jan 12, 2018

Themabrief: weer & klimaat


Hieronder staat per vakgebied wat de kinderen tijdens het thema 'weer & klimaat' gaan doen en aan welke doelen ze gaan werken.

Themabrief Weer & klimaat

 

Aardrijkskunde

Groep 3, 4 en 5: Juf Inge en juf Lieke  
Bij het aardrijkskunde atelier wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen:
Kerndoel 43 de leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
Kerndoel 46 de leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt. 
Kerndoel 49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van klimaten.

De leerlingen leren welke 4 seizoenen er zijn en welke kenmerken bij elk seizoen horen.  Ze maken in groepjes een poster van het weer in de vier seizoenen.  In les 2 presenteren ze hun bevindingen met behulp van een poster. De leerlingen leren dat er verschillende klimaten zijn. Ze weten het verschil tussen weer en klimaat. In les 3 leren de leerlingen wat seizoenen zeggen over het klimaat in Nederland. Groep 5 leert over temperatuur en neerslag in de 5 grote steden van Europa. En daarmee oriënteren ze zich op de klimaten in Europa.  Aan het eind van les 4 weten de leerlingen dat het in de zomer aan het water koeler is dan op het land. En ontdekken ze dat water langzamer afkoelt dan land.  Ze leren door een experiment het verschil tussen landklimaat en zeeklimaat.

Groep 6, 7 en 8: juf Lieke
Bij het aardrijkskunde atelier wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen:
Kerndoel 47  De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders.
Kerndoel 49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van klimaten.  De leerlingen leren wat het verschil is tussen weer en klimaat. Ze weten wat de belangrijkste klimaten op aarde zijn en kunnen hier zelf informatie over opzoeken. 

In les 2 maken ze een informatieposter van 1 klimaat. Aan het eind van les 3 hebben alle leerlingen in groepjes van 2 of 3 hun bevindingen met behulp van een poster gepresenteerd. Aan het eind van les 4 weten de leerlingen wat fossiele brandstoffen zijn, wat CO 2 is, wat klimaatverandering is én wat schone energie is.  Ze kunnen oorzaken en gevolgen noemen van klimaatverandering én ze hebben twee manieren bedacht om het klimaat te helpen. 

 

Geschiedenis 

Groep 3,4 en 5: juf Annette 
Kerndoel 51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
Kerndoel 52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken. 
Kerndoel 53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 

In dit atelier van 4 lessen leren de leerlingen over de watersnoodramp in 1953.  

Hoe kon de ramp gebeuren?  
Wat waren de gevolgen voor de kinderen, de volwassenen en de dieren?  
Wat is er aan gedaan, zodat het niet nog een keer kan gebeuren? 
De leerlingen krijgen informatie aangeboden, maar gaan ook zelf op onderzoek uit. 
Ze  bekijken en bespreken foto’s van deze ramp en zien verschillende filmpjes o.a. Klokhuis: ‘Watersnood’. 
Daarnaast gaan ze in groepjes een journaal over de watersnoodramp voorbereiden, dat ze in les 4 aan de hele groep presenteren.  

Groep 6, 7 en 8: juf Rea
In dit atelier worden de volgende kerndoelen aangeboden:
Kerndoel 52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.
Kerndoel 48 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

In groep 6-7-8 leren de leerlingen over geschiedenis van de watersnoodramp. 

In les 1, 2, 3 en 4 gaan de kinderen een eigen journaal maken alsof ze zelf de Watersnoodramp hebben meegemaakt en dit actueel speelt.  

Kennisdoelen:  
* Kinderen weten wanneer de Watersnoodramp plaatsvond 
* Kinderen weten in welke regio deze ramp zich heeft afgespeeld 
* Kinderen weten waarom deze ramp een nationale ramp was, ondanks dat het niet heel Nederland maar een grote regio betrof 
* Kinderen weten wat de oorzaken waren van deze ramp 
*  Kinderen weten wat de gevolgen waren van deze ramp, op de volgende terreinen: 
> de nood 
> de reactie van Nederland (regering en bewoners) 
> de reactie van het buitenland

Vaardigheidsdoelen: 
*  Kinderen kunnen op een goede manier met elkaar samenwerken en zo tot een goede taakverdeling komen 
*  Kinderen kunnen bepaalde situaties nabootsen en dit met een videocamera opnemen. *  Kinderen kunnen met behulp van de pc de losse videobeelden monteren tot een geheel
* Kinderen kunnen m.b.v. internet feiten opzoeken die zij voor hun journaal nodig hebben.

 

Kunst & kunstgeschiedenis

Groep 3 t/m 8: juf Cara
De kinderen maken kennis met de schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Ze gaan zelf wolken schilderen door te tamponeren. Hierbij maken ze gebruik van gemengde kleuren. In de bovenbouw gaan we dieper in op de primaire, secundaire, tertiaire en complementaire kleuren. 

Daarnaast maken ze kennis met fotografie en leren ze hoe ze vanuit verschillende perspectieven (ooghoogte, kikker- en vogelperspectief) mooie foto’s kunnen maken. In de bovenbouw wordt daarbij aandacht besteed aan de gulden snede.  Ze leren verschillen zien tussen verschillende lichtbronnen en het werken met of zonder flits. In de bovenbouw wordt gekeken naar de kleuropbouw, sluitertijd en naar verschillende mogelijkheden op een digitale camera. 

Het onderwerp van alles is natuurlijk het weer en met name de lichtinval, de lucht en de wolken komen hierbij nadrukkelijk aan bod. 

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
• een gebeurtenis vastleggen met foto's of video
• kleurnuances en kleurcontrasten gevoelswaarde van kleuren (vrolijke, sombere, koele, warme)
• collages van verschillende soorten papier, waaronder ook bedrukt papier

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
• bespreking van de plannen: wat ga je maken en hoe ga je dat maken?
• bespreking van het eigen product en werkproces en dat van groepsgenoten
• bespreking van eigen werk in relatie tot dat van kunstenaars
• respect en waardering tonen voor het werk en de zienswijze van anderen

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
• schilderkunst,
•fotografie
• het verhaal van het kunstwerk vanuit het perspectief van het kind (de beschouwer) en vanuit het perspectief van de kunstenaar (de maker)

 

Natuur en techniek

Groep 3 t/m 8: juf Amy 
In dit atelier wordt het volgende kerndoel aangeboden:
Kerndoel 43  De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.

Groep 3-4-5 
De leerlingen hebben kennis van: 
• dat de hoeveelheid neerslag kan verschillen;
• dat wind meer en minder kracht kan hebben;
• dat de temperatuur kan verschillen; heet, warm, fris, koel, koud;

De leerlingen weten: 
• wat de verschillen zijn tussen een schapenwolk, stapelwolk, regenwolk;
• wat het weerbericht is met behulp van weerpictogrammen;
• welke kleren en activiteiten passen bij het weerbericht.

Groep 6-7-8 
De leerlingen gaan nadenken over het weer.
Waar komt weer vandaan? Waar herken je weer aan? Hoe meet je weer?
• De leerlingen kunnen kenmerken van weer noemen.
• De leerlingen kunnen een regenmeter en thermometer aflezen.
• De leerlingen weten hoe weer ontstaat.

De leerlingen gaan een regenmeter maken. Met deze regenmeter kunnen ze de opdrachten van het werkblad regen meten ook daadwerkelijk maken. Zo zijn de leerlingen bezig met rekenen, taal en het weer.
• De leerlingen weten hoe een regenmeter werkt
• De leerlingen kunnen een regenmeter aflezen.

 

Techniek

Groep 3 t/m 8: Meneer Roel
Dit thema gaan we met de groepen 6/7/8 naar het technieklokaal in Wijchen. Hier worden diverse activiteiten aangeboden waar de kinderen zich voor kunnen opgeven. Ze kunnen hun creatieve denkvermogen aanspreken en onderzoekend leren.

De overige lessen gaan over het weer & klimaat. We gaan het hebben over de schaal van Beaufort. Ook gaan we het broeikaseffect bespreken. Wat betekent het broeikaseffect voor ons en wat kunnen we er zelf aan doen?

In de bovenbouw gaan we ook aan de slag met schaalmodellen die te maken hebben met duurzame energie. Het onderwerp duurzame energie gaan we behandelen en als er tijd over is kunnen de kinderen een kwartetspel maken over deze onderwerpen. De bovenbouw gaat verder nog in het ICT-lokaal een digitale les maken.

De onderbouw gaat diverse knutsels en werkbladen maken.

Natuur en techniek kerndoelen
Kerndoel 40 De leerlingen leren over de bouw van modellen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
Kerndoel 41 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, electriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
Kerndoel 42 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
Kerndoel 43 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
Kerndoel 44 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
Kerndoel 45 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot natuurverschijnselen, zoals seizoenen en dag-/nachtritme

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl