Ondersteuningsagenda 2016 - 2017

Gezamenlijke paragraaf Tussen de Rivieren

Inleiding

Binnen Stromenland zijn er 6 ondersteuningsplatforms. Het ondersteuningsplatform Beuningen, het platform Druten/West Maas en Waal en het platform Wijchen zijn onder de naam Tussen de Rivieren een samenwerking aangegaan. In schooljaar 2015-2016 hebben de bestuurscommissies van de drie platforms een gezamenlijke visie geformuleerd op passend onderwijs. Ook is er een functieprofiel vastgesteld voor een gezamenlijke coördinator van de drie platforms.

In schooljaar 2016-2017 werkt Tussen de Rivieren met een gezamenlijke commissie voor toelaatbaarheid en komen er bijeenkomsten voor ondersteuners, directeuren en intern begeleiders. Ook gaat Tussen de Rivieren één coördinator voor de drie platforms benoemen in de loop van schooljaar 2016-2017. In november 2016 is er een gezamenlijke bijeenkomst gepland waarin de gezamenlijke visie besproken wordt met alle schooldirecteuren en intern begeleiders in de drie platforms. In 2016-2017 houdt ieder platform daarnaast zijn eigen werkwijze en zijn eigen begroting. Of de drie platforms in de toekomst uiteindelijk zullen samensmelten tot één platform is nog onzeker. Uit de samenwerking zal blijken of een organieke samensmelting van meerwaarde is.

De ondersteuningsagenda’s van de verschillende platforms hebben een gezamenlijk deel en een afzonderlijk deel.

Visie en missie van het platform Tussen de Rivieren.

De besturen hebben een concept visie opgesteld. Deze visie bespreken we op 17 november 2016 met directeuren en intern begeleiders in een gezamenlijke bijeenkomst.
De essentie van de visie is als volgt:

Basisondersteuning op basisscholen
Alle basisscholen voldoen aan de basiskwaliteit zoals deze is gedefinieerd door de inspectie van het onderwijs. Daarnaast bieden alle basisscholen basisondersteuning. De basisondersteuning bestaat uit:
- Een goede interne ondersteuningsstructuur
- Inbedding in een netwerk van externe expertise
Alle basisscholen in het gebied van Tussen de Rivieren voldoen aan de basiskwaliteit en bieden basisondersteuning aan leerlingen. Tussen de Rivieren hanteert hierbij de definiëring van de basiskwaliteit en de basisondersteuning zoals Stromenland deze heeft vastgesteld.

Goede interne ondersteuningsstructuur
De basisschool heeft een goede interne ondersteuningsstructuur waarin de groepsleerkracht, de intern begeleider en de schoolleiding gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen om het onderwijs voor leerlingen duurzaam passend te maken.
De groepsleerkrachten van een reguliere basisschool zijn  vakbekwaam (cao-PO).  

Inbedding in een netwerk van externe expertise.
Basisondersteuning van de school bestaat ook uit een netwerk van externe expertise. Tot dit netwerk behoren collega basisscholen, onderwijsondersteuners (voorheen ambulante begeleiders) vanuit het ondersteuningsplatform, schoolmaatschappelijk werk, GGD, sociale wijkteams en jeugdzorginstellingen. De verantwoordelijkheid voor het passend onderwijs aan leerlingen ligt primair bij de basisschool niet bij een individuele leerkracht maar bij een team van leerkrachten, interne begeleiding en onderwijsondersteuners.

Extra en speciale ondersteuning op basisscholen.
Om thuisnabij onderwijs te realiseren zijn verspreid over het gebied van Tussen de Rivieren enkele scholen voor (speciaal) basisonderwijs met éénunit Speciale Ondersteuning waar mensen werken die in het SBO, SO4 en SO3 gewerkt hebben. Deze unit biedt extra ondersteuning aan de leerkrachten van de school door:

Activiteitenplan 2016-2017 van Tussen de Rivieren.

Commissie voor toelaatbaarheid.

Vanaf augustus ’16 werken we met één commissie voor toelaatbaarheid. Deze commissie is samengesteld uit 2 orthopedagogen vanuit het SBO en 2 deskundigen vanuit SO3 en 4 van de verschillende platforms. Er is een werkdocument opgesteld waarin afspraken staan over de werkwijze. In eerste instantie brengt iedereen zijn eigen werkwijze mee om vervolgens te komen tot één manier van werken. Bij de start zijn alle coördinatoren aanwezig, na de evaluatie in oktober worden hier verdere afspraken over gemaakt. In juni ’16 is er een werkbezoek gebracht aan de drie SBO’s om te weten wat hun ondersteuningsmogelijkheden zijn en met welke doelgroep zij werken.

Relatie met het ondersteuningsplan van Stromenland

Stromenland verantwoordt op welke gronden leerlingen extra ondersteuning krijgen:

Stromenland realiseert passend onderwijs binnen het vastgestelde financiële kader en zorgt dat zoveel mogelijk middelen naar de primaire taak gaan:

Gezamenlijke coördinator van de drie platforms

De drie bestuurscommissies van de drie platforms van Tussen de Rivieren gaan een gezamenlijk coördinator benoemen voor de drie platforms. In 2015-2016 is een functieprofiel opgesteld. Op basis hiervan stelt Tussen de Rivieren een profielschets vast. Ook stelt Tussen de Rivieren een werving- en selectieprocedure op. Daarna wordt de vacature opgesteld. In de loop van het schooljaar verwachten de bestuurscommissies een kandidaat te benoemen.

Doelen zijn:

Gezamenlijke bijeenkomst voor schooldirecteuren en intern begeleiders Tussen de Rivieren organiseert in schooljaar 2016-2017 een gezamenlijke bijeenkomst voor schooldirecteuren en intern begeleiders van de drie ondersteunignsplatforms. Tijdens deze bijeenkomst staat de kennismaking met elkaar en de gezamenlijke visie centraal.

Doelen zijn:

Paragraaf Wijchen

Organisatie platform Wijchen.

Het ondersteuningsplatform heeft een kernteam. In dit team zitten de directeur van het onderwijszorgcentrum, de centrale intern begeleider van het onderwijszorgcentrum, een orthopedagoog, SO-deskundigen en de afgevaardigde van Stromenland voor de commissie van toelaatbaarheid. Bovendien heeft het platform drie begeleidings- ondersteuningsteams. Deze teams bestaan uit een vijftal intern begeleiders en een lid van het kernteam. De begeleidings- en ondersteuningsteams overleggen één keer per 3 weken.

In dit overleg vindt collegiale consultatie plaats en geven intern begeleiders elkaar feedback. De intern begeleiders bespreken met elkaar het bereik en de kwaliteit van de basisondersteuning  en individuele leerlingen met hun ondersteuningsbehoeften. De regie voor de inzet van de ondersteuningsuren ligt bij de basisscholen zelf. Zij moeten hun uren kunnen verantwoorden aan de contactpersoon / directeur onderwijszorgcentrum.

Uiteindelijk bepaalt de school zelf, nadat de leerling in het team besproken is, hoe zij de ondersteuningsuren inzet. De uitgangspunten hierbij zijn arrangeren met een duidelijk inhoudelijk doel, tijdpad, deskundigheid en resultaat. De deskundigheid wordt gehaald vanuit de deskundigenpool van Stromenland.  Een aantal medewerkers vanuit deze pool zijn vast ingezet binnen het platform van Wijchen.  Daarnaast kan er specifieke deskundigheid aangevraagd worden bij de pool.

De leden van het kernteam bespreken de ontwikkelingen in de begeleidings- en ondersteuningsteams en bewaken of er op de scholen voldoende volgens de uitgangspunten wordt gewerkt. Zo nodig plant de contactpersoon / directeur onderwijszorgcentrum, in overleg met de schoolbesturen acties voor beïnvloeding en sturing.

Het ondersteuningsplatform Wijchen heeft een bestuurlijke commissie waarin de bestuurders zitting hebben van Kans & Kleur, Hennie Biemond, vanuit speciaal onderwijs cluster 4, Karin van der Velden, en vanuit speciaal onderwijs cluster 3, Werner Willemsen.

Deze commissie heeft regelmatig overleg met de coördinator van het ondersteuningsplatform. Door het vertrek van Titia Blankstein is deze functie vacant. Karin Boon neemt deze tijdelijk waar. In de loop van het schooljaar 2016-2017 zal platform Wijchen samen met platform Beuningen en platform Druten/West Maas en Waal een nieuwe coördinator benoemen. In het overleg tussen de bestuurscommissie en de coördinator worden onder andere beleidszaken, succesfactoren  en knelpunten besproken. Het uitgangspunt is de ondersteuningsagenda. Hierin wordt gewerkt volgens de PDCA cyclus.

Het organisatie is als volgt:

De bestuurder van Kans & Kleur voert de monitoring uit gericht op de basisondersteuning op de scholen. De directeur van het onderwijszorgcentrum, tevens coördinator ondersteuningsplatform, monitort de lichte ondersteuning binnen de scholen, de inzet van de uren, de vaste arrangementen en de extra ondersteuning.

Het lid van het kernteam neemt vanuit het overleg van de begeleidings- ondersteuningsteams bespreekpunten mee naar het kernteam en eventueel naar  het Groot Overleg.  Het Groot Overleg is multidisciplinair. In dit overleg kunnen alle partijen leerlingen ter bespreking aanmelden. Voor het overleg worden de ouders, de intern begeleider, betrokken interne en externe deskundigen uitgenodigd. De directeur van het onderwijszorgcentrum, tevens coördinator van Stromenland, zit het Groot Overleg voor. In het Groot Overleg kunnen hulp- en adviesvragen gesteld worden gericht op thuis en school.

De coördinator neemt deel aan het overleg coördinatoren ondersteuningsplatforms vanuit Stromenland. In dit overleg bespreken de coördinatoren actuele onderwerpen samen met de directeur van Stromenland en de coördinator deskundigenpool. Nieuwe ontwikkelingen en ideeën komen naar voren. Er wordt geleerd van en met elkaar.

Innovatief arrangeren.

In het ondersteuningsplatform Wijchen krijgen basisscholen de ruimte voor het flexibel arrangeren van het onderwijsaanbod voor leerlingen in het kader van de lichte ondersteuning. De scholen hebben hierover zelf de regie.

Belangrijk bij deze innovatieve manier van werken is de PDCA-cyclus. De scholen geven aan welke deskundigheid zij in willen gaan zetten en krijgen een budget van uren. Lopende het schooljaar zullen er monitoringsgesprekken met de directeuren en intern begeleiders zijn waarin de inhoud en de uren besproken worden. Richting het einde van het schooljaar evalueren de scholen samen met het platform de wijze van werken en de resultaten zodat voor het nieuwe schooljaar aanpassingen kunnen plaats vinden.

Flexibele arrangementen op de basisscholen

Doel:

Kinderen met speciale behoeften krijgen thuisnabij, op de eigen basisschool, passend onderwijs en ontwikkelen zich voorspoedig.

 

Leerkrachten zijn vaardiger in het tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van leerlingen tijdens het werken in de groep zodat er minder ondersteuning gericht op het individuele kind nodig is.

 

Intern begeleiders organiseren, in samenspraak met directeur en leerkrachten, zelf de ondersteuning met de schoolondersteuners vanuit het ondersteuningsplatform en de deskundigenpool.

Relatie met ondersteuningsplan:

1. Onderwijs is passend en past zich aan bij kinderen.

2. Preventief werken gericht op voorkomen van ontwikkelingsvertraging.

4.Divers en kindnabij onderwijs door samenwerking.

7. Stromenland werkt samen met ouders en betrekt ouders in haar beleidsvorming.

Waar:

De eigen basisschool

Organisatie door:

De intern begeleider van de basisschool

Wanneer:

Tijdens de reguliere schooldag

Praktijk:

Om thuisnabij tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften krijgen alle scholen een aantal uren voor lichte ondersteuning. Dit aantal is gebaseerd op het  leerlingenaantal van oktober ’15.

De school kan zelf bepalen op welke manier zij de ondersteuning willen inzetten, zij zijn zelf verantwoordelijk voor het doel, het tijdpad, de activiteiten en de resultaten.

Een deel van de uren zullen  wekelijks worden ingezet door een vaste ondersteuner  uit het ondersteuningsplatform. De scholen houden ook een aantal uren voor flexibele inzet rond specifieke vragen voor team, leerkrachten of leerlingen. De school geeft zelf aan welke deskundigheid van de vaste schoolondersteuner  wordt gevraagd.

In het begeleidings- ondersteuningsteam bespreken de intern begeleiders met elkaar de zoektocht naar de juiste ondersteuning, dit is in de vorm van collegiale consultatie. Ook kunnen zij met hun vragen voor de inhoud van de ondersteuning terecht bij de orthopedagoog en de schoolondersteuner. Bijlage 1 is een stroomschema met de mogelijke routes na een signaal bij een leerling.

Ontwikkeling

Uit de evaluatie van de ondersteuningsagenda 2015-2016 blijkt dat de vewijzingspercentages in Wijchen te hoog blijven. De bestuurder en de coördinator hebben met alle directeuren en intern begeleiders reflectiegesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken bleek dat alle verwijzingen uiteindelijke noodzakelijk geworden waren maar dat in sommige gevallen een verwijzing voorkomen had kunnen worden als er veel eerder in het voortraject de juiste interventies waren gepleegd. In schooljaar 2016-2017 zal iedere school twee reflectiegesprekken voeren, waarin de directeur, de IB-er en de onderwijsondersteuner kijken naar de invulling van de arrangementen.

Succesindicatoren

Als de school een individueel arrangement opstelt staat in het ontwikkelingsperspectief de verwachte leerwinst. De succesfactor hierbij is dat bij 80% van de leerlingen deze leerwinst behaald wordt. Dit wordt geëvalueerd in het opbrengstenkatern.

De ondersteuning is bij maximaal 40% gericht op het individuele kind.

Financiën

Inzet personeel Kans & Kleur, leerkracht totaal wtf 1 en onderwijsassistent wtf 0,4.

Totale uren vanuit SO 3 en 4:  1793 uur, dit is exclusief de uren vanuit SO3 voor de voorziening op de Bolster. Dit is een budget van € 83.765,-

Vaste arrangementen

Neveninstromers - nieuwkomers

Doel:

Kinderen, die uit een niet-Nederlandstalig land komen, het eerste jaar mondeling taalvaardig maken zodat ze de lessen in de klas kunnen volgen.

Relatie met ondersteuningsplan:

1. Onderwijs is passend en past zich aan bij kinderen.

2. Preventief werken gericht op voorkomen van ontwikkelingsvertraging.

4.Divers en kindnabij onderwijs door samenwerking.

7. Stromenland werkt samen met ouders en betrekt ouders in haar beleidsvorming.

Waar:

De basisscholen waar niet-Nederlandstalige kinderen worden aangemeld

Organisatie door:

Centraal intern begeleider Eline Polman

Wanneer:

Dinsdag en donderdag

Praktijk:

Een logopedist heeft twee dagen per week om de neveninstromers binnen de basisschool te begeleiden en ook de leerkrachten te ondersteunen bij het programma. Als er tijd over is dan worden deze uren ingezet voor kinderen met een ondersteuningsvraag op het gebied van mondelinge spraak- en taalvaardigheid.

Ontwikkeling

Het beleid aanpassen zodat er meer maatwerk geleverd wordt. Per kind bekijken wat er nodig is en hoelang. De werkgroep NT2 maakt aanwijzingen voor het handelen van de leerkracht in de reguliere groep.

Succesindicatoren:

Bij 80 % van de leerlingen is de verwachte leerwinst zoals vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief behaald. De evaluatie hiervan vindt plaats in het opbrengstenkatern.

Financiën

Een logopedist wtf 0,358; €20.279,-

Sova trainingen

 

Doel:

Kinderen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van de sociale vaardigheid en faalangst worden sociaal vaardiger en reduceren hun faalangst

Relatie met ondersteuningsplan:

1. Onderwijs is passend en past zich aan bij kinderen.

2. Preventief werken gericht op voorkomen van ontwikkelingsvertraging.

4.Divers en kindnabij onderwijs door samenwerking.

7. Stromenland werkt samen met ouders en betrekt ouders in haar beleidsvorming.

Waar:

Ruimte OZC

Organisatie door:

Centrale Intern Begeleider Eline Polman in samenwerking met NIM/MEE Gelders poort.

Wanneer:

Wisselend van dag.

Praktijk

Het NIM verzorgt in het najaar nog de trainingen. Daarna wordt het overgenomen door MEE Gelderse poort.

De coördinatie van het aanmelden, de ruimte en de tijden blijven in handen van het onderwijszorgcentrum. Bij de start van de training wordt per leerling een beginmeting gedaan op basis van perceptieonderzoek. In de intake worden per leerling specifieke doelen voor de training vastgesteld in meetbare termen. Na aanmelding bespreekt de schoolmaatschappelijk werkende met de intern begeleider de reden van aanmelding en besluit of het kind mee gaat doen.  In het najaar wordt de training sociale vaardigheden voor moeilijk lerende kinderen gegeven door een medewerker van het onderwijszorgcentrum.

Succesindicatoren:

Bij 80 % van de leerlingen worden de doelen bereikt die op basis van de intake zijn opgesteld. Dit wordt vastgesteld op basis van perceptie onderzoek.

Plusklas

 

Doel:

Hoogbegaafde kinderen van groep 7 en 8  excelleren en blijven gemotiveerd door hen een passend aanbod te geven.

Relatie met ondersteuningsplan:

1. Onderwijs is passend en past zich aan bij kinderen.

2. Preventief werken gericht op voorkomen van ontwikkelingsvertraging.

4.Divers en kindnabij onderwijs door samenwerking.

7. Stromenland werkt samen met ouders en betrekt ouders in haar beleidsvorming.

Waar:

Paschalisschool en MaasWaalcollege

Organisatie door:

Annelies Aalbers

Wanneer:

1 ochtend per week per groep, groep 7 in de Paschalisschool, groep 8 in het Maaswaalcollege Veenseweg.

Praktijk:

Samen met het Maas Waal College is er een Plusklas georganiseerd voor leerlingen uit groep 7 en 8 van alle scholen van Kans & Kleur. Er zijn criteria opgesteld voor deelname aan deze klas. Er kunnen per groep 16 leerlingen deelnemen. Er wordt gewerkt aan de volgende algemene leerdoelen (doelen en vaardighedenlijst SLO)

  • Leren leren: werkhouding, werken volgens plan, manieren van leren
  • Leren denken: analytisch denken, creatief denken, kritisch denken
  • Leren voor het leven: inzicht in jezelf, omgaan met anderen

Succesindicatoren:

Verwachte leerwinst op basis van het ontwikkelingsperspectief. Er is een ontwikkeling te zien bij algemene leerdoelen zoals hierboven is beschreven.

Crisisplaatsing

 

Doel:

Leerlingen waarbij een crisis is ontstaan en de veiligheid niet gewaarborgd kan worden, een plaats bieden op het speciaal basisonderwijs. Vanuit deze plaats onderzoeken welke onderwijsplaats het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften.

Relatie met ondersteuningsplan:

1. Onderwijs is passend en past zich aan bij kinderen.

2. Preventief werken gericht op voorkomen van ontwikkelingsvertraging.

4.Divers en kindnabij onderwijs door samenwerking.

7. Stromenland werkt samen met ouders en betrekt ouders in haar beleidsvorming.

Waar:

SBO de Bolster

Organisatie door:

Marie-Louise Benda, waarnemend directeur van de Bolster

Praktijk:

Een leerling in crisis op de basisschool waarbij de veiligheid in het geding is voor hem, medeleerlingen en / of de medewerkers, kan aangemeld worden voor een crisisplaats. Plaatsing is binnen 10 werkdagen voor een termijn van drie maanden met een eventuele verlenging van drie maanden.
Beleid observatie en crisisplaats.

In retrospectief evalueert de directeur en de intern begeleider van de Bolster met de directeur en de intern begeleider van de school waar het kind van afkomstig is de onderwijs- en ondersteuningsgeschiedenis van de leerling.

Ontwikkeling

De procedure voor de crisisplaatsing in de unit Jonge Kind voldoet niet. De Bolster stelt samen met het onderwijszorgcentrum een nieuwe procedure op.

Succesindicatoren:

De ontwikkeling van het kind is weer op gang gekomen.

Het kind vormt geen bedreiging voor zichzelf, zijn medeleerlingen en/of de medewerkers.

Het aantal crisisplaatsingen is 2 of minder tijdens een schooljaar.

Uit de evaluatie blijkt dat de school en het ondersteuningsplatform in het voortraject de juiste ondersteuning heeft geboden aan het kind. 

Financiën

Jaarlijks €12.000,- voor de Bolster, per leerling €6.000,-

Zeer moeilijk lerende leerlingen

Doel:

Leerlingen met een intelligentie op zeer moeilijk lerend niveau,  voorheen met een indicatie vanuit REC 3, onderwijs bieden dichtbij huis. Binnen de Bolster in de unitstructuur deze leerlingen een passende plaats bieden met onderwijs gericht op hun specifieke behoeften.

Relatie met ondersteuningsplan:

1. Onderwijs is passend en past zich aan bij kinderen.

2. Preventief werken gericht op voorkomen van ontwikkelingsvertraging.

4.Divers en kindnabij onderwijs door samenwerking.

6.Stromenland realiseert passend onderwijs binnen het vastgestelde financiële kader en zorgt dat zoveel mogelijk middelen naar de primaire taak gaan.

7. Stromenland werkt samen met ouders en betrekt ouders in haar beleidsvorming.

Waar:

SBO de Bolster

Organisatie door:

Directeur van de Bolster

Praktijk:

De leerlingen met een zeer moeilijk lerend niveau, krijgen binnen de units passend onderwijs. Hiervoor werkt in een unit een deskundige leerkracht vanuit SO 3. Zij brengt haar deskundigheid over aan de medewerkers van de Bolster en andersom. Tevens heeft zij zitting in de werkgroep voor de leerlijnen. Daarnaast zijn er 2 onderwijsassistenten extra binnen de Bolster om mee het onderwijs voor deze groep leerlingen vorm te geven.

Succesindicatoren:

Bij 80 % van de leerlingen is de verwachte leerwinst zoals vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief behaald.

Financiën

De leerkracht voor drie dagen wordt bekostigd uit de uren gebaseerd op de leerlinggebonden financiering  van oktober ’13, dit zijn 942 uur.

De twee onderwijsassistenten, samen werktijdfactor 1  worden voor 2/5 deel betaald door de Bolster en voor 3/5 deel door  het onderwijszorgcentrum.

     

Overige actiepunten.

SO4 in Wijchen

 

Doel:

In samenwerking met SO4 onderzoeken wat er nodig is om meer leerlingen met een huidige indicatie of TLV voor SO4 in Wijchen op de Bolster passend onderwijs te bieden

Relatie met ondersteuningsplan:

1. Onderwijs is passend en past zich aan bij kinderen.

2. Preventief werken gericht op voorkomen van ontwikkelingsvertraging.

4.Divers en kindnabij onderwijs door samenwerking.

6.Stromenland realiseert passend onderwijs binnen het vastgestelde financiële kader en zorgt dat zoveel mogelijk middelen naar de primaire taak gaan.

7. Stromenland werkt samen met ouders en betrekt ouders in haar beleidsvorming.

Waar:

SBO de Bolster

Organisatie door:

Directeur van de Bolster / contactpersoon ondersteuningsplatform en directie SO4 Entrea

Praktijk:

Marie-Louise Benda en Karin van der Velden starten een werkgroep om te komen tot een plan van aanpak.

Succesindicatoren:

Een concreet onderbouwd en gedragen plan voor de uitvoering van een arrangement voor SO4 leerlingen in Wijchen.

Financiën

Nog geen extra financiën.

 Bijlage 1