Nieuwe leerlingen

Inschrijvingen vinden plaats bij ons op school. Bij de aanmelding krijgt u informatie en proberen we uw vragen te beantwoorden. We laten u kennismaken met het reilen en zeilen van onze school. Vervolgens vindt de inschrijving plaats en tot slot krijgt u een korte rondleiding door het gebouw.

Wanneer u erover denkt om uw kind in te schrijven op de Viersprong, kunt u contact opnemen met Carlina van den Heuvel, directeur van de Viersprong. Zij is telefonisch bereikbaar op het nummer 024-6450901. U kunt ook een e-mail sturen: directie@viersprong-wijchen.nl

Vermeld in uw bericht alstublieft: naam/geslacht/geboortedatum van uw kind(eren)/adres/telefoonnummer. Zij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor een afspraak.

U kunt uw kind(eren) ook inschrijven middels het digitale inschrijfformulier: U opent het inschrijfformulier van hieruit, u vult het in en stuurt het vervolgens (digitaal) op naar: directie@viersprong-wijchen.nl

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier zal de coördinator contact met u op nemen voor een afspraak.

NB Bij het inschrijven van uw kind(eren) vragen wij om een kopie van het BurgerServiceNummer (zgn BSN).  Dit kunt u meenemen tijdens de kennismaking/inschrijving).

Wanneer uw (vierjarig) kind definitief geplaatst is, neemt de leerkracht van uw kind circa 4 weken voor de vierde verjaardag telefonisch contact met u op. Samen met de leerkracht zullen de wen-dagen en de eerste echte schooldag bepaald worden. Uw kind mag 10 dagdelen of vijf hele schooldagen voor de vierde verjaardag komen wennen.

Omdat de eerste schooldag toch al veel nieuwe indrukken oplevert, vragen we u uw kind niet bij ons zijn of haar vierde verjaardag te vieren; het lijkt ons een prachtige afsluiting van bijvoorbeeld de periode op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

 

 

BELEID GROEP 1 en 2                                   De Viersprong januari  2014

 

Protocol inschrijving / kennismaking nieuwe leerlingen.

 

De inschrijving.

1.   De ouder maakt een afspraak met de directeur. Zij geeft informatie over de school, beantwoordt eventuele vragen, laat de school zien en geeft de schoolgids mee. Op dat moment kan de leerling ingeschreven worden of op een later tijdstip als de ouders nog niet besloten hebben om hun kind op onze school aan te melden. De directeur plaatst in SharePoint in het mapje intakegesprekken een verslag van dit gesprek. Mochten ouders ervoor kiezen zich in te schrijven, dan kan de leerkracht dit formulier downloaden en in het dossier van de leerling plaatsen. Kiezen ouders voor een andere school, dan verwijderen we deze gegevens.

2.   De ouder ontvangt na het inschrijven een bevestiging. In deze bevestiging is het voor ouders duidelijk wanneer de leerkracht contact met hen opneemt voor het meedraaien.

3.  De I.B.-er en de leerkrachten groepen 1 en 2 maken samen de groepsverdeling.

4.   De leerkrachten ontvangen een kopie van het inschrijfformulier en de aantekeningen van de directeur, die tijdens het aanmeldingsgesprek zijn gemaakt.

5.   Administratief medewerkster maakt in haar agenda een aantekening waarin ze de leerkracht laat weten contact op te moeten nemen met de ouders i.v.m. de start. Dit is 6 weken van tevoren.

 

De groepsverdeling.

Bij de groepsverdeling houden wij ons aan de volgende richtlijnen:

 1. Uitgaande van twee groepen 1-2 proberen wij de verdeling zo gelijk mogelijk te houden.
  • Aantal oudste/jongste.

  • Aantal jongens/meisjes.

  • Aantal instromers.

  • Geen broer/zus samen in één groep, dus ook geen tweelingen*.

 1. We houden er rekening mee of de leerkracht, van de betreffende groep, eerder een oudere broer of zus in de klas heeft gehad.
 2. Door de ouders kan een voorkeur worden aangegeven maar dit geeft geen garantie dat daar aan tegemoet gekomen kan worden.

 

*De literatuur spreekt zowel voor- als nadelen uit voor het plaatsen van tweelingen. Aangezien wij vanaf groep 3 de tweeling in principe in dezelfde groep plaatsen, overleggen we met de ouders wat voor de kinderen het best is (advies ouders en Eerste Stap).

 

 

 

De kennismaking.

1.   Vijf weken vóór de vierde verjaardag neemt de leerkracht waar het kind geplaatst wordt, contact op met de ouders om een afspraak te maken. Uitzondering vormen de kinderen die na de zomervakantie starten (zie punt 3).

2.   Ouders en het kind komen ná schooltijd langs om kennis te maken en tevens worden er 5 wenmomenten/schooldagen afgesproken dat het kind mag meedraaien, vóór de eerste echte schooldag aanbreekt. Tevens is er een kleine rondleiding door de groep en worden er praktische zaken besproken zoals gymschoenen meebrengen, de kapstok, de toilet, A4klapper enz.

Het kind ontvangt een kennismakingsboekje en de ouder ontvangt een informatieboekje van de leerkracht waarin de informatie voor de eerste periode is opgenomen.     

3.   De kinderen die ná de zomervakantie voor het eerst naar school komen, en dus 4 jaar worden in juni t/m 1 oktober, worden als groep uitgenodigd voor een kennismaking.

De eerste keer samen met de ouders, een half uurtje na schooltijd. Datum: Maandag 20 juni 2016. Tijd: 15.45-16.15 uur.

Daarna twee momenten om samen met de groep te komen spelen. Datum: Vrijdag 27 juni en vrijdag 1 juli van 9.00 uur tot 12.00 uur.

4.   De vierde verjaardag van het kind wordt niet gevierd bij ons op school.

5.   Vanaf de dag dat het kind 4 jaar is geworden mag het volledig naar school. In overleg met de leerkracht kan er, in bijzondere situaties, voor gekozen worden om met halve dagen te beginnen.    

 

De instroom van leerlingen.

 Voor de instroom van september, december en mei gelden de volgende afspraken: 

 

 1. De instroom van de kinderen tot 1 oktober 2016.

Deze kinderen starten op de 1e schooldag, ook al zijn zij dan nog 3 jaar.

 1. De instroom van december:

De kinderen die in december jarig zijn worden na de kerstvakantie in de groep verwacht. De kennismaking vindt voor de kerstvakantie plaats.

 1. De instroom van mei/juni/juli:

Ieder jaar wordt bekeken hoeveel leerlingen van mei/juni en juli er nog te verwachten zijn. Mocht de groepsgrootte het toelaten, dan kan er besloten worden deze kinderen in de groep op te nemen, tot het einde van het schooljaar.

Onze School

Als ouder van een nieuwe leerling wilt u natuurlijk graag weten wat wij te bieden hebben, wat onze school bijzonder maakt. Wij raden u aan de volgende informatieve pagina's te lezen voor alle relevante informatie:

Inschrijven?

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven? Dat kan online via inschrijven >>