & Kleur voelt zich verbonden met leerlingen en hun ouders. Onze scholen voelen zich betrokken bij elkaar maar ook bij onze samenwerkingspartners. We werken met elkaar samen, we leren van elkaar en we zijn solidair met elkaar om meer doelen en betere resultaten te bereiken. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen in Wijchen. We kunnen op elkaar bouwen. Samen staan we sterk.

 

Open: eerlijk en doorzichtig

Kans & Kleur is open. We communiceren open met ouders, leerlingen, samenwerkingspartners en met elkaar. Wij vinden dat de samenleving van Wijchen het recht heeft te weten hoe Kans & Kleur het doet op allerlei verschillende gebieden. We willen ons werk legitimeren. Daarom leggen we publiek verantwoording af aan ouders, samenwerkingspartners en de Wijchense samenleving. Hierbij zijn we eerlijk en doorzichtig.

 

Aan deze paragraaf de kernwaarden van de school toevoegen of deze paragraaf vervangen door de kernwaarden van de school

 

doelen

 

Kans & Kleur hanteert de volgende algemene doelen voor veiligheid:

 • Leerlingen voelen zich veilig op school.

 • Leerkrachten voelen zich veilig in het team, bij leerlingen, bij ouders en in de organisatie.

 • Het schoolgebouw is veilig voor leerlingen en medewerkers; de school voldoet aan de veiligheidseisen.

 

Kans & Kleur heeft deze algemene doelen vertaald in de volgende concrete doelen:

 • Leerlingen scoren ruim voldoende (> 3,25) [eventueel schoolnormen noemen] op de vragenlijst voor sociale veiligheid;

 • Ouders scoren ruim voldoende (> 3,25) [eventueel schoolnormen noemen] op de vragenlijst voor sociale veiligheid;

 • Leerkrachten scoren ruim voldoende (> 3,25) [eventueel schoolnormen noemen] op de vragenlijst voor sociale veiligheid.

 • De school heeft een deugdelijke BHV-organisatie.

 • De school heeft een gebruikersvergunning van de brandweer.

 • Het schoolplein, de speeltoestellen en gymtoestellen zijn goedgekeurd. 

 

De scholen van Kans & Kleur evalueren daarnaast jaarlijks de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen via een COTAN-geregistreerd evaluatie-instrument. De meeste van deze instrumenten bevatten subschalen voor het gevoel van welbevinden van de leerlingen.

 

[schoolnaam] gebruikt als evaluatie-instrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen de [Naam instrument]. Het doel is dat tenminste [percentage] van de leerlingen in een groep een voldoende scoort op hun gevoel van welbevinden.[1]

 

 

Inzicht in veiligheid

 

veiligheidsbeleving

 

Leerlingen

In 2017 hebben alle scholen van Kans & Kleur via het kwaliteitszorgsysteem Werken met Kwaliteitskaarten de tevredenheid bij leerlingen gemeten. Het gaat om een landelijke vragenlijst die in het kader van Vensters PO is ontwikkeld. De vragenlijst bestaat uit de onderdelen Sfeer op school, Lessen op school en Veiligheid. Gemiddeld scoren leerlingen Kans & Kleurbreed op Sfeer op school 3,35, op Lessen op school 3,41 en op Veiligheid 3,45. Dit is ruim voldoende Op alle scholen zijn de scores tussen voldoende en uitstekend. De scores op veiligheid op de Antoniusschool en op de Boskriek zijn onvoldoende. Na analyse bleek dat leerlingen daar de vragen die negatief geformuleerd waren, hebben gescoord alsof ze positief waren geformuleerd. Deze scholen zullen de leerlingen volgend jaar een duidelijke uitleg geven bij het invullen.

 

Resultaten tevredenheid leerlingen 2017

School

De sfeer op school

Lessen op school

Veiligheid op school

Antonius

Voldoende

Ruim voldoende

Onvoldoende*

Bolster

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Goed

Boskriek

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Onvoldoende*

Buizerd

Ruim voldoende

Goed

Voldoende

Heilig Hart

Ruim voldoende

Goed

Goed

Jan Baptist

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

Jozef

Goed

Goed

Uitstekend

’t Palet

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Goed

Paschalis

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Goed

Paulus

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Goed

Roncalli

Ruim voldoende

Goed

Goed

Speelhoeve

Voldoende

Ruim voldoende

Goed

Trinoom

Ruim voldoende

Goed

Goed

Viersprong

Voldoende

Voldoende

Goed

Wingerd

Ruim voldoende

Voldoende

Goed

Kans & Kleur

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Schaal van 1 tot en met 4: < 2,5 = onvoldoende; 2,5 – 3,0 = zwak; 3,0 – 3.25 = voldoende; 3,25 – 3,5 = ruim voldoende; 3,5 – 3,75 = goed; 3,75 – 4 = uitstekend. * te weinig respondenten

 

De leerlingen van [schoolnaam] geven op de vraag ‘Welk rapportcijfer geef je de school’ een gemiddeld cijfer van [score].

De leerlingen van [schoolnaam] geven de vraag ‘hoe veilig voel je je op school’ een gemiddelde score van [score].

Op de volgende vragen scoren onze leerlingen relatief hoog:

[vragen noemen]

Op de volgende vragen scoren de leerlingen relatief laag:

[vragen noemen]

Op de volgende vragen scoren de leerlingen opvallend verdeeld:

[vragen noemen]

 

 

Ouders over leerlingen

Eenmaal in de 4 jaar vraagt Kans & Kleur ouders een vragenlijst in te vullen. In 2014 is dit voor het laatst gebeurd. Ouders geven aan dat zij het klimaat op school veilig vinden. Hun kinderen gaan zonder angst naar school. De wijze waarop de school ingrijpt bij grensoverschrijdende incidenten waarbij hun kind betrokken is en de acties die de school treft in het kader van anti-pestbeleid, beleven ouders minder positief.

 

Resultaten beleving sociale veiligheid op school door ouders in 2014

School

Veilig schoolklimaat

Vrij van angst

Incidenten

Acties

Antonius

Ruim voldoende

Goed

Goed

Ruim voldoende

Bolster

Goed

Ruim voldoende

Goed

Goed

Boskriek

Goed

Goed

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Buizerd

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Zwak

Voldoende

Heilig Hart

Goed

Goed

Ruim voldoende

Voldoende

Jan Baptist

Goed

Ruim voldoende

Goed

Goed

Jozef*

Ruim voldoende

Goed

Voldoende

Voldoende

’t Palet

Goed

Ruim voldoende

Voldoende

Ruim voldoende

Paschalis

Voldoende

Voldoende

Zwak

Zwak

Paulus

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Voldoende

Voldoende

Roncalli

Goed

Goed

Goed

Ruim voldoende

Samsam

Goed

Goed

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Speelhoeve*

 

 

 

 

Trinoom

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Zwak

Zwak

Viersprong

Goed

Goed

Voldoende

Voldoende

Wingerd

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Zwak

Zwak

Kans & Kleur

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Voldoende

Voldoende

Schaal van 1 tot en met 4: < 2,5 = onvoldoende; 2,5 – 3,0 = zwak; 3,0 – 3.25 = voldoende; 3,25 – 3,5 = ruim voldoende; 3,5 – 3,75 = goed; 3,75 – 4 = uitstekend. * Op de Speelhoeve is deze vragenlijst niet afgenomen.

 

De ouders  van [schoolnaam] beoordelen het veilig schoolklimaat voor hun kinderen als [score]; op de vragen of ze hun kind vrij van angst naar school gaat, geven ze gemiddeld een score van [score]; over de vragen of ze in de afgelopen periode te maken hebben gehad met incidenten en of de school daar op reageert scoren ouders  gemiddeld [score]. Op de volgende vragen scoren onze ouders relatief hoog:

[vragen noemen]

Op de volgende vragen scoren de ouders relatief laag:

[vragen noemen]

Op de volgende vragen scoren de ouders opvallend verdeeld:

[vragen noemen]

 

 

 

Medewerkers

In 2016 is de tevredenheid van medewerkers gemeten. Het responspercentage was 83. De vragenlijst heeft een onderdeel algemene tevredenheid en tevredenheid bij incidenten. Medewerkers geven aan dat ze in het algemeen tevreden zijn (3,56) en ook dat ze tevreden zijn bij het voorkomen van incidenten.

 

Resultaten tevredenheid medewerkers in 2016

School

Algemeen

Incidenten

Antonius

Goed

Goed

Bolster

Goed

Ruim voldoende

Boskriek

Goed

Goed

Buizerd

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Heilig Hart

Goed

Goed

Jan Baptist

Goed

Uitstekend

Jozef

Uitstekend

Uitstekend

’t Palet

Ruim voldoende

Voldoende

Paschalis

Goed

Ruim voldoende

Paulus

Goed

Goed

Roncalli

Goed

Goed

Samsam

 

 

Speelhoeve

Goed

Goed

Trinoom

Goed

Goed

Viersprong

Goed

Goed

Wingerd

Goed

Uitstekend

Kans & Kleur

Goed

Goed

Schaal van 1 tot en met 4: < 2,5 = onvoldoende; 2,5 – 3,0 = zwak; 3,0 – 3.25 = voldoende; 3,25 – 3,5 = ruim voldoende; 3,5 – 3,75 = goed; 3,75 – 4 = uitstekend. * te weinig respondenten

 

In de tevredenheidslijst voor medewerkers zitten enkele vragen die betrekking hebben op de veiligheidsbeleving van medewerkers. Op deze vragen scoren medewerkers van Kans & Kleur gemiddeld ruim voldoende tot uitstekend.

 

Veiligheidsbeleving medewerkers Kans & Kleurbreed 2016

Vraag

Score

Waardering

Ik voel me veilig in de klas

3,76

Uitstekend

Ik voel me veilig in het schoolgebouw

3,69

Goed

Ik voel me veilig in relatie tot de omgang met leerlingen

3,80

Uitstekend

Ik voel me veilig op het schoolplein

3,79

Uitstekend

Ik voel me veilig in relatie tot de omgang met ouders

3,45

Ruim voldoende

De directie steunt personeelsleden die te maken hebben met intimidatie

3,56

Goed

De directie steunt medewerkers die optreden tegen ouders die zich misdragen

3,49

Ruim voldoende

 

De medewerkers van [schoolnaam] scoren op tevredenheid in het algmeen gemiddeld [score]; op de vragen over de tevredenheid bij incidenten scoren medewerkers  gemiddeld [score]. Op de volgende vragen scoren onze medewerkers relatief hoog:

[vragen noemen]

Op de volgende vragen scoren de medewerkers relatief laag:

[vragen noemen]

Op de volgende vragen scoren de medewerkers opvallend verdeeld:

[vragen noemen]

 

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

 

Alle scholen van Kans & Kleur hebben een actuele RI&E en jaarlijks wordt deze geëvalueerd en met de medezeggenschapsraad besproken. Een extern veiligheidsdeskundige heeft de scholen begeleid bij het opstellen van de RI&E. Scholen moeten een nieuwe RI&E opstellen als er aanpassingen in het gebouw zijn gepleegd.

 

[Schoolnaam] heeft de RI&E in [jaartal] opgesteld. Hierdoor heeft de school goed inzicht in de veiligheidsrisico’s. De laatste evaluatie van de RI&E heeft op [datum] plaatsgevonden.

 

registraties

 

Ongevallen

Alle scholen van Kans & Kleur houden een ongevallenregistratie [2]bij. Hieronder staat een overzicht van de aantal ongevallen in de afgelopen drie jaar op onze school.

 

Overzicht van aantal ongevallen op [schoolnaam] in 2013-2016

Jaar

Ongevallen met ziekteverzuim tot gevolg

Kleine ongevallen met eerste hulp

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

 

Incidenten

Alle scholen van Kans & Kleur houden een registratie bij van incidenten die agressie of onder grensoverschrijdend gedrag betreffen. Onder incidenten verstaat Kans & Kleur:

 • fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;

 • fysiek geweld waarbij (nep-)wapens gebruikt zijn;

 • wapenbezit (onderscheiden naar vuur-, steek- en overige wapens);

 • seksueel misbruik en seksuele intimidatie (waaronder loverboys);

 • grove pesterijen;

 • discriminatie (ondermeer naar ras, geslacht en homodiscriminatie);

 • bedreigingen;

 • vernieling of diefstal van goederen;

 • drugs (onderscheiden naar bezit, gebruik en verkoop).

 

Hieronder staat een overzicht van de aantal incidenten in de afgelopen drie jaar op onze school. Bij agressie-incidenten door volwassenen doet Kans & Kleur aangifte bij de politie.

Overzicht van aantal incidenten van grensoverschrijdend gedrag in 2013-2016

Jaar

Aantal

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

Download hier het formulier aanvraag verlof.

Verstrekken leerlinggegevens

Het verstrekken van leerling gegevens voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs en de informatievoorziening aan ouders: Informatie voor de basisscholen

 Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO (www.nro.nl) heeft aan uw schoolbestuur gevraagd om gegevens van leerlingen te verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) en een consortium bestaande uit Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen ten behoeve van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Hieronder lichten wij toe welke gegevens het betreft en onder welke voorwaarden het bestuur deze gegevens mag leveren.

 

Wat is het doel van deze gegevensverzameling?

De gegevens worden gebruikt voor twee doelen: wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitszorg van scholen. Om inzicht te geven in de kwaliteit van het onderwijsproces is het belangrijk dat scholen inzicht hebben in de leerwinst of leergroei van hun leerlingen. Hiervoor is het nodig om gegevens over de ontwikkeling van leerlingen op de domeinen rekenen en taal over hun loopbaan bijeen te brengen en te vergelijken met de ontwikkeling van vergelijkbare leerlingen landelijk. Het NRO en het consortium gebruiken deze gegevens om aan alle scholen die deze gegevens beschikbaar hebben gesteld een vertrouwelijk, op maat gemaakt rapport te geven over de leerwinst bij hun leerlingen. Daarnaast worden de geanonimiseerde gegevens gebruikt om in het kader van het NCO wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

 

Om welke gegevens gaat het?

Uw school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de schoolresultaten van de leerlingen. Sommige van deze gegevens zijn belangrijk voor onderzoek en statistiek (waaronder het NCO). Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de registratie van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van uw school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat kan helpen om het onderwijs te verbeteren op uw school en in heel Nederland.

 

Mag het schoolbestuur deze gegevens leveren? En aan wie?

Het schoolbestuur mag de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het CBS verstrekken. Dit gebeurt, nadat uw schoolbestuur daar toestemming voor heeft gegeven, via de leverancier van het administratiepakket (bv. ParnasSys of ESIS). Het CBS pseudonimiseert de gegevens voor het NCO en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor de onderzoekers van het consortium.

 

Het CBS mag deze gegevens op dezelfde wijze verwerken als andere gegevens die vanuit de onderwijssector (verplicht) worden aangeleverd voor onderzoek en statistiek. Het CBS is gehouden aan de CBS-wet waarin geregeld is hoe het gegevens mag verwerken voor welke doelen. Geleverde gegevens worden door het CBS geanonimiseerd en zeer goed beveiligd bewaard.

 

Hoe zit het met de privacy?

CBS vervult zijn bijzondere rol door een zeer stringente en gestandaardiseerde manier van werken conform wet- en regelgeving. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de streng beveiligde omgeving van het CBS.

 

Wetenschappelijke analyses van gegevens uit het NCO kunnen bovendien alleen worden uitgevoerd door daartoe bevoegde wetenschappelijke medewerkers van bevoegde instellingen, en alleen met een duidelijk omschreven onderzoeksdoel.

 

Voor onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Onderzoeksgegevens (in de vorm van een benchmark) over de school kunnen terug geleverd worden aan de school, maar zullen voor anderen niet herleidbaar zijn naar de school. De onderzoeksresultaten zullen ook nooit herleidbaar zijn naar individuen. Het CBS ziet daar streng op toe. Alle resultaten van berekeningen op gegevens worden door gespecialiseerde medewerkers van het CBS gecontroleerd op herkenbaarheid. Daarnaast tekenen de onderzoekers die via het CBS met de data gaan werken een geheimhoudingsverklaring waarmee ook zij verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van onthulling.

 

Wie moet toestemming geven?

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de gegevens uit de leerlingvolgsystemen. Zij zijn op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevoegd om persoonsgegevens uit de volgsystemen die belangrijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek aan het CBS te verstrekken ten behoeve van het NCO. Hiervoor wordt een standaardcontract getekend tussen NRO en het betreffende bestuur. Hierin wordt toestemming gegeven om de gegevens rechtstreeks vanuit de administratiepakketten (bv. ParnasSys of ESIS) via een in te richten beveiligd kanaal te leveren aan het CBS. Op het moment dat deze toestemming wordt gegeven wordt standaard voor alle leerlingen in het bestand van een school een vinkje in het administratiepakket aangezet om gegevens door te leveren.

 

Scholen moeten de ouders daarbij wel goed informeren over dit voornemen en de mogelijkheid daar bezwaar tegen te maken. Het is belangrijk dat de school het belang van het onderzoek bij het informeren van ouders en leerlingen goed uitlegt. Mochten ouders bezwaar hebben tegen verwerking van deze gegevens dan kunnen zij dit kenbaar maken bij de school. De school honoreert dat bezwaar en levert de gegevens van de betreffende leerling niet aan het CBS. Dit doet de school door het vinkje voor de betreffende leerling ‘uit’ te zetten. Als er geen bezwaar is mag de school 'gewone' persoonsgegevens verstrekken aan het CBS. Dit zijn persoonsgegevens die niet als 'bijzondere' persoonsgegevens zijn aan te merken (zie hierna).

 

Hoe kan ik dit als school organiseren?

Als school is het van belang dat u ouders goed informeert over de levering van de gegevens uit het LVS aan het CBS. Dat kan bijvoorbeeld door een tekst op de website of in de schoolgids. (Zie bijlage)

 

Hoe kan de school een bezwaarprocedure inrichten?

Er zijn vele manieren waarop de school dit naar eigen inzicht gemakkelijk kan inrichten, zodat het zowel voor de school als de ouders gemakkelijk werkt. De school zou bijvoorbeeld in de informatie aan de ouders hierover een emailadres kunnen opnemen dat speciaal voor deze functie kan worden gebruikt. Daarmee komt een eventueel bezwaar altijd op dezelfde plek terecht bij de school. De school is er vervolgens voor verantwoordelijk dat de betreffende gegevens niet geleverd worden door de betreffende leerling op te zoeken in het leerlingvolgsysteem en het vinkje dat betrekking heeft op doorlevering uit te zetten.

 

Hoe zit het dan met bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn volgens de Wbp gegevens over ras, godsdienst, seksuele voorkeur, lidmaatschap van een vakvereniging, gegevens omtrent de gezondheid en strafrechtelijke of justitiële gegevens. In het kader van de levering van gegevens door de school aan het NCO worden geen bijzondere persoonsgegevens opgevraagd. Mocht dit voor aanvullend onderzoek in de toekomst toch gewenst zijn, dan wordt u daarover apart geïnformeerd.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Het NCO heeft ten behoeve van bovengenoemde gegevensverwerking advies ingewonnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


 

Bijlage: Informatie voor ouders voor gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO

 

Schoolgids / website

 

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem (LVS) gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen. Daarnaast zijn gegevens van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

 

Onze school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal voor het doel van wetenschappelijk onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS bewerkt de gegevens zodat ze voor onderzoekers niet meer herleidbaar zijn tot een persoon (pseudonimiseren) en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor de onderzoekers van Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).

 

Voor de onderzoekers zijn de gegevens dus niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in onderzoeksrapporten zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

 

Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

 

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

 

 

Vertrouwenscommissie en de klachtenregeling

Interne contactpersoon

Beste Ouders

 

Elke school heeft een interne contactpersoon. Bij ons op school is dat meneer Jeroen Verhoeven. Mijn  taak is om een luisterend oor te zijn voor kinderen, ouders en collega’s wanneer u niet met Uw probleem op een andere plaats terecht kunt. We bekijken dan gezamenlijk welke oplossing via welke weg er gevonden kan worden. De intern contactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met informatie.

Ik ben er ook voor de kinderen.. Onderstaande informatie is voor de kinderen maar ook voor u als ouders.

Speciaal voor de kinderen:

Ik, meneer Jeroen, ben niet alleen meester, maar ook “intern contactpersoon”

Wat is dat nou weer vraag je je af. Dat wil ik je graag even uitleggen.

Soms gaan dingen niet zoals je graag zou willen. Je hebt al een hele tijd ruzie met iemand op school of je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. En niet zo maar een beetje, het zit je echt behoorlijk dwars. Dan wordt het tijd om een oplossing te zoeken. Je praat het uit met degene waar je een probleem mee hebt. Dat is meestal de goede manier.

Vaak lukt het ook door er met iemand anders over te praten: je vriend of vriendin; je juf of meester. Zij kunnen je helpen je probleem op te lossen.

Als dat niet werkt dan kun je altijd bij mij terecht. Je kunt naar me toe komen en ik probeer je te helpen met het vinden van een oplossing van jouw probleem.

 

 

 

 

Speciaal voor de ouders:

Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden zodat er zo snel mogelijk interventie kan plaats vinden.

 In acht stappen wordt hierna aangegeven hoe u het best kunt werken aan een vroegtijdige oplossing van problemen.

1.       Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is. In de meeste gevallen is dit de leerkracht.

2.       Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter dat is. Ook als de leerkracht nog weinig weet van het probleem, is het verstandig om actie te ondernemen. Wie kennis heeft van een probleem, zal er in ieder geval over na gaan denken. Dat is het begin van een oplossing.

3.       Maak snel een afspraak met de desbetreffende persoon.

4.       Geef duidelijk aan wat het probleem is. Beperk u tot hoofdzaken.

5.        Bedenk mogelijke oplossingen. Het probleem stellen is één; een oplossing aandragen is twee. Voorstellen voor oplossingen kunnen het gesprek in de goede richting duwen.

7.       Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon. Soms kunnen de emoties tijdens het gesprek hoog oplopen. Dan kan het verstandig zijn om samen af te spreken een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten zijn bij uw gesprek.

8.       Hou bij wat is afgesproken. Een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor gezien getekend wordt, is wel zo handig. Vooral als een van beide zich naderhand iets niet meer kan herinneren.

Schematisch weergegeven:

 • Probleem -> gesprek leerkracht -> gesprek directeur ->overleg met de interne contactpersoon -> inschakelen externe vertrouwenspersoon -> indienen klacht bij de klachtencommissie

 

Algemene tips voor ouders:

-          Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel tot roddelen.

-          Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden.

-          Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee lastig te vallen.

HoWat kun je doen:

-          Je kunt mij persoonlijk aanspreken op school.

Je Je mag me ook mailen: jeroen.verhoeven@viersprong-wijchen.nl

 

 

-         

Bibliotheken

Interne Contactpersonen

De Pionier > Ouders > Interne Contactpersonen

 
 

 

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur.

Zijn mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat mensen soms het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur een onafhankelijke vertrouwenscommissie. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Kans & Kleur en is daarmee onafhankelijk. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De vertrouwenspersoon kent geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moet worden.

De vertrouwenspersoon van Kans & Kleur is:

 • Mevrouw Truus Palmen. Zij is bereikbaar op het volgende nummer: (06) 292 334 01
 • De heer Wilm Janssen. Hij is bereikbaar op de volgende nummers: (024) 397 79 37 en (06) 174 214 34

De Klachtencommissie:

GCBO

Postbus 82324

2508 EH  Den Haag

Op de site van GCBO, www.gcbo.nl, is de klachtenregeling te downloaden.

Vervoer tijdens schoolactiviteiten

De school houdt zich dan strikt aan de regels zoals die door de wetgever zijn bepaald. Indien het vervoer niet correct kan worden ingericht, kan de school besluiten die excursie te laten vervallen. Voor de juiste regels verwijzen wij naar de site van de ANWB (Google ANWB vervoer van kinderen).

Vulpennen

In groep 4 krijgen de kinderen bij ons op school een Lamy-vulpen. Het is voor kinderen goed om met een deze vulpen te leren schrijven. Deze worden eenmaal bekostigd vanuit de ouderbijdrage. De waarde van deze vulpen is van grote waarde voor de kinderen. De grip in de vulpen zorgt voor een goede schrijfhouding van de vingers. Anders lukt het niet om inkt uit deze vulpen te krijgen. Het is de bedoeling dat uw kind zijn hele verdere (basis)schoolloopbaan met die pen doet.

Mocht de pen door verkeerd gebruik kapot gaan, of kwijt zijn, dan vragen we u vriendelijk om zelf een nieuwe Lamy vulpen te kopen.

Deze kunt u tegen inkoopprijs via onze administratief medewerkster inkopen.

De inktpatronen, die voor deze pen nodig zijn, worden door de school verstrekt.

Mocht u deze pen niet kunnen kopen, dan zorgen wij voor een vulpen vanuit de school, die helaas niet de kwaliteit van de Lamy vulpen heeft.

 

 

Webpagina

Op de webpagina wordt relevante informatie voor u als ouders gegeven. U kunt de groep aanklikken waar uw kind (-eren) onderwijs volgen. Op deze wijze weet u welke leerstof wordt aangeboden, op welke wijze u kunt ondersteunen, of leest u welke leuke activiteiten komen of het verslag ervan. Zie www.viersprong-wijchen.nl

Via Facebook en Twitter kunt u eveneens 'De Viersprong' volgen.

Zorg

Zorg

U kunt via school een gesprek aanvragen via de intern begeleider.

Binnen Kans & Kleur ligt er een duidelijk stappenplan, waarin we zo goed mogelijk met alle interne en externe deskundige samenwerken.

Dit plan zullen we in oktober 2017 toevoegen aan deze schoolgids.