De MR

De MR is een wettelijk orgaan, dat op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992) aan iedere school verbonden moet zijn. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het team.
De MR kan d.m.v. advies of instemming een bijdrage leveren in de besluitvorming van een groot aantal zaken betreffende de school.

Missie en visie van de MR
Wij staan als MR van de Viersprong voor het actief meedenken en meepraten over belangrijke zaken die onze school aangaan. Wij willen openheid, openbaarheid en onderling overleg bevorderen ten einde de kwaliteit van het onderwijs en respect voor elkaar te borgen. Als MR spelen we een actieve rol in de besluitvorming.

GMR
Sinds juni 1995 is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) geïnstalleerd. Hierin zijn leden van de MR van de 16  scholen, die vallen onder het bestuur van de Stichting Kans en Kleur te Wijchen vertegenwoordigd. In de GMR worden alleen bovenschoolse zaken besproken en behandeld zoals huisvesting, veiligheidsbeleid, privacybeleid en stichtingbrede personeelsaangelegenheden.

Net als de MR bestaat de GMR voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders. Elke drie jaar wisselt de vertegenwoordiging van een school van een personeelslid naar een ouder of andersom. Sinds schooljaar 2017-2018 neemt Tino van Iersel als ouder namens de Viersprong deel aan de GMR.

Ouders:

Wie is de MR

De MR bestaat uit 4 leden, waaronder 2 ouders en 2 leerkrachten van school.

Tino van Iersel (MR Lid)
sinds 2018-2019
Barbera Koopsen (Voorzitter)
sinds 2016-2017
Jeroen Verhoeven (MR Lid)
sinds 2017-2018
Rea van Duren (MR Lid )
sinds 2018-2019

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar mr@viersprongwijchen.nl

Notulen

Agenda

De MR vergadert elke maand, meestal op de eerste of tweede donderdag van de maand. Als ouder ben je vrij om aan te schuiven bij het openbare gedeelte van de vergadering. Wel is het verstandig dit bijtijds aan te geven omdat onze vergaderdate nogal eens kunnen veranderen.