Schoolgids van A to Z

Download onze officiële Schoolgids >>

(klik op de betreffende term om de informatie hierover te lezen)


Privacy

Aanvang school
Agenda groepen 7 en 8
Auto en schoolroute naleven
Bereikbaarheid, wat in een noodsituatie? E-mailen docenten
Buitenschoolse activiteiten
Communicatie
De medezeggenschapsraad (MR)
Elektronische apparatuur
Etui en spullen
Fiets
Filmen in de klas
Fruit en groente
Gevonden voorwerpen
GGD
GMR
Groepen 2020-2021
Grootte
Gymkleding
Gymnastiek
Gymschoenen
Hoofdluiscontrole
Huiswerk
Informatica (ICT)
Jaarplan
Klachten en klachtencommissies voor Katholiek Onderwijs
Klassenouders
Leerlingvolgsysteem
Lessentabel urenoverzicht
Logopedie
Missie en visie, kernwaarden en kindbeeld
Naam en richting van de school
Naamsticker
Nieuwe leerlingen
Nieuws van 'De Viersprong'
Ondersteuningsprofiel
Onderwijszorgcentrum
Organisatie
Ouderavonden
Ouderbijdrage
Ouderportaal
Oudervereniging (OV) en ouderraad (OR)
Overblijven op school. Dat doen we allemaal.
Overgaan en advisering Voortgezet Onderwijs
Passend onderwijs
Pestprotocol
Privacybeleid Kans en Kleur
Protocollen en afspraken
Rapporten, gesprekken
Resultaten school
Roken
Schoolplan
Schoolroute
Schooltijden en toezicht.
Speelgoed meebrengen
Studiedagen 2020-2021 en vrijdagen groepen 1-2
Te laat komen
Team 2020-2021
Telefoonnummer
Toelating van leerlingen. Schorsing en verwijdering van leerlingen
TSO
Uitschrijving van leerlingen
Vakanties
Vakantieverlof
Vakgebieden
Veiligheid
Verlof en ziekte
Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Verstrekken leerlinggegevens
Vertrouwenscommissie en de klachtenregeling
Vervoer tijdens schoolactiviteiten
Vulpennen
Webpagina
Zorg