aug 30, 2018

Themabrief communicatie


Hieronder vindt u de themabrief voor het komende thema: Communicatie

Themabrief communicatie 

 

Themabrief aardrijkskunde – Juf Rea 

  

De kerndoelen die aan bod komen zijn:   

Kerndoel 47  
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.  

  

Kerndoel 49  
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.  

  

De kinderen in groep 4 tot en met 8 weten na de drie lessen aardrijkskunde:   

 • Hoe er wordt gecommuniceerd.   

 • Hoe wij verbonden zijn met de wereld om ons heen.  

 • Wat we weten van de wereld om ons heen.   

 • Hoe wij ons verplaatsen.   

En ze kunnen:   

 • Het perspectief van een inwoner van een oerwoud, de ruimte, grote stad (New-York) en Wijchen innemen.   

 • Een presentatie houden met de voor- en nadelen over het perspectief dat je hebt ingenomen. De presentatie is volledig. Voor groep 4-5 een woordweb/muurkrant. Groep 6-7-8 mag de presentatie kiezen.   

 • Een taakverdeling maken als het om samenwerking gaat.   

 

Themabrief geschiedenis – Meneer Pierre 

 

 Kerndoelen:  

52  

De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer.   

  

53  

De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.  

  

Lesinhoud:  

De leerlingen gaan in drie lessen aan de slag met de thema’s monnikenwerk/boekdrukkunst, telegrafie  en telefonie toen en nu. Door verschillende werkvormen leren ze het belang van vroegere uitvindingen voor de communicatie van nu en hoe dat in de loop der eeuwen veranderd is. Het blok wordt afgesloten met een kennistoets.  

 

 

Themabrief kunst – Juf Cara 

De kerndoelen die aan bod komen:  

Kerndoel 35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als consument.  

Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.  

Kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.  

 

In dit atelier gaan de kinderen onderzoeken hoe reclameposters in elkaar zitten. Welke strategieën worden er gebruikt om een consument over te halen om een product te kopen?  

Hoe komt het dat de ene reclame beter werkt dan de andere? Waar moet je zelf op letten als je een reclame gaat maken?  

Ook gaan we kijken naar hoe reclames door de jaren heen veranderd zijn. Vooral de rol van vrouwen is hierin veel veranderd en hier zullen we in de bovenbouw wat dieper op in gaan. Welke maatschappelijke rollen zijn van belang bij het maken van een reclame en hoe is dit door de jaren heen veranderd?  

De kinderen gaan hun eigen reclameposter ontwerpen en maken voor een zelfgekozen (of verzonnen product). Ze gaan deze tekenen, knippen/plakken, schilderen of door middel van een collage uit tijdschriften maken.   

Deze poster presenteren ze in de laatste les aan een aantal groepsgenoten. Ze beoordelen de posters van elkaar aan de hand van een aantal criteria waarmee ze tips en tops aan elkaar kunnen geven.   

 

Themabrief Mediawijsheid – Juf Amy 

Groep 4-5   
Kerndoelen: 34, 35, 37   
  
De leerlingen hebben kennis van:   
• Welke media je waarvoor gebruikt.   
• Hoe media worden gemaakt.   
• De verschillende reclame-uitingen.  
• Wat een reclameslogan is en hoe deze wordt opgezet.   
  
De leerlingen worden bewust van:   
• De keuzemogelijkheden van de verschillende media.   
• De rol en invloed van media in de huidige samenleving   
• De rol en de invloed van reclame (op het eigen gedrag). Wat doet reclame – bewust of onbewust – met mensen.   
  
De leerlingen kunnen:   
• Onderscheid maken tussen verschillende media en kunnen deze benoemen.   
• Reclame herkennen.  
• De boodschap uit verschillende bronnen halen en verschillen aangeven.   
• De overeenkomsten tussen reclame aangeven.   
• Een pakkende slogan voor een willekeurig product die goed blijft hangen ontwerpen. 

 

Groep 6-7-8   
Kerndoelen: 3, 44, 45  
Hoe lang bestaat internet eigenlijk al en hoe zal het internet er in 2025 uitzien? In een lessenreeks kijken we terug en blikken we vooruit. Leerlingen gaan nadenken over innovatieve toepassingen van internet door te leren van het verleden, te kijken naar het heden en de toekomst zelf te voorspellen. De lessenreeks eindigt een tekenopdracht die door een directeur van een groot bedrijf wordt gegeven via een filmpje. Iedere directeur geeft een andere specifieke tekenopdracht.  

Kerndoelen  
In de lessen wordt aandacht besteed aan de volgende kerndoelen voor het primair onderwijs:  

• Kerndoel 3: Nederlands - mondeling taalonderwijs  
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is, en leren met argumentatie te reageren.  

• Kerndoel 44: Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek  
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.  

• Kerndoel 45: Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek  
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.  
  

Mediawijsheid competenties  
• Begrip (B1) : Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving  

• Communicatie (C1) : Informatie vinden en verwerken  

• Strategie (S2) : Doelen realiseren met media 

 

 

Themabrief communicatie:  biologie  

Kerndoel 40 
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving   

 • De kinderen leren functies van verschillende vormen van communicatie (verbaal, non-verbaal, auditief, visueel) kennen bij zoogdier, vogels, reptielen/amfibieën, vissen en insecten én de functies daarvan. 
   
    
  In het vak-atelier biologie leer je welke functies communicatie in de natuur heeft en welke 4 vormen van communicatie gebruikt worden. 
   
   
  Je leert je in te leven in een dier en probeert als zodanig te communiceren. 
   
  Je leert signalen in de natuur te ‘lezen’. 
   
  Je leert verschillende vormen van communicatie tussen mens en dier en het belang daarvan. 
   

  Je oefent in het samenvatten van aangeboden informatie.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl