Inschrijven

U kunt het inschrijfformulier op school komen ophalen.


 

 

BELEID GROEP 1 en 2                                  

 Protocol inschrijving / kennismaking nieuwe leerlingen.

 De inschrijving.

 1. De ouder maakt een afspraak met de directeur. Zij geeft informatie over de school, beantwoordt eventuele vragen en laat de school zien. Op dat moment kan de leerling ingeschreven worden of op een later tijdstip als de ouders nog niet besloten hebben om hun kind op onze school aan te melden. 
 2. De ouder ontvangt na het inschrijven een bevestiging. In deze bevestiging is het voor ouders duidelijk wanneer de leerkracht contact met hen opneemt voor het meedraaien.

3.  De I.B.-er en de leerkrachten groepen 1 en 2 maken samen de groepsverdeling.

4.   De leerkrachten ontvangen een kopie van het inschrijfformulier.

5.   Administratief medewerkster maakt in haar agenda een aantekening waarin ze de leerkracht laat weten contact op te moeten nemen met de ouders i.v.m. de start. Dit is 6 weken van tevoren.

 De groepsverdeling.

Bij de groepsverdeling houden wij ons aan de volgende richtlijnen:

 1. Uitgaande van twee groepen 1-2 proberen wij de verdeling zo gelijk mogelijk te houden.
  • Aantal oudste/jongste.

  • Aantal jongens/meisjes.

  • Aantal instromers.

  • Geen broer/zus samen in één groep, dus ook geen tweelingen*.

 1. We houden er rekening mee of de leerkracht, van de betreffende groep, eerder een oudere broer of zus in de klas heeft gehad.
 2. Door de ouders kan een voorkeur worden aangegeven maar dit geeft geen garantie dat daar aan tegemoet gekomen kan worden. 

*De literatuur spreekt zowel voor- als nadelen uit voor het plaatsen van tweelingen. Aangezien wij vanaf groep 3 de tweeling in principe in dezelfde groep plaatsen, overleggen we met de ouders wat voor de kinderen het best is (advies ouders en Eerste Stap).

 De kennismaking.

1.   Vijf weken vóór de vierde verjaardag neemt de leerkracht waar het kind geplaatst wordt, contact op met de ouders om een afspraak te maken.

2.   Ouders en het kind komen ná schooltijd langs om kennis te maken en tevens            worden er maximaal 5 schooldagen afgesproken dat het kind mag meedraaien.

Tevens is er een kleine rondleiding door de groep en worden er praktische zaken besproken zoals gymschoenen meebrengen, de kapstok, de toilet, A4klapper enz.

Het kind ontvangt een kennismakingsboekje en de ouder ontvangt een informatieboekje van de leerkracht waarin de informatie voor de eerste periode is opgenomen.     

3.   De kinderen die ná de zomervakantie voor het eerst naar school komen,

      en dus 4 jaar worden in juni t/m 1 oktober, worden als groep uitgenodigd  

      voor een kennismaking. De eerste keer samen met de ouders, een half uurtje

na schooltijd. De andere keer tijdens het doordraaien van alle groepen door de school. Dat noemen wij het doorschuifuurtje. Afhankelijk van de behoefte van de ouders (het nieuwe kind) en de mogelijkheden op school, kan er nog een middag worden ingepland om mee te draaien met groep 1-2.

4.   De data die gepland worden, proberen we zodanig vast te leggen dat dit geen    bezoekdagen van de peutergroep zijn.

 1. De vierde verjaardag van het kind wordt niet gevierd bij ons op school.
 2. Vanaf de dag dat het kind 4 jaar is geworden mag het volledig naar school.

     In overleg met de leerkracht kan er, in bijzondere situaties, voor gekozen worden om met halve dagen te beginnen.    

 1. De leerkracht zorgt dat de ouders de actuele schoolgids, de ouderhulplijst en aanvullende informatie ontvangen, mochten ze deze nog niet hebben.

 

De instroom van leerlingen. 

Voor de instroom van september, december en mei gelden de volgende afspraken:   

 1. De instroom van de kinderen tot oktober.

Deze kinderen starten op de 1e schooldag, ook al zijn zij dan nog 3 jaar.

 1. De instroom van december:

                  De kinderen die in december jarig zijn worden na de kerstvakantie in de

                  groep verwacht. De kennismaking vindt voor de kerstvakantie plaats.

 1. De instroom van mei, juni:

     Ieder jaar wordt bekeken hoeveel leerlingen van mei te verwachten zijn.

     Mocht de groepsgrootte het toelaten, dan kan er besloten worden 

     deze kinderen in de groep op te nemen, tot het einde van het schooljaar.

    

 

Over ons

Onze school heet De Viersprong. Die naam is aan de school gegeven in 1985 toen uit de voormalige Mariaschool, Franciscusschool, Tienakker en Kwetternest één basisschool gevormd is. Vier scholen, gehuisvest in een gebouw aan een kruispunt. De Mariaschool is gesticht in 1898. Wij zijn er dan ook trots op dat we de oudste school van Wijchen zijn.

Lees meer over onze school >