aug 21, 2020

Eerste nieuwsbrief 2020-2021


Hieronder belangrijke informatie voor de eerste schooldag. Welkom!

Wat hebben wij weer zin om te beginnen! 

Na een bijzonder schooljaar, gaan we maandag weer van start. We hopen dat jullie ook hebben genoten van de vakantie en dat we er samen met ons weer een mooi schooljaar van gaan maken. In deze nieuwsbrief informeren we u over de aanpassingen rondom Corona, de personele zaken, onze speerpunten, het eerste thema vanuit De Noordwijkse Methode en het gymrooster. 

 

Aanpassingen rondom Corona: 

Helaas hebben we Corona nog niet voldoende onder controle en starten we met aanpassingen. Hieronder vind u een samenvatting van het protocol basisonderwijs.   

 

In de eerste week zullen alle juffen en meesters elke ochtend op het plein staan om de leerlingen en u als ouder weer te verwelkomen. De ouders mogen nog niet op het schoolplein. Vanaf de tweede schoolweek staan alleen de leerkrachten van de groepen 1 en 2 in de ochtend en middag op het schoolplein. De inlooptijden laten we voorlopig zoals aan het einde van afgelopen schooljaar: 
 

De groepen 1-2  
De leerlingen van de groepen 1-2 (1-2A juffrouw Marieke en Ilse, 1-2B juffrouw Marian en Ellen, 1-2C juffrouw Janneke en Ilse) starten 10 minuten eerder, en gaan 10 minuten eerder naar huis. 

 • In de ochtend lopen zij tussen 8.15 uur en 8.20 uur via het schoolplein naar de juf. Om 8.20 uur gaat de leerkracht met de groep naar binnen. Kinderen die later komen, worden door het ambulante personeel naar de groep gebracht. Voor de startende kleuters is dit extra spannend. Lukt het niet om uw kind zelfstandig naar de juf te laten lopen, dan kunt u de leerling via het hekwerk aan het ambulante personeel overdragen. Zij zorgen dan dat uw kind naar de leerkracht wordt gebracht. We hebben in de praktijk ervaren dat dit goed werkt.
 • Tussen 13.45 uur en 13.50 uur komen de leerkrachten uit de groepen 1-2 met de kinderen naar buiten. Zij mogen vanaf 13.50 uur naar de ouder/verzorger. 

De groepen 3-4 normale schooltijden. Kunnen vanaf 8.15 uur naar de klas. 

(3-4A juffrouw Lieke en Annette, 3-4B juffrouw Silvana en Paulien) 

 • Gaan in de ochtend via het schoolplein de school binnen. Dat blijft van kracht. 
 • Lopen zelfstandig naar de ouder/verzorger. Dat doen we via het schoolplein.  

De groepen 5-6, 7 en 8 normale schooltijden. 

(5-6A juffrouw Lotte, 5-6B juffrouw Amy en meneer Jeroen/Hans, 7 juffrouw Emmie, 8 meneer Pierre en meneer Jeroen/Hans) 

 • Gaan in de ochtend via het schoolplein de school binnen. Dat blijft van kracht. 
 • Gaan zelfstandig naar huis. Dat doen we via de ingang Lijsterbesstraat (De Eerste Stap-ingang). Onder begeleiding van de groepsleerkracht gaan zij als groep naar buiten. Zij pakken de fiets en gaan ook met de fiets in de hand via de ingang Lijsterbesstraat (ingang De Eerste Stap) naar huis. 

 

Corona-virus

Aan alles is te merken dat de versoepeling bij mensen ook het gevoel oproept dat de crisis voorbij is en dat er weer veel mogelijk is. We weten dat de crisis nog niet voorbij is.  

De verleiding is groot om telkens de grenzen op te zoeken in wat al weer mag. We vinden het als mensen moeilijk om alle leefregels vol te houden.  

 

Als maatschappelijke en onderwijsorganisatie hebben wij een voorbeeldrol. Het is van belang dat wij ons zelf aan de maatregelen houden. We dragen de leefregels uit naar de leerlingen en naar u. We zullen de maatregelen op school en op het schoolplein handhaven.

 

Hieronder vindt u de belangrijkste afspraken rondom Corona: 

 • Wat betreft gezondheid passen we de regels van het RIVM toe. Omdat we steeds de meest recente regels met u willen delen, verwijzen we u naar de site van het RIVM en het protocol volledig openen basisonderwijs. 
 • In navolging op het protocol van het RIVM vragen wij u ons te informeren over Corona klachten in het gezin. We denken graag met u mee.  
 • Bij de ziekmelding van uw kind, horen wij graag wat de klachten zijn. We willen graag zicht houden op de klachten binnen de school, zodat eventueel overleg met de GGD plaats kan vinden.  
 • Als u uw zoon/dochter naar school heeft gebracht, vragen wij u niet bij het hek te blijven staan. Dit om te voorkomen dat u als ouder de 1,5 meter regel niet kunt naleven. 
 • Bij binnenkomst worden de handen gewassen of gedesinfecteerd. 
 • Voor en na elke maaltijd wassen we onze handen. 
 • In de school zijn looproutes aangegeven die we de gehele dag volgen.  
 • Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. 
 • Leerkrachten richting leerlingen moeten wel de afstand van 1,5 meter zoveel mogelijk bewaren. 
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. 
 • In principe vinden gesprekken via Teams plaats. Op verzoek van beide partijen kunnen oudergesprekken op school plaatsvinden. Voor iedereen die in de school komt, passen wij strikt triage toe d.m.v. een vragenlijst. Dit geldt voor ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe)professionals.  

 

Personeel: 

Meneer Jeroen gaat in overleg nog niet met een klas kinderen werken. Dit heeft te maken met het feit dat zijn partner in één van de risicogroepen valt. Meneer Jeroen zou dit schooljaar starten op de woensdagen in de groep van juffrouw Amy en op de vrijdag in de groep van meneer Pierre. Dat gaat nog niet lukken. Meneer Jeroen gaat starten met het begeleiden van groepjes leerlingen. In overleg met de leerkracht, IB-er en het MT, gaan we bekijken welke leerlingen daarvoor in aanmerking komen. U wordt als ouder op de hoogte gesteld als uw zoon/dochter door Jeroen begeleid gaat worden. U kunt denken aan leerlingen die bijvoorbeeld reken- of leesondersteuning nodig hebben. 

 

Meneer Hans Verdonschot gaat vier dagen in de week bij ons werken. Op de maandag en vrijdag zal Hans ingezet worden in diverse groepen, zodat leerkrachten hun ambulante dagen kunnen opnemen. Op woensdag staat meneer Hans bij Amy en op donderdag bij meneer Pierre. 

 

Vanaf dit jaar verwelkomen wij ook juffrouw Irene Nieuwenhuijs. Juffrouw Irene is werkzaam in een andere Stichting, maar re-integreert op onze school. Zij gaat op woensdag t/m vrijdag met groepjes kinderen uit de onderbouw werken. Ook hiervan wordt u als ouder op de hoogte gesteld.  

 

Juffrouw Iva Toonen gaat dit schooljaar haar LIO-stage (leraar in opleiding) bij juffrouw Ilse, 1-2A, lopen. Zij is aanwezig op maandag en dinsdag. 

 

Juffrouw Margreet Botman, gaat ons team dit schooljaar versterken door het geven van de powerataliers. Als uw kind in aanmerking komt voor het poweratalier, dan wordt u als ouder op de hoogte gesteld. Meneer Pierre blijft de hoogbegaafdheidsspecialist van de Viersprong.  

 

Daarnaast hebben wij vanaf dit schooljaar een nieuwe muziekdocent. 

Zij stelt zich hieronder aan u voor. 

Hallo allemaal, Mijn naam is Yvonne Reuvers en met trots mag ik zeggen dat ik vanaf augustus jullie nieuwe muziekjuf ben. Mijn grote passie is muziek! Ik heb accordeon gestudeerd aan het conservatorium in Arnhem en mijn keyboardbevoegdheid behaald aan de hoge school voor kunsten in Tilburg. Ook heb ik in verschillende bands en orkesten gezongen en gespeeld, van smartlap tot pop en van country tot Jazz. Na ruim 20 jaar als docent gewerkt te hebben, sloot muziekschool “de Stroming” in 2014 helaas zijn deuren. Daarmee begon voor mij een nieuw avontuur als muziekvakdocent op de basisschool. Ik had tot dan toe nog geen ervaring met grote groepen, en het was daarom echt een uitdaging het vak Algemene Muzikale Vorming te geven binnen het Primair Onderwijs. Het beviel mij zo goed dat ik hiervoor in 2017 mijn diploma heb gehaald. Ik hoop dan ook dat we er samen een gezellig en heel muzikaal schooljaar van gaan maken, ik heb er erg veel zin in! Voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne , zonnige en vooral een gezonde zomervakantie. Ik zie jullie bij de start van het nieuwe schooljaar. 

 

Monique Peters gaat vanaf 26 augustus de administratie ondersteunen. Zij zal werkzaam zijn op woensdag en vrijdag. Voor alle nieuwe kinderen, ouders en medewerkers: van harte welkom!! 

 

 

Speerpunten schooljaar 2020-2021: 

Ons jaarplan heeft schooljaar 2020-2021 als titel: 

We stellen hoge streefdoelen en vieren behaalde successen. 

 

Om deze titel te realiseren richten wij ons op drie speerpunten: 

 1. Didactisch handelen blijvend versterken: door steeds nauwkeuriger te kijken naar wat onze leerlingen tijdens de lessen laten zien, zijn we in staat ons onderwijs nog beter af te stemmen op de individuele leerling. We gebruiken hierbij onder andere onze didactische huisstijl. 
 2. Borgen pedagogisch klimaat: schoolbreed hanteren we de methodiek van Fides. De tevredenheid over de sociale en fysieke veiligheid is ruim voldoende. Daar zijn we blij mee, maar we streven naar een goede score. Door kritisch te blijven kijken naar onze pedagogische huisstijl borgen we de ontwikkelingen, maar verbeteren ook waar nodig. 
 3. Implementeren combinatiegroepen 5-6, voorbereiden combinatiegroepen 7 en 8 vanaf schooljaar 2020-2021. Voortgang implementatie groepen 3 en 4. 

 

 

Eerste thema Noordwijkse Methode: 

Het eerste thema van de Noordwijkse Methode is Voeding en gezondheid.  

 

Gymrooster

Groepen 3 en 4 maandagmiddag Plaats Arcus Wijchen: 

 12.30 -14.00 uur

Groep 3-4 A

12.30-14.00 uur

Groep 3-4 B

 Groepen 5-6 en 7 en 8 woensdag. Plaats Arcus

 Woensdag Arcus

 

9.15-10.45 uur

Groep 5-6 A

10.45-12.00 uur

Groep 7

12.30-14.00 uur

Groep 5-6 B

12.30-14.00 uur

Groep 8

 

Gymrooster groep 1-2 Dagelijks plannen de leerkrachten lessen bewegingsonderwijs in. Plaats; speelzaal Viersprong.

 

Tot slot: Afgelopen woensdag, 19 augustus, hebben we als team onze eerste studiedag genoten. We zijn naar Eromes gegaan, zodat we als team op veilige afstand met elkaar een zinvolle studiedag konden doorlopen. Centraal hierbij stonden de eerste schoolweken, die wij als ‘gouden schoolweken’ beschouwen. We hebben kennis gedeeld over de waarde van goede sociaal-emotionele lessen in de eerste schoolweken. Samen werken we aan een voorspelbaar en fijn schoolklimaat in elke klas. Want dat is belangrijk voor uw kind (-eren).

Graag tot maandag!

Mede namens alle teamleden en MT-lid Suzanne Weijers,

Carlina van den Heuvel, directeur KBS De Viersprong

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl